PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Årsregnskap 2019

Foreløpig årsregnskap 2019

2019 har vært preget av kommunesammenslåingen mellom de tre kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger (sammenslått 1.1.2020). Driften har likevel gått som normalt, og årsregnskapet for de tre kommunene viser et bedre resultat enn forventet.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på 260 millioner kroner, tilsvarende 2,4 % av samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden ble på 63 %. Egenfinansieringen av investeringene i 2019 var på 55 %.

For Rennesøy viser regnskapet et netto driftsresultat på 3,3 %, mens Finnøy har et netto driftsresultat på -2,1 %.

Driften i tjenesteområdene ble imidlertid høyere enn budsjett og dette gjelder særlig innenfor oppvekst og utdanning, samt helse og velferd.

– Betydelig høyere skattevekst på slutten av året og fallende arbeidsledighet viser at regionen har en positiv utvikling, men kostnadsveksten i tjenestene vekker bekymring, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide som viser til at handlingsrommet i 2020 er stramt.

Resultatet for tjenesteområdene i Stavanger

Tjenesteområdene brukte 53 millioner kroner mer enn budsjettert i 2019. Det er barnevernet, helse- og sosialkontorene, hjemmetjenestene og dagsenter og avlastningstjenesten som har høyere forbruk enn budsjettert. Det er også høyere forbruk innenfor grunnskole og barnehage, og dette skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med barn som får tjenester i andre kommuner og strømutgifter. Øvrige tjenester er stort sett i balanse eller har et mindre forbruk.

Resultatet for tjenesteområdene i Rennesøy og Finnøy

De fleste tjenesteområdene i Rennesøy og Finnøy har brukt mindre enn budsjettert, med unntak av noen virksomheter innenfor skoleområdet.

Investeringer

Det ble investert for 843 millioner kroner i Stavanger kommune, 46 millioner kroner i Rennesøy kommune og 28 millioner kroner i Finnøy kommune. Investeringene gjelder bygg og anlegg innenfor skole, barnehage, helse og omsorg, idrett, kultur, park og vei, vann, avløp og renovasjon, i tillegg til investeringer i ny teknologi. Investeringsregnskapet i de tre kommunene er gjort opp med et regnskapsmessig resultat i balanse.

Resultat finanstransaksjoner

Finanstransaksjoner i Stavanger ga samlet 38 millioner kroner i forbedret resultat i 2019. Gjennomsnittlig likviditet på konsernkonto har vært bedre enn budsjettert, slik at renteinntektene bidrar med 20 millioner kroner i merinntekter. Rente- og avdragsutgiftene ble litt lavere som følge av at lånerammen i justert budsjett ikke ble benyttet. Avkastning fra finansforvaltningen ble på 5,3 % i 2019, noe som ga en netto avkastning på 31 millioner kroner. Avkastningen i 2018 var på 8 millioner kroner (1,3 %).

Frie inntekter

Stavanger kommunes samlede skatteinngang i 2019 ble på 5 317 millioner kroner og gir en vekst på 7,5 %. Justert for inntektsutjevning blir den samlede effekten på de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) 138 millioner kroner i Stavanger.

I Rennesøy kommune ble skatteinngangen 159 millioner kroner. Det betyr en vekst på 2,7 % fra 2018, og dermed en merinntekt på 3 millioner kroner til Rennesøy.

Samlet skatteinngang for 2019 ble 91 millioner kroner i Finnøy kommune. Dette er en vekst på 0,5 % sammenlignet med 2018. Justert for inntektsutjevning blir merinntektene for de frie inntektene 1 million kroner i Finnøy.

Prosessen videre

Årsregnskapene for Stavanger, Rennesøy og Finnøy overleveres i dag til revisjonen. Årsrapportene og årsregnskapene 2019 skal til behandling i formannskapet 30. april og i kommunestyret 11. mai 2020.

Kontaktprsoner for media:

  • Kommunedirektør Per Kristian Vareide, mobil 930 12 291
  • Direktør innovasjon og støttetjenester Birger S. Clementsen, mobil 932 42 821
  • Avdelingssjef økonomi og eierskap Hilde Vikan, mobil 917 72 433