Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Den store budsjettdebatten!
  4. Trygghet skapes best i fellesskap
Kari Nessa Nordtun - kommunestyremøte desember 2021.

- Trygghet skapes best i fellesskap

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) presenterte flertallets budsjettforslag i kommunestyremøtet 13. desember 2021: 

Arbeidsledigheten er på et lavere nivå enn før korona og antallet nyetableringer i næringslivet er rekordhøyt. Kommuneøkonomien er god, og er blitt ytterligere styrket etter regjeringsskiftet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering. Tredje kvartal ga en økning på 530 nye innbyggere i Stavanger. Vi har plass til flere.

Det politiske flertallet legger nå fram sitt tredje budsjett siden valgseieren i 2019, og holder fast på samme politiske profil som de to foregående år. «Vi bygger fellesskap» er Stavanger kommunes visjon. Fellesskapsløsninger står derfor naturligvis sterkt i våre satsinger, sammen med en tydelig satsing på klima og framtidige generasjoner.

Klimautslippene går ned i Stavanger, mye raskere enn de gjør nasjonalt. Det er bra, men vi har større ambisjoner som både er nedfelt i kommunens klimaplan og i arbeidet med å bli en av Europas klimanøytrale byer. Derfor setter vi av rekordmye midler til gode klimaprosjekt i kommunen vår. Det er i byene mange av de viktigste klimaløsningene ligger. Det gir store muligheter for Stavanger, for våre innbyggere og for vårt lokale næringsliv.

Anleggsmaskiner og arbeidsfolk er nå i full gang med å sikre beboerne på Storhaug ny skole, barnehage og idrettshall i Lervig. På Tastaveden er gamle bygg revet – og nye, moderne lokaler reiser seg. I Kvernevik opplever innbyggerne et løft av området. Alt dette har folk ventet altfor lenge på.

Enda viktigere enn bygninger er folkene i dem. For å sikre gode og trygge velferdsløsninger er vi avhengige av at menneskene som skal levere dem trives med arbeidet sitt– og har gode arbeidsvilkår.

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om å ta tak i en årelang underfinansiering av skolene under tidligere politiske flertall – og sikre dyktige ansatte flere kollegaer – og ikke minst: Sikre at barna våre får flere voksenpersoner rundt seg.

I fjor styrket vi skolene med 40 millioner kroner årlig. For 2022 og de fire neste årene legger vi på 20 millioner kroner hvert år – med spesielt vekt på å styrke ungdomsskolene.

I tillegg utvider vi forsøksordningen med gratis skolemat. Tilbakemeldingene fra skolene Smiodden, Kvernevik og St. Svithun er at ordningen både er populær og gir gode resultater for elevenes læringssituasjon. Neste skoleår etablerer vi også et prøveprosjekt med heldagsskole på én av våre barneskoler.

For mange innbyggere har økte nasjonale avgifter de siste årene lagt press på privatøkonomien. Styrkingen av kommuneøkonomien må derfor også komme den enkelte innbygger til gode. Fra før har vi gjort SFO gratis for alle førsteklassinger. Nå senker vi også prisen for 2.–4. trinn med 500 kr hver måned. Som ser ut til å gi Stavanger den billigste SFOen i landet.

Vi reduserer også eiendomsskatten betydelig for mange huseiere gjennom å øke bunnfradraget med 225.000 kroner. Å øke bunnfradraget gir de med de minst verdifulle eiendommene den største prosentvise reduksjonen av eiendomsskatten. Stavanger kommune vil i 2022 ta inn mindre i eiendomsskatt enn de fire siste årene med det forrige politiske flertallet i kommunen.

Vår garanti om at det ikke skal bli færre sykehjemsplasser står fast. Ansatte på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester har noen av de mest utfordrende arbeidsoppgavene i kommunen vår. Belastningen er høy, og arbeidsmengden stor. Derfor er samarbeidspartiene enige om å styrke grunnbemanningen. I høst vedtok vi å bruke 15 millioner kroner årlig ekstra på bemanning i sykehjem. Nå legger vi til ytterligere ti millioner kroner slik at kommunens sykehjem får 25 millioner kroner ekstra til å styrke bemanningen.

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

I Stavanger kommune ønsker vi å dyrke en heltidskultur. Altfor mange ansatte jobber ufrivillig i deltidsstillinger. Det svekker tryggheten til den enkelte ansatte i livet – og vanskeliggjør drømmen om egen bolig og en trygg økonomi. Derfor skal økte bevilgninger i både skolesektor og i eldreomsorgen sikre at flere får heltidsstilling i Stavanger kommune.

2022 er frivillighetens år. Koronapandemien har vist hvor viktig arbeidet i frivillig sektor er for oss – og hvor sårbart samfunnet og fellesskapet blir når aktiviteter og samlinger i regi av organisasjoner, idrettslag, tros- og livssynssamfunn og andre møteplasser stopper opp. Utenforskapskommisjonen i Stavanger understreker viktigheten av universelle ordninger og tilbud i frivillig regi – også for å bekjempe psykisk uhelse.

Derfor velger samarbeidspartiene å styrke kommunens idrettslag med én million kroner samlet. Vi styrker kultursektoren. Flere frivillige organisasjoner har også fått økt økonomisk støtte. I tillegg ønsker vi å se på muligheten for å etablere et «Frivillighetens hus» slik at organisasjoner og aktører kan samles – og dra veksler fra hverandre. I tillegg økes støtten til Frilager.

Psykisk helse er en av de viktigste satsingene til kommunen framover. Tiltakspakken «KADÅITTEPÅ» styrker psykiske hjelpetilbud til ungdom – men løfter også andre viktige tjenester for å bekjempe psykisk uhelse. Vi styrker samtidig arbeidet med «Rask psykisk helsehjelp» rettet mot voksne i regi av Helsehuset Stavanger.

Sykkelveiene skal bli flere og tryggere. Vi setter av 40 millioner kroner ekstra i perioden med mål om 50 km med sykkelvei – og sikrer at kommunen skal få flere bysykler og bysykkelstativ i regi av Kolumbus.

Å jobbe mot klimaendringene er ikke den enkelte innbygger sitt ansvar alene. Det er vårt felles ansvar som by og kommune.

Samtidig som vi kutter klimautslipp, skal vi også ta vare på naturen. En grønnere kommune med mye natur, er en god kommune å bo i. Derfor setter vi av over ti millioner kroner til å bevare, tilrettelegge og skape nye naturområder i Stavanger. Flere trær, blomster, parker - og mer biologisk mangfold.

Til glede for innbyggerne våre i dag, og de som kommer etter oss.

For å få til det må innbyggerne ha en trygghet i bunn gjennom gode velferdsordninger – og en kommune som er framoverlent og offensiv gjennom å legge til rette for utvikling av gode og smarte løsninger, tiltrekke seg spennende arbeidsgivere og gjøre de viktigste tingene i livet lettere.

På den måten bygger vi felleskap.

Avslutningsvis vil jeg si: Tusen takk til FNB, MDG, R, SP, og SV for et veldig godt samarbeid om budsjettet. Det er et tillitsfullt samarbeid. Vi har fått til et svært godt resultat. Sammen. Tusen takk til hver enkelt av dere for det.

Og takk til kommunedirektøren for en grundig og godt levert innstilling til oss. Det har gjort arbeidet vårt enklere. Takk også for god respons på flere ti-talls spørsmål som har kommet inn fra alle kommunestyrerepresentantene til kommunedirektøren og hans stab.

Kontaktinformasjon

Ordfører Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun

Ordfører i Stavanger. 

Se kontaktinformasjon til ordførerens rådgivere. 

E-post:
postmottak.ordforer@​stavanger.kommune.no