PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. For politikere

For politikere

Informasjonen på disse sidene er rettet mot de folkevalgte i Stavanger kommune

Information in other languages

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp). Foto: Carina Johansen.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp). Foto: Carina Johansen.

Formålet er å gi politikerne tilgang til informasjon og verktøy slik at de kan utføre sitt verv som folkevalgt på en god og effektiv måte.

Etikk

Stavanger kommune skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til innbyggerne.

Etisk standard skal bidra til etisk forsvarlig og god atferd, og må ses i sammenheng med kommunens visjon og verdier (nå under utarbeiding).

Etisk standard for ansatte og folkevalgte ble vedtatt av bystyret 28.04.14

Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon ble vedtatt av bystyre 28.04.14

Spilleregler for politisk debatt

Kommunestyret har vedtatt spilleregler for den politiske debatten blant folkevalgte.  

Spørsmålsskjema folkevalgte

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår for folkevalgte i Stavanger kommune

Folkevalgtes bruk av rådhuset til partipolitisk arbeid

Alle møterom på Rådhuset, bortsett fra partienes egne kontorlokaler, skal kun benyttes til møter i regi av kommunestyregruppen til det enkelte parti. Den som innkaller til møte, står ansvarlig for møterommet både når det gjelder forarbeid og etterarbeid. Dersom det er behov for et større lokale til pressekonferanser/-møter, skal foredragssalen benyttes til dette formålet.

All bruk av kommunestyresalen og formannskapssalen skjer etter avtale med ordfører.

Folkevalgtes innsynsrett

Kommuneloven § 40 nr. 5 fastsetter at alle kommuner skal vedta et reglement om folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter til informasjon om saker som er under behandling.

Stavanger kommunestyre vedtok sitt reglement om folkevalgtes innsynsrett 15.06.2015, sak 105/15.

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Erklæring - taushetsplikt

Folkevalgtopplæring 2019 - 2023

Presentasjoner fra folkevalgtopplæringen høsten 2019

John Peter Hernes (H). Foto: Carina Johansen.
John Peter Hernes (H). Foto: Carina Johansen.

Gaveregistrering

Folkevalgte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende.

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlig rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Dersom den folkevalgte mottar mindre gaver til en verdi som likevel stipuleres til over 500 kroner, skal dette meldes til politisk sekretariat for registrering i gaveregister.

Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal gruppeleder kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunes regler om dette.

Habilitet

Vurdering av habilitet

Folkevalgte vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. En folkevalgt vil for eksempel være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.

Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Konsekvensen av inhabilitet kan være at vedtaket blir ugyldig. Nedenfor er det linker til lovbestemmelser, veiledere mv. som bør ligge til grunn for den folkevalgtes vurdering av egen habilitet ved behandlingen av en sak.

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte i kommuner. I veilederen – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – blir det redegjort nærmere for habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. Det er også redegjort for habilitetsreglene i Stavanger kommunes eierskapsmelding.

En folkevalgt vil kunne være inhabil når hun eller han har en ledende stilling eller verv i et selskap som er part i saken. Det er vedlagt en skjematisk oversikt over ulike verv og selskapsformer der inhabilitet automatisk vil inntre. I kapittel 5.3 i veilederen gis det en oversikt over typetilfeller der et selskap vil være part i en sak.  

Forvaltningsloven – Kapittel II – Om ugildhet (habilitetskrav)

Veileder - Habilitet i kommuner og fylkeskommuner - Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven

Ida Bøe (Ap). Foto: Carina Johansen
Ida Bøe (Ap). Foto: Carina Johansen

Pensjonsordning

Kommunal landspensjonskasse.

Hvem som kan meldes inn i KLP, er styrt av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, kapittel VIII:

§ 31 KLP

Pensjonsordning omfatter folkevalgte som gjennom flere forskjellige verv innen kommunen får utbetalt honorarer og/eller frikjøpsmidler tilsvarende 33% av godtgjøringsgrunnlaget eller 12,5 timer per uke. Disse kan meldes inn i KLP.

Med folkevalgt menes i denne sammenhengen medlem og varamedlem i bystyret, medlem i kommunalstyrene eller tilsvarende.

Pensjonsordningen reguleres av "Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner – tillegg til vedtekter for Felles kommunal pensjonsordning".

Informasjon om pensjonsordning i KLP for folkevalgte i Stavanger kommune

Vedtekter offentlig tjenestepensjon

Tillegg til vedtekter – særskilte bestemmelser for folkevalgte

Presentasjoner

Refusjonsskjema

Refusjonsskjema

Reiser

Reiser knyttet til oppdrag som representant for Stavanger kommune

Følgende gjelder for alle reiser som folkevalgte skal gjennomføre som representant for Stavanger kommune:

1. Det skal sendes søknad til ordfører. Søknaden skal inneholde opplysninger om:

  1. Hensikt med reisen, eventuelt program
  2. Reiselengde
  3. Reisemåte
  4. Behov for overnatting
  5. Estimert kostnad.

2. Ordfører skal godkjenne reisen før den bestilles.

3. Alle reiser skal bestilles av politisk sekretariat:

4. Ved henvendelse til politisk sekretariat for bestilling, skal søknad og godkjenning fra ordfører legges ved.

5. Etter reisen er gjennomført, skal det skrives reiseregning.

Det er Stavanger kommunes standard reiseregningsskjema som skal benyttes.

6. Reiseregning, med originale kvitteringer og boardingkort, skal godkjennes av politisk sekretariat og ordfører før utbetaling.

Reiseregning

 

Styrevervregister

 

Suppleringsvalg/ fritak/ permisjon

Suppleringsvalg/fritak/permisjoner er regulert i §§ 29-30 i Folkevalgtes arbeidsvilkår:

§ 29 Fritak/permisjoner

Folkevalgte som ønsker fritak/permisjon fra politiske verv må sende søknad om dette til gruppeleder for respektive parti. Det må foreligge gyldig grunn for søknaden (eks. flytting til annen kommune). Gruppeleder sender søknad om fritak/permisjon til bystyrets sekretær på standard søknadsskjema. Søknaden behandles i bystyret.

§ 30 Suppleringsvalg

For hver fritak/permisjon-søknad skal det velges erstatter som føres på samme skjema som permisjon/fritak. Gruppeleder sender søknad om fritak/permisjon til bystyrets sekretær på standard søknadsskjema. Søknaden behandles i bystyret.

Søknadsskjema finnes her

Tapt arbeidsfortjeneste

Kap. IV Tapt arbeidsfortjeneste

Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være innlevert innen 1. mars i påfølgende år.

Styreverv i selskap som er egne juridiske objekt (eks IKS, AS og Stiftelser) gir ikke grunnlag for tapt arbeidsfortjeneste fra Stavanger kommune selv om man er oppnevnt til vervet av bystyret. Ved deltakelse i generalforsamlinger i disse selskapene kan det gis tapt arbeidsfortjeneste.

§ 18 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste  

For legitimert tapt arbeidsfortjeneste under pålagte kommunale oppdrag, dekkes inntil 4 000 kroner per dag. I tillegg dekkes legitimert tapt pensjon og arbeidsgiveravgift. 

Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste kan skje direkte mellom kommunen og den folkevalgtes arbeidsgiver på grunnlag av skriftlig dokumentasjon.  

Underskrevet erklæring fra selvstendig næringsdrivende om slik tap betraktes som legitimasjon.

Samlet utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste per år for den folkevalgte kan ikke overstige 20 % av ordførers lønn.

§ 19 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste    

For ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes satsen til 500 kroner per dag.

Grunnlaget for krav om dekning av ulegitimert inntektstap skal sannsynliggjøres.

Godkjenning av kravet

Alle krav som ikke kan kontrolleres, som for eksempel fastsatte møter det er vedtatt å dekke tapt arbeidsfortjeneste for (vedlegg 2, skal godkjennes av ordfører. I tillegg gis det mulighet for å kreve tapt arbeidsfortjeneste for reiser og kurs som er forhåndsgodkjent av ordfører. Videre gis det tapt arbeidsfortjeneste for møter i generalforsamlinger.

Dokumentasjon av kravet
Dagens løsning beholdes. Det utarbeides et egenerklæringsskjema (vedlegg 1) hvor regelverket er godt og entydig beskrevet. Ved å signere på dette vil den enkelte folkevalgt ha det fulle ansvar for at kravene de fremsetter er legitime. Når det så skal kreves tapt arbeidsfortjeneste, fylles dette ut på skjema (vedlegg 2).

Skjema for å søke om tapt arbeidsfortjeneste, (docx 39 kb) 

Vedlegg 1)
Egenerklæring - tapt arbeidsfortjeneste, (docx 34 kb)

Vedlegg 2)
Hva det kan søkes tapt arbeidsfortjeneste for ? (pdf)

TV-aksjonen

Stavanger kommune har lang tradisjon for å bidra til gjennomføring av TV-aksjonen. Vi har gode erfaringer fra et tett og godt samarbeid med den lokale aksjonsledelsen. Stavanger kommune oppnevner leder av byaksjonskomiteen og videre oppnevner alle bydelsutvalgene ansvarlige som står for organisering av innsamlingen i den enkelte bydel.

Det blir i budsjettet årlig avsatt et bidrag med 1 krone per innbygger til TV-aksjonen.

Videre innvilger ordfører årlig en mottakelse på Ledaal for alle involvert i etterkant av aksjonen for å takke for innsatsen.

Denne saken er ment å gi Kommunalutvalget en orientering om samarbeidet og synliggjøre kommunens bidrag til aksjonen.