Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Lover

Alminnelig delegeringsreglement

§ 1 Hensikt med delegering

Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokalt selvstyre, en rasjonell og effektiv forvaltning, en bærekraftig utvikling og borgernes rettssikkerhet.

§ 2 Bystyrets myndighet

Bystyret er det øverste besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Bystyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Bystyret kan delegere myndighet til ordfører og til fast opprettede utvalg, jfr. kommuneloven § 9 nr 5 og § 10 nr 2, samt til rådmannen etter kommunelovens §23 nr 4.

§ 3 Videredelegering

Fast opprettede utvalg kan delegere myndighet til rådmannen innenfor rammen av kommuneloven §23 nr 4.

Delegert myndighet etter særlov kan delegeres videre innenfor de rammer vedkommende lov setter.

Delegert myndighet til rådmannen eller administrative enheter kan videredelegeres internt i administrasjonen, såfremt annet ikke er uttrykkelig bestemt.

§ 4 Retningslinjer for bruk av fullmakt

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med delegeringsvedtaket, de saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrifter og kommunens etiske retningslinjer. For øvrig skal all delegert myndighet utøves innenfor plan- og budsjettrammer og øvrige reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet organ.

§ 5 Tilbakekalling av delegert myndighet

Den instans som har delegert myndighet, kan trekke den delegerte myndighet tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker.

§ 6 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet

Den som har fått delegert myndighet kan i særskilte tilfeller overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse i en konkret sak.

§ 7 Omgjøringsrett

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ innenfor rammen av forvaltningsloven § 35.

§ 8 Anke

Ankebestemmelsene framgår av reglementet for vedkommende politiske utvalg.

§ 9 Kontroll

Bystyret fører gjennom kontrollutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjon for delegering.

 

- Alkoholloven
- Arbeids- og velferdsforvaltningsloven
- Barnehageloven
- Barnevernloven
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Budsjettreglement
- Forurensningsloven
- Forvaltningsloven - klagesaker
- Introduksjonsloven
- Kommunehelsetjenesteloven
- Matrikkelloven
- Opplæringsloven
- Pasientrettighetsloven
- Plan- og bygningsloven
- Privatskoleloven
- Psykisk helsevern
- Serveringsloven
- Sosialtjenesteloven
- Sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsforvaltningen
- Straffeloven
- Strålevern og bruk av stråling
- Vegtrafikkloven