Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Gatenavnutvalget - reglement

Vedtatt av Stavanger bystyre i møte 28.09.2015, sak nr 147/15

§ 1 Lovverk og saksbehandlingsregler
Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet. Kommunelovens § 10 og kap. 6, saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for gatenavnutvalget.

§ 2 Valg
Gatenavnutvalget har fire medlemmer. Disse utgjøres av arbeidsutvalget i kommunalstyret for byutvikling, som velges av kommunalstyret. Varamedlemmer som i arbeidsutvalget i kommunalstyret for byutvikling.

§ 3 Oppgaver og myndighet
Utvalget fastsetter navn på gater, veier, steder og offentlige bygg og anlegg.

§ 4 Forberedelse av saker til gatenavnutvalget
Administrasjonen ved oppmålingssjefen samler navneforslag og utarbeider saksforelegg. Statens navnekonsulent og bydelsutvalgene er høringspart og avgir uttalelse om skrivemåte/stavemåte på navnet.

§ 5 Innkalling
Utvalget holder møte etter oppsatt plan eller når lederen eller utvalget krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles. Innkalling og saksdokumenter sendes utvalgets medlemmer med høvelig varsel. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i eller i medhold av lov, og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte.

§ 6 Forfall
Utvalgets medlemmer plikter å delta i møtene med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat v/utvalgssekretær.

§ 7 Adgang for andre til å delta i møtene
Utvalgssekretær, ved dennes forfall stedfortreder, møter med talerett.
Aktuelle medarbeidere i kommunen kan innkalles til møtene.

§ 8 Åpne dører
Utvalgets møter er åpne for publikum. Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt og kan vedtas lukket når hensynet til personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier det». (jf. kommuneloven § 31).

§ 9 Åpning av møte
Leder i arbeidsutvalget for kommunalstyret for kultur og byutvikling er utvalgets leder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder.

§ 10 Rekkefølge og form for behandling av sakene
Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.
Utvalget kan vedta en annen rekkefølge. Utvalget kan også vedta å utsette behandlingen av en sak. Det kan også treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke leder eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

Lederen referer sakene og viser til den innstillingen som foreligger i hver sak. Er det kommet nye dokumenter/opplysninger i saken skal disse gjøres kjent.

§ 11 Forslag
Bare utvalgets medlemmer kan framsette forslag.

§ 12 Avstemming
Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming.
Gyldig vedtak kan bare fattes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og har avgitt stemme i vedkommende sak.
Vedtakene gjøres med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende.

§ 13 Anke
I saker hvor utvalget/styret/rådet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre medlem kreve at vedtaket forelegges formannskapet. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort.

§ 14 Adgang til møtelokale
Media og publikum har adgang til gatenavnutvalgets møter.

§ 15 Sekretariat – Møtebok
Avdeling politisk sekretariat ivaretar sekretærfunksjonen for gatenavnutvalget og fører protokoll. Begrunnelse for stemmegivning kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning har man krav på å få tilført møteboken.

Protokollen fremlegges som første sak i neste møte til godkjenning.

§ 16 Arkivering
Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være i samsvar med arkivloven og Stavanger kommunes arkivreglement for utvalgssaker.

§ 17 Godtgjøring
Godtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår.