Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Innvandrerrådet - reglement

Vedtatt av Stavanger bystyre i møte 28.09.2015, sak nr. 147/15

§ 1 Lovverk og saksbehandlingsregler
Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet. Kommunelovens § 10 og kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for Innvandrerrådet. Innvandrerrådet er opprettet av bystyret
18. september 1995.

§ 2 Nominering og valg
Innvandrerrådet skal bestå av 9 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer, med slik sammensetning:

Tre av innvandrerrådets medlemmer med varamedlemmer nomineres av innvandrerrådet etter at innvandrerorganisasjonene har kommet med forslag til kandidater. Medlemmer i innvandrerrådet som ønsker gjenvalg på grunnlag av denne nominasjonen fratrer av habilitetsmessige grunner ved behandling av saken.
Tre av innvandrerrådets medlemmer med varamedlemmer velges så langt som mulig blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer fra landgruppe 2.
De resterende tre medlemmene med varamedlemmer velges blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer fra landgruppe 1.
Innvandrerrådet velges av bystyret.

Bystyret oppnevner leder og nestleder.

Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.

Rådet kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens § 10 nummer 4.

Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og nestleder fra styret/rådet.

Arbeidsutvalgene behandler ikke saker som skal til styret/rådet, men kan være en arena for å avklare fakta knyttet til enkeltsaker.

Arbeidsutvalgene har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.

§ 3 Oppgaver
Innvandrerrådet arbeider etter politisk målsetting om full deltagelse og likestilling i samfunnet.

Innvandrerrådet er et rådgivende organ for kommunen.
Innvandrerrådet skal behandle alle saker som gjelder levekårene for innvandrere
Innvandrerrådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere i kommunen.
Innvandrerrådet bør drive informasjonsarbeid.
Innvandrerrådet utarbeider årsmelding som sendes bystyret.
Innvandrerrådet har avgjørelsesmyndighet for de midler som innvilges særskilt til rådets disposisjon.

§ 4 Forberedelser av saker til Innvandrerrådet
I enhver sak som forelegges Innvandrerrådet skal det som hovedregel foreligge en skriftlig innstilling.

Det skal kort og oversiktlig være redegjort for saken.

§ 5 Innkalling
Innvandrerrådet holder møter etter en oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller når 1/3 av medlemmene krever det.

Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles.

Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer, varamedlemmer 7 dager før møtedagen.

Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte.

§ 6 Forfall
Innvandrerrådets medlemmer plikter å delta i møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til avdeling politisk sekretariat v/utvalgssekretær, som innkaller varamedlem.

§ 7 Adgang for andre til å delta i møtene
Utvalgssekretær, ved forfall dennes stedfortreder, møter med talerett.

Aktuelle medarbeidere i kommunene kan innkalles til møtene.

§ 8 Åpne møter
Utvalgets møter er åpne for publikum. Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt og kan vedtas lukket når hensynet til personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier det». (jf. kommuneloven § 31).

§ 9 Åpning av møte
Innvandrerrådets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder.

Dersom også nestleder har forfall, velges det av og blant rådets medlemmer en møteleder. Det medlem er valgt som får flest stemmer. Hvis flere får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning, jf kommuneloven § 38 nr. 1.

§ 10 Rekkefølge og form for behandling av sakene
Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet.

Innvandrerrådet kan vedta en annen rekkefølge. Innvandrerrådet kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke lederen eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

Lederen refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter saksdokumenter er utsendt, skal disse gjøres kjent.

§ 11 Forslag
Bare Innvandrerrådets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag.

Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til lederen.

Lederen refererer forslaget.

§ 12 Avstemming
Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.

Vedtakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende.

§ 13 Anke
I saker hvor utvalget/styret/rådet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre medlem kreve at vedtaket forelegges formannskapet. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort.

§ 14 Spørsmål
Spørsmål må skriftlig og i undertegnet stand meddeles lederen i møtets begynnelse.

Spørsmål kan ikke forlanges svart i samme møte.

§ 15 Adgang til møtelokale
Pressen og publikum har adgang til Innvandrerrådets møter.

§ 16 Sekretariat – Møtebok
Avdeling politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for Innvandrerrådet og fører protokoll. Begrunnelse for stemmegivning kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning har man krav på å få tilført møteboken.

Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning.

§ 17 Arkivering
Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være iht. arkivloven og Stavanger kommunens arkivreglement for utvalgssaker.

§ 18 Godtgjøring
Godtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår.