PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk

Kommunalstyret for oppvekst - reglement

Vedtatt av Stavanger bystyre i møte 28.09.2015, sak nr. 147/15. Justert i bystyrets møte 09.05.2016, sak 76/16

§ 1. Sammensetning og valg
Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet.

Kommunelovens kap. 6, saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for alle folkevalgte organer som er opprettet i medhold av kommuneloven og særlovgivning, med de presiseringer og tilleggsbestemmelser som er nødvendig.

§ 2. Valg
Kommunalstyret for oppvekst, i det følgende kalt styret er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 nr. 1. Styret består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av bystyret. Det velges vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2.

Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.

Bystyret velger leder og nestleder.

Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens § 10 nummer 4.

Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og nestleder fra styret/rådet.

Arbeidsutvalgene behandler ikke saker som skal til styret/rådet, men kan være en arena for å avklare fakta knyttet til enkeltsaker.

Arbeidsutvalgene har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.

Styret kan opprette komitéer til forberedende behandling av konkrete saker og til å utføre særskilte verv, jf. Kommunelovens § 10.5. Styret kan gi slike komitéer myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komitéens oppdrag.

Komitéer og arbeidsutvalg som nevnt ovenfor, kan bare få avgjørelsesmyndighet på områder hvor styret har fått delegert myndighet fra bystyret og hvor ikke myndigheten følger av spesiallov.

§ 3 Oppgaver og myndighet
Styret er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til kommuneloven § 10 nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak.

Styret utfører de oppgaver og har den myndighet som kommunen har ansvaret for iht.:

Lov om grunnskolen
Lov om barnehager m.v.
Lov om voksenopplæring
Eventuelt andre lover innenfor virksomhetsområdet.
Andre sakstyper eller bestemmelser gitt av bystyret.
Kommunalstyret skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på området.

Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldende lov, forskrifter og avtaleverk.

Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.

I følgende sakskategorier skal direktøren, på rådmannens vegne, legge fram innstilling, og saken avgjøres av styret:

Saker der styret er tillagt avgjørelsesmyndighet iht. lover, forskrifter og kommunale vedtak.
Innen opptrukne rammer gitt i de delegasjonsfullmakter som kommer til uttrykk i de årlige budsjettvedtak.
Driftssaker som ikke etter reglement eller sedvane er delegert til administrasjonen, komitéer og arbeidsutvalg.
I sakskategorier hvor avgjørelsesmyndighet tilligger et overordnet organ, går styrets forslag med rådmannens innstilling videre.
Saker behandlet i kommunalstyret, og som skal behandles i bystyret, går direkte fra kommunalstyret til bystyret.

§ 4 Forberedelse av saker til utvalget
I enhver sak som forelegges styret skal det være utarbeidet en innstilling. Det skal kort og oversiktlig være redegjort for saken.

Styrets leder kontrollerer at alle saker er forberedt slik som bestemt i første avsnitt, og ellers på forsvarlig måte i samsvar med lov, reglement og andre bindende bestemmelser.

§ 5 Innkalling
Styret holder møte etter oppsatt plan eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Møteinnkalling med saksliste og forelegg skal sendes medlemmene, varamedlemmene og øvrige som ordføreren bestemmer med høvelig varsel.

§ 6 Forfall
Styrets medlemmer plikter å delta i styrets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til avdeling politisk sekretariat v/utvalgssekretær, som innkaller varamedlem.

§ 7 Adgang for andre til å delta i møtene
Direktøren eller den han bemyndiger møter i styrets møter med tale- og forslagsrett.

En representant for foreldreutvalget for skolene har møte-, tale- og forslagsrett samt rett til protokolltilførsel ved behandling av skolesaker.

En representant for foreldreutvalget for kommunale barnehager har møte-, tale- og forslagsrett samt rett til protokolltilførsel ved behandling av barnehagesaker.

For øvrig vises til kommunelovens §§ 9.4 (ordførerens møterett) og § 23.3 (rådmannens møterett).

§ 8 Åpne møter
Utvalgets møter er åpne for publikum. Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt og kan vedtas lukket når hensynet til personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier det». (jf. kommuneloven § 31).

§ 9 Åpning av møte
Styrets leder eller nestleder leder møter. Dersom begge disse har forfall, velges av og blant styrets politisk oppnevnte representanter en møteleder. Hvis flere – etter omvalg i henhold til kommunelovens § 38 nr. 1 - får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Rekkefølge og form for behandling av sakene
Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet.

Når særlige grunner foreligger, kan styret vedta en annen rekkefølge. Styret kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

Møteleder refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det til styrets leder kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse gjøres kjent for styret.

§ 11 Ordning av debatten
Taleren skal rette sine ord til møteleder. Taleren skal holde seg nøye til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted.

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

§ 12 Avgrensing og avslutning av debatten. Replikkordskifte
Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan styret etter forslag fra møteleder vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker.

I regelen kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak.

Et medlem kan ha en replikk til et innlegg.

§ 13 Forslag
Bare styrets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag.

Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til møteleder.

Møtelederen refererer forslaget.

§ 14 Forberedelse til avstemming. Avstemming
Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning

Gyldig avgjørelse kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.

Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møtelederens stemme avgjørende.

§ 15 Stemmemåten
Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag eller innstillingen fremsatt av ordføreren med spørsmål om noen stemmer mot.
Ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag til å reise seg eller gi stemmetegn. Når ordføreren bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontraprøve.
Ved navneopprop når ordføreren roper opp navnene etter sekretærens liste. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i nummerorden.
Ved sedler uten underskrift.
Denne avstemningsmåte kan bare brukes ved valg og ved ansettelse, dersom noe medlem av kommunalutvalget krever det, jfr. kommunelovens § 35 nr.5.

§ 16 Anke
I saker hvor utvalget/styret/rådet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre medlem kreve at vedtaket forelegges formannskapet. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort.

§ 17 Spørsmål
Spørsmål bør skriftlig meddeles leder 1 dag før møtet, senest i møtets begynnelse. Spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte.

Hvis spørsmål er stilt med 1 dags varsel, sendes dette ut til medlemmer og varamedlemmer.

Leder refererer spørsmålets ordlyd ved møtets begynnelse og spørsmålet blir å behandle etter de sakene som er ført opp på kartet.

Spørsmålet kan begrunnes og taletiden begrenses da til 3 minutter. Er ikke spørsmålsstilleren til stede, kan et annet medlem av styret ta opp spørsmålet. Hvis så ikke skjer, regnes spørsmålet som bortfalt.

Leder kan avgjøre om spørsmålet skal besvares av leder eller rådmann. Det er ikke anledning til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med spørsmål. Når spørsmålet er besvart, har spørreren lov til å stille et tilleggsspørsmål. Hvis leder finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, kan det besvares av leder eller rådmann.

§ 18 Interpellasjoner
Interpellasjoner må skriftlig meddeles leder og politisk sekretariat senest 7 dager før møtet. Leder avgjør om interpellasjonen skal besvares av leder eller rådmannen.

Interpellasjoner behandles i tråd med kommunelovens § 35. Det betyr at interpellasjoner settes på sakslisten, debatteres og vedtak treffes med alminnelig flertall.

Interpellasjonen må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under styrets virkeområde. Interpellasjonene skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen.

En interpellasjon gir mulighet for at flere enn spørrer og svarer kan ta ordet, og at det kan framsettes forslag i forbindelse med interpellasjonen.

Interpellasjoner skal behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

Representanten som har anmeldt interpellasjonen har inntil 3 minutter til å begrunne interpellasjonen. For svarer er taletiden inntil 5 minutter. For styrets øvrige representanter som deltar i ordskiftet, er taletiden begrenset til 2 minutter. En interpellasjonsdebatt må ikke vare lenger enn 30 minutter per interpellasjon om styret ikke gjør annet vedtak i hvert tilfelle.

I saker hvor styret har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre medlemmer kreve at vedtaket forelegges formannskapet. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort.

Interpellasjoner som ikke styret rekker å behandle, overføres til neste møte om ikke den som har fremmet interpellasjonen aktivt trekker den.

§ 19 Adgang til møtesalen
Media og publikum har adgang til tilviste plasser.

§ 20 Sekretariat – Møtebok
Avdeling politisk sekretariat ivaretar sekretærfunksjonen for styret og fører protokoll.

Begrunnelse for stemmegivning, kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning har man krav på å få tilført møteboken.

Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning.

§ 21 Arkivering
Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være iht. arkivloven og Stavanger kommunens arkivreglement for utvalgssaker.

§ 22 Godtgjøring
Godtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår.