Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Stavanger bystyre - reglement

Vedtatt av Stavanger bystyre i møte 28.09.2015, sak nr. 147/15. Justert i bystyrets møte 09.05.2016, sak 76/16

§ 1 Lovverk – saksbehandlingsregler
Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet. Kommunelovens kapittel 6, saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for bystyret og alle andre folkevalgte organer opprettet i medhold av kommuneloven og særlovgivning, med de presiseringer og tilleggsbestemmelser som er nødvendig.

§ 2 Valg
Bystyret velges etter reglene i valgloven. Bystyret sammensetting reguleres i kommunelovens § 7. Bystyret består av 67 medlemmer med varamedlemmer.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.

§ 3 Oppgaver
Bystyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Bystyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

§ 4 Forberedelser av saker til bystyret
I enhver sak som skal forelegges bystyret skal det være utarbeidet en innstilling. Det skal kort og oversiktlig være gjort rede for saken og for mulige dissenser blant de innstillende myndigheter samt forslag til vedtak. Når det gjelder valg, kan forslag til vedtak unnlates.

Ordføreren kontrollerer at alle saker er forberedt slik som bestemt i første avsnitt, og ellers på forsvarlig måte og i samsvar med lov, reglement og andre bindende bestemmelser.

§ 5 Innkalling
Bystyret holder møter etter en oppsatt plan, eller når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste over de saker som skal behandles.

Møteinnkalling med innstillinger sendes til bystyrets medlemmer og varamedlemmer, samt øvrige som ordføreren til enhver tid bestemmer.

Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer 10 dager før møtedagen.

Formannskapets innstilling til handlingsplan og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn, senest 14 dager før behandling i bystyret.

Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte.

§ 6 Forfall
Bystyrets medlemmer plikter å delta i bystyrets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat v/utvalgssekretær, som innkaller varamedlem.

§ 7 Adgang for andre til å delta i møtene
Rådmannen, ved forfall dennes stedfortreder, møter med talerett. Videre møter leder for politisk sekretariat.

§ 8 Åpne møter
Utvalgets møter er åpne for publikum. Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt og kan vedtas lukket når hensynet til personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier det». (jf. kommuneloven § 31).

Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i bystyresalen med tilstøtende rom og galleri, og påse at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer slik at det strider mot god orden, kan ordføreren vise vedkommende tilhører ut eller la tilhørerplassene tømmes.

Dokumenter, tegninger, plakater og lignende må ikke være anbragt, anbringes eller deles ut i bystyresalen med tilstøtende rom, uten ordførerens samtykke.

§ 9 Åpning av møte
Ordføreren eller varaordføreren leder bystyrets møter.

Dersom begge disse har forfall, velges av og blant bystyrets medlemmer en møteleder. Hvis flere - etter omvalg etter kommunelovens § 38 nr. 1 – får samme stemmeantall, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ordføreren foretar navneopprop og erklærer møtet satt.

§ 10 Rekkefølge og form for behandling av sakene
Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

Når særlige grunner foreligger, kan bystyret vedta en annen rekkefølge. Bystyret kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

Ordføreren refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det til ordføreren kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse refereres. Ordføreren spør deretter om noen forlanger ordet i saken. Ber flere om ordet samtidig, bestemmer ordføreren rekkefølgen.

§ 11 Ordning av debatten
Taleren skal rette sine ord til ordføreren. Taleren skal holde seg nøye til den sak debatten gjelder.

Fornærmelig eller upassende språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Ordføreren påser at dette overholdes.

Bifall- eller mishagsytringer er ikke tillatt.

Ved overtredelse av ordensbestemmelsene, skal ordføreren kalle taleren til orden, om nødvendig to ganger. Retter taleren seg enda ikke etter ordensbestemmelsene, kan ordføreren ta fra taleren ordet eller ved avstemming la bystyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra møtet.

§ 12 Ordførerens stilling under debatten
Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

Vil ordføreren ta del i debatten, overtar varaordføreren, eventuelt setteordfører, ledelsen av forhandlingene.

§ 13 Avgrensing og avslutning av debatten. Replikkordskifte
Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan bystyret etter forslag fra ordføreren vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker.

I regelen kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak.

Et medlem kan ha en replikk til et innlegg.

§ 14 Forslag
Bare bystyrets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag.

Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til ordføreren.

Ordføreren refererer forslaget.

§ 15 Forberedelse til avstemming. Prøveavstemming. Avstemming
Når debatten er slutt, varsler ordføreren representantene i tilstøtende rom og tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Ved skriftlig avstemning (jfr. kommunelovens § 38 nr.1, valg og ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

Bystyret avgjør avstemningsordningen etter forslag fra ordføreren. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter ordføreren frem forslag om rekkefølgen for avstemningen eller om alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi utrykk for så vel prinsipale som subsidiære standpunkter under avstemninger.

Ordføreren kan foreslå at det foretas prøveavstemning, som ikke er bindende for endelig avstemming i en sak. Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og deretter – i tilfelle også her etter prøveavstemning – over den hele innstilling til slutt.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning påsees nøye at talerne utelukkende holder seg til avstemningsspørsmålet.

Gyldig avgjørelse kan bare treffes når minst halvparten (konstituerende møte 2/3) av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.

Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. (2/3 ved vedtak om innføring av parlamentarisme).

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er møtelederens stemme avgjørende.

Ved behandling av handlingsplan og økonomiplan gjelder kommunelovens § 35 nr.2.

§ 16 Stemmemåten
Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag eller innstillingen fremsatt av ordføreren med spørsmål om noen stemmer mot.
Ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag til å reise seg eller gi stemmetegn. Når ordføreren bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontraprøve.
Ved navneopprop når ordføreren roper opp navnene etter sekretærens liste. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i nummerorden.
Ved sedler uten underskrift.

Denne avstemningsmåten kan bare brukes ved valg og ansettelser, dersom noe medlem av forsamlingen krever det, jfr. kommunelovens § 35 nr. 5.

§ 17 Lovlighetskontroll
Tre eller flere medlemmer av bystyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Vedrørende fremgangsmåte og behandling vises til kommunelovens § 59.

§ 18 Spørsmål
Spørsmål må skriftlig meddeles ordføreren 5 dager før møtet, hvilket innebærer at det må være registrert innkommet innen onsdag kl. 15.00.

Spørsmål som meldes etter fristen eller i møte, kan ikke forlanges besvart i samme møte.

Spørsmål skal sendes bystyrets medlemmer og varamedlemmer i forkant av møtet.

Ordfører refererer spørsmålets ordlyd ved møtets begynnelse og spørsmålet blir å behandle etter de sakene som er ført opp på kartet og eventuelt anmeldte interpellasjoner.

Spørsmålet kan begrunnes og taletiden begrenses da til 3 minutter. Er ikke spørreren til stede, kan et annet medlem av bystyret ta opp spørsmålet som sitt. Hvis så ikke skjer, regnes spørsmålet som bortfalt.

Ordføreren avgjør om spørsmålet skal besvares av ordføreren eller rådmannen. Det er ikke anledning til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med spørsmål. Når spørsmålet er besvart, har spørreren lov til å stille et tilleggsspørsmål. Hvis ordføreren finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, kan det besvares av ordføreren eller rådmann.

Bystyret kan vedta andre ordninger for behandling av spørsmål.

§ 19 Interpellasjoner
Interpellasjoner må skriftlig meddeles ordfører og politisk sekretariat senest 7 dager før møtet. Ordfører avgjør om interpellasjonen skal besvares av ordfører eller rådmannen.

Ordfører kan i samråd med forslagsstiller sende interpellasjoner direkte til de rette kommunalstyrer eller formannskapet.

Interpellasjoner behandles i tråd med kommunelovens § 35. Det betyr at interpellasjoner settes på sakslisten, debatteres og vedtak treffes med alminnelig flertall.

Interpellasjonen må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Interpellasjonene skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen.

En interpellasjon gir mulighet for at flere enn spørrer og svarer kan ta ordet, og at det kan framsettes forslag i forbindelse med interpellasjonen.

Interpellasjoner skal behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

Representanten som har anmeldt interpellasjonen har inntil 3 minutter til å begrunne interpellasjonen. For svarer er taletiden inntil 5 minutter. For bystyrets øvrige representanter som deltar i ordskiftet, er taletiden begrenset til 2 minutter. En interpellasjonsdebatt må ikke vare lenger enn 30 minutter per interpellasjon om bystyret ikke gjør annet vedtak i hvert tilfelle.

Interpellasjoner som styret ikke rekker å behandle, overføres til neste møte om ikke den som har fremmet interpellasjonen aktivt trekker den.

§ 20 Deputasjoner
Utsendinger fra korporasjoner, grupper, sammenslutninger m.v. som ønsker å gi muntlig fremstilling av en sak, mottas av et utvalg av bystyrets medlemmer. Deputasjonssak må anmeldes til ordføreren senest en dag før møtet. Til utvalget oppnevnes minst 3 medlemmer, som bør representere forskjellige partigrupper.

Hvis ordføreren eller varaordføreren er medlem av utvalget, fungerer han/hun som dets leder. Ellers velger utvalget selv leder.

Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle mottatt deres fremstilling skriftlig, skal utvalgets leder meddele bystyret det som er fremført av utsendingene.

Ordføreren skal gi ordet til utvalgets leder etter at behandlingen av sakene på dagsorden er ferdigbehandlet, for så vidt det gjelder en sak som ikke er ført opp på dagsordenen. Ordføreren fremsetter deretter forslag til vedtak i saken. For sakens behandling vises til § 19 i dette reglementet.

§ 21 Adgang til bystyresalen
Under møtene har ingen andre adgang til bystyresalen enn bystyrets medlemmer, varamedlemmer, og administrasjon. Pressen har adgang til tilviste plasser.

Publikum med nedsatt funksjonsevne og som ikke kan bruke galleriet, har adgang til tilviste plasser i bystyresalen.

§ 22 Sekretariat - Møtebok
Avdeling politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for bystyret og fører protokoll. Begrunnelse for stemmegivning, kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning har man krav på å få tilført møteboken. Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning.

§ 23 Arkivering
Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være iht. arkivloven og Stavanger kommunes arkivreglement for utvalgssaker.

§ 24 Godtgjøring
Godtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår.