Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Stavanger kommunes klagenemd - reglement

Vedtatt av Stavanger bystyre 13. juni 2016.

§ 1 Stavanger kommunes klagenemnd
Stavanger kommunes klagenemnd er en særskilt opprettet klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 2 Valg, sammensetning og funksjonstid
Klagenemnda består av kommunalutvalgets 9 medlemmer, med kommunalutvalgets varamedlemmer som varamedlemmer.
Valgperioden tilsvarer bystyrets funksjonstid.
Ordfører og varaordfører er leder og nestleder i klagenemnda.

§ 3 Klagenemndas kompetanse
Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som er fattet av forvaltningsorgan i Stavanger kommune bortsett fra:

De tilfeller der særlov fastsetter en annen klageinstans.
De tilfeller hvor bystyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt klageinstans.
De tilfeller der departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd siste pkt.
§ 4 Saksforberedelse av klagesakene
Rådmannen saksforbereder klagesakene for klagenemnda.
Rådmannens saksfremstilling og anbefaling til vedtak sendes i kopi til klager samtidig som saken oversendes til klagenemnda.

§ 5 Møteform og saksbehandling i klagenemnda
Klagenemndas leder organiserer arbeidet i nemnda i samråd med klagenemndas sekretær.
Rådmannen sørger for sekretær til klagenemnda.
Saksbehandlingen i klagenemnda finner sted i overenstemmelse med kommuneloven kapittel 6. Klagenemnda behandler sine saker i møte. Møtene holdes for åpne dører, med mindre saken omhandler opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt eller møtet er vedtatt lukket etter kommuneloven § 31 nr. 3 og 4.
Forvaltningslovens saksbehandlingsregler skal for øvrig ligge til grunn for saksbehandlingen i klagenemnda.
Rådmannen har møte og talerett i møtene.
Klagenemnda kan be ansatte eller andre møte i nemnda og redegjøre for praksis på de saksområder som klagenemnda behandler.

§ 6 Saksomkostninger
Dersom klagenemnda fatter nytt realitetsvedtak i saken og tilkjenner parten saksomkostninger i henhold til forvaltningsloven § 36, skal kravet utbetales og dekkes av det organ som har fattet vedtaket som er gjenstand for overprøving.
Rådmannen gir en saksutredning på kravets berettigelse og størrelse før klagenemnda tar stilling til kravet om saksomkostninger.

§ 7 Protokoll
Det skal utarbeides møteprotokoll som underskrives av leder og sekretær.

§ 8 Årsberetning
Klagenemnda avgir årsberetning til bystyret.

§ 9 Endring av reglement
Det tilligger bystyret å foreta endringer i reglementet.