Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk

Reglement for Stavanger kommunes kunstutvalg

(Vedtatt av Stavanger bystyre 28.09.2015, sak nr. 147/15. Oppdatert 19.09.2018 og 04.12.2019)

Stavanger kommunes kunstutvalg er sammensatt slik:

 • Leder (politisk representant, utvalg for kultur idrett og samfunnsdialog)
 • Nestleder (politisk representant, utvalg for kultur idrett og samfunnsdialog)
 • Medlem (politisk representant, utvalg for bymiljø og utbygging)
 • Medlem (kunstfaglig representant, oppnevnt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog)
 • Medlem (kunstnerrepresentant, oppnevnt av BKFR/NKV) BKFR og NKV veksler om å ha denne representanten for 2 år om gangen. Begge representantene kan møte, men bare det faste medlemmet har stemmerett.

Både de eksterne de politiske representantene har personlige vararepresentanter.

Kunstkonsulenten møter i kunstutvalget når kunstplaner og skisseutkast fremlegges til behandling.

Fra administrasjonen møter disse som konsultative medlemmer med talerett:

 • Kulturrådgiver fra innbygger- og samfunnskontakt, kulturavdelingen
 • Arkitekt fra bymiljø og utbygging, Stavanger eiendom
 • Arkitekt fra by- og samfunnsplanlegging, detaljplanavdelingen
 • Landskapsarkitekt fra bymiljø og utbygging, park- og veiavdelingen

En representant fra Kirkelig fellesråd/kirkevergen har anledning til å møte i kunstutvalget når kunstprosjekter i kirkebygg behandles. Representanten møter i slike saker også i kunstkomiteen for bygget.

 1. Kunstutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herav minst 2 av de kommunalt oppnevnte representantene.
 2. Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog er ankeinstans.
 3. Kunstutvalget fremlegger årlig rapport som fremlegges for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog til orientering. 
 4. Kunstutvalgets funksjonstid følger valgperioden.

Kunstprosjekter i kommunale bygg

Ved kommunale byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og større rehabiliteringer av bygningsmessig karakter, skal det avsettes midler til gjennomføring av kunstprosjekter.

Ordningen gjelder kulturbygg, skoler, barnehager, kirker, bydelshus, idrettsanlegg, sosiale institusjoner, boliganlegg og administrasjonsbygg. Andre bygg kan vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Som et ledd i behandlingen av forprosjektet til de enkelte byggene, skal Stavanger eiendom sette av 2 prosent av entreprisekostnadene til et kunstprosjekt. Den øvre beløpsgrensen er kr 1 000 000. Det innarbeides i ytelsesspesifikasjonen for arkitekt 3x2 timer inkl. reise i forbindelse med kunstnerisk utsmykking.

Avsetningen skal umiddelbart meldes skriftlig til kulturavdelingen og midlene overføres til kulturbudsjettet.

Ansvar for gjennomføring av kunstprosjekter i Stavanger kommune tilligger kultursjefen, som setter i gang arbeidet med kunstprosjektene når midlene er overført til avdelingens budsjett.

De avsatte midlene skal dekke alle omkostninger ved utsmykkingsprosjektet, inklusiv kostnader til montering og eventuell fundamentering samt honorering av kunstkonsulent. Eventuelle konkurransekostnader skal også dekkes av denne avsetningen.

Dersom prosjektet har fått tilskudd fra Kunst i offentlige rom (KORO), dekker KORO honorar til kunstkonsulent fra tilsagnsdato.

Kunstkomiteens sammensetning og mandat

Kunstkomiteens sammensetning og mandat

For hvert kunstprosjekt oppnevner kultursjefen, normalt i samarbeid med Regionalt samarbeidsutvalg i Rogaland (RSU), kunstkonsulent som sakkyndig. Det skal også etableres en kunstkomité med slik representasjon:

Byggherren (representert ved Stavanger eiendom, forvaltningsavdelingen, møter med stemmerett)

Brukerrepresentant (kan møte med flere, men bare en har stemmerett)

Kunstkonsulenten (leder og sekretær, med stemmerett)

Byggets arkitekt (møter ved behov med tale- og forslagsrett)

Prosjektleder for bygget (møter ved behov med tale- og forslagsrett)

Stavanger kirkelige fellesråd/kirkevergen kan møte som konsultativt medlem av kunstkomiteen i saker som gjelder kunstprosjekt i kirkebygg.

Kunstkomiteen utarbeider en kunstplan som skal godkjennes av kunstutvalget. Kunstplanen skal foreligge på et tidligst mulig tidspunkt, helst før byggearbeidene igangsettes.

Utvelgelse av kunstner

Kunstplanen skal redegjøre for fremgangsmåte ved valg av kunstner. Fremgangsmåten vil blant annet være avhengig av økonomiske rammer og hvor langt byggeprosjektet er kommet.

Kunstkomiteen skal normalt innhente skisseutkast fra minst tre kunstnere før det fattes endelig vedtak om valg av kunstner. Kunstutkastene skal forelegges byggets arkitekt for uttalelse før behandling i kunstutvalget.

Utkastene skal honoreres og forelegges kunstutvalget som står fritt til å godkjenne eller forkaste skisseutkastene.

Kunstutvalget skal godkjenne det endelige skisseutkastet. Deretter skrives det kontrakt med utførende kunstner.

Regelen om innhenting av honorerte skisseutkast kan fravikes dersom beløpet som er avsatt til kunstprosjektet er svært lavt. Det kan da være mest hensiktsmessig å peke ut en kunstner til å utarbeide skisseforslag, eller å kjøpe inn eksisterende kunstverk.

Administrasjonen kan i slike saker myndighet til å godkjenne skisseutkastet eller kjøpet, og må i ettertid orientere kunstutvalget.

Konkurransejury

Ved utskriving av konkurranse skal kunstutvalget være jury. Utvalget skal da suppleres slik at juryen får et faglig/kunstnerisk flertall. Det oppnås ved at en av de konsultative representantene fra administrasjonen samt kunstkonsulenten gis stemmerett.

Om nødvendig kan juryen bli supplert med, eller konsultere ytterligere faglig kompetanse. Kultursjefen, i samråd med kunstkonsulenten, avgjør dette.

Brukerrepresentanten kan møte i juryen med talerett.

Ferdigstillelse og ansvar

Det tilstrebes en overlevering av kunstprosjektet samtidig med at byggeprosjektet for øvrig avsluttes. Når kunstverket er ferdig og overlevert, har byggets eier Stavanger eiendom ansvar for å forsikre og ta vare på det.

Kunst i offentlige uterom

Utvalg
Kunst i Stavangers offentlige uterom skal ha høy kunstnerisk kvalitet. Det skal legges vekt på kunstnerisk variasjon, mangfold og nyskaping.

Stavanger kommune ønsker at et bredt spekter av profesjonelle norske og internasjonale kunstnere skal være representert.

Konkurranser
Ved plassering av kunstneriske installasjoner/kunstverk og gjennomføring av kunstprosjekter i de offentlige uterommene skal det gjennomføres konkurranser eller inviteres minimum tre kunstnere som skal levere skisseforslag. Det gjelder også når kunstverket er en integrert del av et uteromprosjekt.

Dette kan fravikes når særlige grunner taler for det, og etter tillatelse fra utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. (Eksempelvis anskaffelse av særlig verdifulle kunstverk.)

Med offentlige uterom menes i denne sammenhengen utendørs områder for offentlige gater, plasser, torg, kaier, parker og friområder i Stavanger sentrum og i kommunedelene.

For utendørsanlegg knyttet til kommunale institusjoner som skoler, barnehager, aldershjem, omsorgsboliger og servicebygg, gjelder samme regler som for kunstprosjekter i kommunale bygg.

Ved gjennomføring av konkurranser der vinnerutkastet skal gis som gave til Stavanger kommune, skal juryen ha kunstnerisk/kunstfaglig flertall. Minst en representant utpekt av kunstutvalget i Stavanger kommune skal kunne tiltre juryen med fulle rettigheter.

En giver kan foreslå en eller flere alternative plasseringer for kunstgaven, men kan ikke sette som betingelse at kunstverket skal gis en spesifikk plassering. Giver kan heller ikke sette som krav at kunstverket skal ha samme plassering for all framtid.

Politisk behandling
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog har endelig avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder kunst i det offentlige rom.  Kunstutvalget Stavanger kommune skal først behandle sakene og avgi uttalelse til utvalget. Denne fremgangsmåten gjelder også ved tilbud om kunstgaver.

Dersom det gjennomføres konkurranser i forbindelse med utforming av byrommet, som innbefatter visuell kunst, skal kunstutvalget i Stavanger kommune utpeke en representant til juryen. I saker der kunstverket(gaven) er en (integrert) del av utformingen av en større plass / et større byrom, skal kunstutvalget, deretter utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandle saken parallelt med utvalg for by- og samfunnsutvikling.