PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk

Reglement for Stavanger kommunes kunstutvalg

(Vedtatt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 03.02.2021, sak 3/21) 

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) har det overordnede ansvaret for kunst i offentlige rom. UKIS vedtar hvert år årsplan og årsrapport for kunstordningen basert på den årlige avsetningen fra kommunens investeringsbudsjett.  

Årsplanen skal inneholde en prioritering av midler mellom kunstprosjekter i kommunale bygg, kunstprosjekter i offentlige uterom og innkjøp av kunstverk.  

Deler av avsetningen skal også brukes til forvaltning av kunst i databasen og særskilt vedlikehold/større rehabiliteringer og reparasjoner. 

Mandat for kunstutvalget: 

Stavanger kommunes kunstutvalg sin beslutningsmyndighet omfatter kunstprosjekter i kommunale bygg og i Stavangers offentlige uterom som er vedtatt av UKIS og prioritert med midler i årsplan for kunstordningen.  

Sammensetning av kunstutvalget 

Kunstutvalget skal ha følgende sammensetning: 

2 representanter fra UKIS (leder/nestleder) 

1 representanter fra UMU 

1 representant fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) 

1 representant fra Norske Kunsthåndverkere Vestlandet, avd. Rogaland (NKV-R) 

1 kunstfaglig representant/kunsthistoriker (oppnevnt av UKIS) 

1 arkitekt fra Stavanger Arkitektforening (SAK)/Norske landskapsarkitekters forening (NLA)  

Kultursjefen eller kultursjefens representant møter med talerett.  

Både de eksterne og de politiske representantene har personlige vararepresentanter. 

Kunstutvalget er beslutningsdyktig når minst 4 representanter er til stede, herav 2 av de kommunalt oppnevnte representantene. Ved stemmelikhet gjelder leders dobbeltstemme. 

Ved utskriving av konkurranse skal kunstutvalget være jury, og det skal påses at juryen alltid har et kunstfaglig flertall. Kunstkonsulent og arkitekt for bygget tiltrer juryen med stemmerett. Brukerrepresentanten møter i juryen med talerett. 

Overordnede og prinsipielle saker legges frem til politisk behandling i UKIS med innstilling fra kunstutvalget. Ved uenighet kan representanter i kunstutvalget også anke en sak inn for UKIS i henhold til kommunens standardreglement.  

Funksjonstid for kunstutvalgets politiske og eksterne representanter følger valgperioden.  

Eksterne representanter kan ikke gjenvelges i etterfølgende periode. 

Mandat for innkjøpskomiteen 

Innenfor den økonomiske rammen som framkommer av årsplan for kunstordningen, skal innkjøpskomiteen vedta prioriteringer for innkjøp og plassering av kunst til kommunale bygg.   

Innkjøpskomiteen skal vedta disponering av kunstverk som ikke lenger er i sirkulasjon. Komiteen skal vurdere tilbud om kunstgaver til Stavanger kommune. 

Innkjøpskomiteens aktivitet skal inngå i den årlige rapporten til UKIS. 

Sammensetning av innkjøpskomiteen 

Innkjøpskomiteen skal ha følgende sammensetning: 

1 politiker fra UKIS 

1 kunsthistoriker (oppnevnt av UKIS) 

1 kunstner fra BKFR/NKVN-R (som skifter på vervet) 

Kultursjefen eller kultursjefens representant møter med talerett. 

Funksjonstid for innkjøpskomiteens eksterne representanter følger valgperioden.  

Eksterne representanter kan ikke gjenvelges i etterfølgende periode. 

Mandat for tverrfaglig forum 

Tverrfaglig forum er sammensatt av interne og eksterne faglige representanter. Forumet er administrativt og skal drøfte og prioritere kunstprosjekter i kommunale bygg og i by- og stedsutviklingsprosjekter. Tverrfaglig forum skal utarbeide forslag til årsplan som fremmes som sak til godkjenning av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS). Det skal også utarbeides årsrapport for kunstordningen som skal legges fram for UKIS.   

Faglig forum vurderer saker om kunstprosjekter som er initiert av eksterne aktører. 

Sammensetning av tverrfaglig forum  

Tverrfaglig forum skal ha følgende sammensetning: 

1 kunstner fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) 

1 kunsthåndverker fra Norske Kunsthåndverkere Vestlandet, avd. Rogaland (NKVN-R) 

1 kunsthistoriker 

1 arkitekt fra byutvikling 

1 arkitekt fra byggeprosjekter 

1 landskapsarkitekt fra park og vei 

1 rådgiver fra kultur 

Funksjonstid for tverrfaglig forums eksterne representanter følger valgperioden.  

Eksterne representanter kan ikke gjenvelges. 

Retningslinjer for kunst i offentlige rom 

I tillegg til ovenstående reglement for kunstordningen, som omfatter mandat og sammensetning av utvalgene, har Stavanger kommune utfyllende retningslinjer for arbeidet med kunst i kommunale bygg og offentlige uterom.  

Disse er under revidering, og vil gjelde fram til nye retningslinjer er vedtatt i løpet av 2024.  

Kunstprosjekter i kommunale bygg 

Ansvar for gjennomføring av kunstprosjekter i Stavanger kommune tilligger kultursjefen, som setter i gang arbeidet med kunstprosjektene når midlene er overført til avdelingens budsjett.  

De avsatte midlene skal dekke alle omkostninger ved utsmykkingsprosjektet, inklusive kostnader til montering og eventuell fundamentering samt honorering av kunstkonsulent. Eventuelle konkurransekostnader skal også dekkes av denne avsetningen. 

Dersom prosjektet har fått tilskudd fra Kunst i offentlige rom (KORO), dekker KORO honorar til kunstkonsulent fra tilsagnsdato. 

Kunstkomiteens sammensetning og mandat 

For hvert kunstprosjekt oppnevner kultursjefen, normalt i samarbeid med Regionalt samarbeidsutvalg i Rogaland (RSU), kunstkonsulent som sakkyndig. Det skal også etableres en kunstkomité med slik representasjon: 

Byggherren (repr. fra Stavanger eiendom, forvaltningsavdelingen, møter med stemmerett) 

Brukerrepresentant (kan møte med flere, men bare en har stemmerett) 

Kunstkonsulenten (leder og sekretær, med stemmerett) 

Byggets arkitekt (møter ved behov med tale- og forslagsrett) 

Prosjektleder for bygget (møter ved behov med tale- og forslagsrett) 

Stavanger kirkelige fellesråd/kirkevergen kan møte som konsultativt medlem av kunstkomiteen i saker som gjelder kunstprosjekt i kirkebygg. 

Kunstkomiteen utarbeider en kunstplan som skal godkjennes av kunstutvalget.  

Kunstplanen skal foreligge på et tidligst mulig tidspunkt, helst før byggearbeidene igangsettes. 

Utvelgelse av kunstner 

Kunstplanen skal redegjøre for fremgangsmåte ved valg av kunstner. Fremgangsmåten vil blant annet være avhengig av økonomiske rammer og hvor langt byggeprosjektet er kommet. 

Kunstkomiteen skal normalt innhente skisseutkast fra minst tre kunstnere før det fattes endelig vedtak om valg av kunstner. Kunstutkastene skal forelegges byggets arkitekt for uttalelse før behandling i kunstutvalget. 

Utkastene skal honoreres og forelegges kunstutvalget som står fritt til å godkjenne eller forkaste skisseutkastene. 

Kunstutvalget skal godkjenne det endelige skisseutkastet. Deretter skrives det kontrakt med utførende kunstner. 

Regelen om innhenting av honorerte skisseutkast kan fravikes dersom beløpet som er avsatt til kunstprosjektet er svært lavt. Det kan da være mest hensiktsmessig å peke ut en kunstner til å utarbeide skisseforslag, eller å kjøpe inn eksisterende kunstverk. 

Administrasjonen kan i slike saker myndighet til å godkjenne skisseutkastet eller kjøpet, og må i ettertid orientere kunstutvalget. 

Ferdigstillelse og ansvar 

Det tilstrebes en overlevering av kunstprosjektet samtidig med at byggeprosjektet for øvrig avsluttes. Når kunstverket er ferdig og overlevert, har byggets eier Stavanger eiendom ansvar for å forsikre og ta vare på det. 

Kunst i offentlige uterom 

Utvalg 
Kunst i Stavangers offentlige uterom skal ha høy kunstnerisk kvalitet. Det skal legges vekt på kunstnerisk variasjon, mangfold og nyskaping.  

Stavanger kommune ønsker at et bredt spekter av profesjonelle norske og internasjonale kunstnere skal være representert. 

Konkurranser 
Ved plassering av kunstneriske installasjoner/kunstverk og gjennomføring av kunstprosjekter i de offentlige uterommene skal det gjennomføres konkurranser eller inviteres minimum tre kunstnere som skal levere skisseforslag. Det gjelder også når kunstverket er en integrert del av et uteromprosjekt. 

Dette kan fravikes når særlige grunner taler for det, og etter tillatelse fra utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. (Eksempelvis anskaffelse av særlig verdifulle kunstverk.) 

Med offentlige uterom menes i denne sammenhengen utendørs områder for offentlige gater, plasser, torg, kaier, parker og friområder i Stavanger sentrum og i kommunedelene. 

For utendørsanlegg knyttet til kommunale institusjoner som skoler, barnehager, aldershjem, omsorgsboliger og servicebygg, gjelder samme regler som for kunstprosjekter i kommunale bygg. 

Ved gjennomføring av konkurranser der vinnerutkastet skal gis som gave til Stavanger kommune, skal juryen ha kunstnerisk/kunstfaglig flertall. Minst en representant utpekt av kunstutvalget i Stavanger kommune skal kunne tiltre juryen med fulle rettigheter. 

En giver kan foreslå en eller flere alternative plasseringer for kunstgaven, men kan ikke sette som betingelse at kunstverket skal gis en spesifikk plassering. Giver kan heller ikke sette som krav at kunstverket skal ha samme plassering for all framtid. 

Politisk behandling 
Dersom det gjennomføres konkurranser i forbindelse med utforming av byrommet, som innbefatter visuell kunst, skal kunstutvalget i Stavanger kommune utpeke en representant til juryen. I saker der kunstverket(gaven) er en (integrert) del av utformingen av en større plass / et større byrom, skal kunstutvalget, deretter utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandle saken parallelt med utvalg for by- og samfunnsutvikling.