Text size

PC: Hold the Ctrl button and click + to enlarge or - to shrink the text size.
Mac: Hold the Cmd button and click + to enlarge or - to shrink the text size.

BrowseAloud has two modes:

Point and listen

When the pointer icon is highlighted, Browse Aloud will read the text you point at and give you a visual feedback.

Select and listen

Mark the text and click the play button to have it read.

Menu

  1. Home

اطلاعات در مورد کووید ـ ۱۹ در کمون یا شهرداری ستاوانگر

خلاصه اینکه

ـ شما در اینجا اطلاعات در مورد قوانین و مقررات که مربوط به این محل اداری می شوند را بدست می آورید.

توصیه های ملی و رهنمود ها

Teststasjon 3 i Stavanger.

توصیه ها و مقررات که مربوط به استاوانگر میشوند

شامل مقررات ملی و محلی می یاشد.

ـ از استفاده ٔ ترانسپورت عامه اجتناب ورزید.

ـ در صورتیکه مجبور به استفادهء از ترانسپورت عامه شدید لطفاً از ماسک استفاده نمائید( به شمول تکسی).

ـ در زمان عیادت از خانه سالمندان و آسایشگاه از ماسک استفاده کنید. عیادت تا دو نفر بطور ثابت از ساعت ۱۷.۰۰ الی ساعت ۱۹.۰۰ مجاز است.

ـ در محلهای عمومی( مغازه ها، مراکز تجاری، کتابخانه ها، موزیم ها، گالری ها و سالن های گردهمایی) زمانیکه فاصله یک متری کرونایی رعایت نشود از ماسک استفاده کنید.

ـ از داشتن مهمان در خانه اجتناب ورزید.

ـ هر کسیکه توان دارد باید کارهای دفتر خود را از خانه انجام دهد.

ـ ممنوعیت فعالیتها و ورزشهای سازمان یافته در فضای بسته برای تمام گروه های سنی. ممنوعیت فعالیتها و ورزشهای گروهی برای تمام گروه های سنی همزمان با اشتراک بیشتر از ده نفر در یک گروه در فضای باز. فاصله یک متری در بیرون نیز باید رعایت شود.

ـ ممنوعیت راه اندازی مسابقات، دیدار و برنامه های ورزشی و امثال این برنامه ها و یا اشتراک در اینها در بین تمام گروه های سنی.

ـ همه مهمان های محلهای پذیاریی باید خود را ثبت و راجستر کنند.

ـ توقف سرویس مشروبات الکلی.

ـ ممنوعیت برگذاری هرنوع برنامه در فضای بسته همزمان با اشتراک بیشتر از ده نفر.

ـ ممنوعیت برگذاری هرنوع برنامه در فضای باز همزمان با اشتراک بیشتر از بیست نفر.

ـ ممنوعیت اشتراک بیشتر از ۵۰ نفر در مراسم خاکسپاری و بیشتر از ۲۰۰ نفر در برنامه های که در فضای باز با چوکی های ثابت برگذار می شوند.

ـ ممنوعیت برگذاری مجالس شخصی در محلهای عمومی و یا در سالن های کرایی با اشتراک بیشتر از ۵ نفر.

ـ اگر شما می خواهید که یک برنامه را با اشتراک بیشتر از ۱۰ نفر اجرا نمائید باید موضوع را در وب سایت کمون یا شهرداری ثبت کنید.

ـ حد اکثر ۵ نفر در مجالس شخصی بیرون از خانه مثلاً در جشن تولد در یک سالن کرایی میتوانند جمع شوند. مطمئناً همه می توانند حضور بیابند، اگرتعداد افراد در یک خانوار بیشتر از ۵ نفر باشد.

 

 

 

فقط در ستاوانگر:

اوقات ملاقات در خانه های سالمندان و آسایشگاه های مریضان محدود بین ساعات پنج الی هفت عصرمی باشد. تعداد عیادت کنندگان برای هریک از ساکنین به یک یا دونفر ثابت محدود میشود.