PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Renere havn
 5. Renere havn Stavanger: Galeivågen og Jadarholm

Renere havn Stavanger: Galeivågen og Jadarholm

Kort fortalt:

 • Oppryddingen av forurenset sjøbunn i Galeivågen starter etter planen i 2025. 
 • Arbeidet vil ta flere måneder, men akkurat hvor lang tid vil bli avklart i prosjekteringen.  

Information in other languages

En våg med brygger og båter, omgitt av mange boliger og noen næringsbygg.

Galeivågen, sett fra Hundvåg. På venstre side av vågen, i munningen mot byfjorden, ligger Jadarholm, og utenfor der Steinsøyholmen og Steinsøy. (Foto: Martin Knutsson)

Slik blir det renere havn i og rundt Galeivågen  

Både sjøbunnen i Galeivågen og området rundt Jadarholm skal ryddes slik at forurensede masser ikke sprer seg og er til skade for mennesker og livet i sjøen.  

Metoden er å mudre og dekke til de lagene av sjøbunnen (sedimentene) som er forurenset. Å mudre sjøbunnen vil si å ta bort sedimentene fra sjøbunnen og plassere dem i en naturlig forsenkning et annet sted på sjøbunnen. På fagspråket sier vi å deponere massene i et sjødeponi.  

Aktuelle områder for sjødeponi kan være ytterst i Galeivågen eller ved Steinsøy og Midtgrunnen.  

De forurensede massene i sjødeponiet blir først dekket til med et finere tildekkingslag, som skal hindre at forurensningen lekker ut. Deretter legges det på et lag med grovere masser, som skal hindre at bølger og propeller virvler opp tildekkingen på sjøbunnen.  

Utenfor Jadarholm blir trolig den forurensede sjøbunnen dekket til uten at det mudres først. 

Mudringen og tildekkingen på sjøbunnen kan i seg selv føre til at forurensede partikler sprer seg i sjøen. Derfor skal arbeidet pågå under kontrollerte forhold og overvåkes nøye. Det må også bli godkjent av Statsforvalteren før vi kan gå i gang.  

Lekter som mudrer sjøbunn, og lekter som deponerer masser på sjøbunnen et annet sted. Forenklet illustrasjon.
Mudringen skjer ved å flytte løsmasser på havbunnen så skånsomt som mulig fra et sted til et annet. Beskyttende gardiner i sjøen hindrer oppvirvlet sjøbunn i å spre seg under mudringen. Deponerte masser dekkes til, slik at forurensning ikke sprer seg eller livet i sjøen ikke kommer i kontakt med forurensningen. (Illustrasjon JJ Design/Trondheim havn, Gjengitt med tillatelse)

Hvorfor mudring og tildekking? 

Når vi mudrer i Galeivågen, og ikke bare dekker til den forurensede sjøbunnen der, bevarer vi seilingsdybden for båtene.

Der vi deponerer de forurensede massene og dekker dem til, får vi også dekket til forurenset sjøbunn som allerede finnes i de aktuelle forsenkningene på sjøbunnen. 

Kommunen har vurdert – og gått bort fra – andre løsninger, som deponering på land eller å støpe forurenset masse inn i kaier.  

Når skjer arbeidet? 

Arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Galeivågen og ved Jadarholm starter etter planen i 2025. Så sant det er mulig, unngår vi arbeid i gyteperioden for torsk, som er mellom januar og mai.  

Etter at arbeidet er prosjektert, vet vi noe om hvor lenge det vil vare. Erfaringer fra tilsvarende prosjekter andre steder, tilsier at det vil flere måneder, kanskje over et par år. 

Konsekvenser for båter og brygger 

Mudringen skjer ved at forurensede masser på sjøbunnen suges eller graves varsomt opp fra en lekter. For å komme til der vi må mudre, må båter flyttes midlertidig mens arbeidet pågår. Kommunen jobber med å finne en løsning med midlertidig plassering av båter, og vil ha god dialog med båtforeningen underveis. Også nabolaget rundt Galeivågen, både beboere og næringsvirksomhet, vil bli holdt orientert. 

Kommunen vil få analysert og vurdert sikkerheten for bryggene før arbeidet går i gang, slik at risikoen for skade på brygger blir så liten som mulig.  

Parallelt med arbeidet med renere havn, arbeider kommunen for å få fjernet brygger og båter som ligger ulovlig ved offentlige friområder. Dette kan angå brygger og båter i Galeivågen, og eiere av disse vil få beskjed om å fjerne dem før arbeidet med mudring og tildekking starter.

Varsler og info til naboer, båteiere og andre berørte:

(Ingen nabovarsler sendt foreløpig)

Forarbeid før mudring

Mye må gjøres før opprydding av forurenset sjøbunn i Galeivågen og ved Jadarholm kan starte: 

 • Undersøkelser og kartlegging av forurensningen på sjøbunnen. (Gjennomført siden 2014)  
 • Opprydding av søppel på sjøbunnen, som bildekk, vrak og annet (våren 2023,)  

Dykkere i vannet, et tilmudret bildekk heises opp fra sjøen.
Rogaland undervannsjakt- og fridykkerklubb ryddet sjøbunn i Galeivågen for skrot tidlig i 2023. (Foto: David Guttridge)

 • Undersøkelser for å vurdere stabiliteten i konstruksjoner på sjøbunnen, som kaier, brygger og sjøhus.  
 • Kartlegging av mulig havnespy, da det tidligere er rapportert om observasjoner. Ved funn av havnespy kreves egen tiltaksplan for å minimere risiko for spredning.   
 • Risikovurdering av gass i sedimentene, for å vurdere om massene er egnet til å legge i et sjødeponi.
 • Sette grenser for hvor stort område rundt Jadarholm som enten skal tildekkes eller mudres.
 • Plan og undersøkelser for hvor på sjøbunnen massene skal plasseres.
 • Kostnads- og usikkerhetsanalyse.
 • Detaljprosjektering av arbeidet.
 • Informasjon til – og dialog med – berørte. 
 • Plan for midlertidig plassering til båter i Galeivågen mens arbeidet pågår. 
 • Søknad til Statsforvalteren i Rogaland og havnemyndighetene.  
 • Politiske bevilgninger og vedtak i kommunen. 

Kontaktinformasjon

Thomas Walther

byggeleder og nabokontakt

Mobil:
910 01 381
E-post:
thomas.walther@stavanger.kommune.no

Jenny Karlsson

Prosjektleder

Mobil:
902 83 237
E-post:
jenny.karlsson@​stavanger.kommune.no