Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Klima- og miljøplan 2018-2030

Klima- og miljøplan 2018-2030

Kort fortalt

 • Klima- og miljøplanen beskriver viktige klima- og miljøutfordringer vi må løse i tida som kommer.

 • Kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må arbeide sammen for redusere klimaproblemene og ta vare på natur og miljø.

 • Bystyret har vedtatt at klimagassutslippene i Stavanger skal ned med 80 prosent fram mot 2030.

 • Handlingsplanen blir revidert i 2022.
 • En egen temaplan "Klima- og miljøtiltak i landbruket" ble vedtatt i mai 2021, og en temaplan for havbruk skal bli laget. Dette er store næringer i kommunedelene Rennesøy og Finnøy.

Information in other languages

En collage med bil, buss, meitemakk, sau og cruiseskip

Klima- og miljøplanen 

Planen handler om natur og miljø, og om klima og energi. Den sier mest om de utfordringene vi har lokalt i nærområdet vårt, som vi kan gjøre noe med. Men den sier også noe om hvordan vi kan bidra til et bedre miljø og en tryggere framtid andre steder på kloden. 

Klima- og miljøplanen tar for seg mange tema. Eksempler er luftkvalitet, forurensning på land og til sjø, gjenbruk og gjenvinning av avfall og bevaring av biologisk mangfold. Plastforsøpling har fått et eget kapittel. Bruken av engangsplast skal bli mindre, og minst mulig plast skal havne i naturen.

Vi lager egne handlingsplaner for kapitlene som omhandler landbruk og havbruk. Fra 1.1.2020 ble Rennesøy og Finnøy en del av Stavanger kommune, og de to næringene er store der.

Handlingsplanen for 2018 - 2022

En egen handlingsplan følger klima- og miljøplanen. Den beskriver tiltakene nærmere. For hvert tema er det definert konkrete måleindikatorer, slik at vi kan følge og dokumentere utviklingen.

Klimabudsjett

Stavanger kommune har ambisiøse klimamål. Vi ønsker å ta vår del av de nasjonale forpliktelsene for å redusere klimagassutslipp og bidra til et lavutslippssamfunn. Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy for å oppnå målfestede kutt i klimagassutslipp. Det inngår som en del av kommunens handlings- og økonomiplan. Budsjettet beskriver tiltak og gir en framskriving mot 2030.

De viktigste klima- og miljømålene for Stavanger

De viktigste målene vi skal nå i klima- og miljøplanen er

 • å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015, og være en fossilfri kommune innen 2040
 • å gjøre det trygt å spise fisk og sjømat fra alle sjøområder i Stavanger innen 2030
 • at luften er ren for alle innbyggerne
 • å bevare livsbetingelsene for plante- og dyreliv, og øke det biologiske mangfoldet.

De største miljøutfordringene i Stavanger

En av de aller største utfordringene i Stavanger er å få ned de lokale klimagassutslippene. De kommer i hovedsak fra transport på veier og på sjøen, og fra energi til bruk i bygninger. For å løse dette må privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og kommunen jobbe sammen.

I tillegg har vi utfordringer knyttet til

 • forurensing i sjøbunnen 
 • perioder med dårlig luftkvalitet grunnet for mye svevestøv og utslipp av helseskadelige gasser
 • press på arter og naturområder
 • utslipp fra fly- og skipstrafikk
 • utslipp fra landbruk.

Bystyrets vedtak om klima- og miljøplanen

Bystyret vedtok klima- og miljøplanen i november 2018. Hvert år lager vi en rapport for å vise status. Her er dokumentene:

Årsrapporter klima og miljø

Temaplan Klima og miljø i landbruket

Les om mål og tiltak i landbruket for å redusere negative virkninger på klima og miljø. Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret i mai 2021.
Temaplan for klima og miljø i landbruket | Stavanger kommune.

Tidligere klima- og miljøplan

Kontaktinformasjon

Gabriele Brennhaugen

Rådgiver, klima og miljø

Telefon:
51 50 74 37
E-post:
gabr@stavanger.kommune.no