Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Arealdelen: Et kortreist hverdagsliv

Utkast til ny arealdel: Et kortreist hverdagsliv

KORT FORTALT

  • Kommuneplanens arealdel gir overordnede føringer for all utbygging de neste 15 årene.
  • På denne siden kan du sette deg inn i planen, og laste ned innspillene som kom under høringen i januar 2019.
  • Endelig versjon av kommuneplanens arealdel skal til politisk behandling sommeren 2019.
dama

Fire bysoner

Arealdelen i kommuneplanen handler blant annet om hvordan vi skal forvalte ulike områder i kommunen. Hvor skal vi bo, hvor høyt skal vi bygge, hvor skal vi ha grøntområder og hvordan skal vi forflytte oss? 

Den nye kommuneplanen foreslår å dele byen inn i fire bysoner. Sonene har ulik karakter og ulik grad av urbanitet. Vi foreslår at 80 % av byutviklingen skal skje innenfor bysone A og B. 

Bysone A: den sentrale byen 
Bysone B: den primære byutviklingsaksen (bybåndet)
Bysone C: den sekundære byutviklingsaksen (vestaksen)
Bysone D: den ytre byen 

fire bysoner

Et kortreist hverdagsliv

Byutvikling er først og fremst et spørsmål om å skape gode steder som legger grunnlaget for et godt hverdagsliv. Attraktive steder hvor vi ønsker å leve og bo, og som vi føler tilhørighet til. Byutviklingen skal bygge opp under Stavangers unike særpreg og bidra til en bærekraftig by med et langsiktig utviklingspotensial. 

Gjennom kommuneplanen legger vi grunnlaget for et kortreist hverdagsliv. Du skal kunne ivareta dine daglige behov og gjøremål innenfor nærområdet ditt.

Når mange mennesker bor nær hverandre, gir det grunnlag for et større mangfold og et allsidig tjenestetilbud. Derfor vil vi forsterke urbane kvaliteter i de sentrale strøkene.

Plandokumentene

Her kan du laste ned plandokumentene som var på høring:

Planbeskrivelsen (11 MB)
Plankart (lavoppløst) (7 MB)
Plankart (høyoppløst) (83 MB)
Bystyrets vedtak (320 KB)
Bestemmelser og retningslinjer (4 MB)
Konsekvensutredning (3 MB)
ROS-analyse (6 MB)
Transport og mobilitet (4 MB)
Planprogram (12 MB)
Innkomne merknader og arealinnspill under høring av planprogrammet (22 KB) 
Svar på merknader og arealinnspill til planprogrammet (50 KB)
Sammenligning av bestemmelser og retningslinjer i ny og gammel plan (2 MB)
Boligpreferanser og boligetterspørsel (2 MB)
Utredning av town houses (1 MB)
Oversikt boliger Dusavika-E39 (348 KB) og Kart Dusavika (385 KB)
Høringsbrev til interessenter

Innkomne merknader

Merknader som kom inn under hovedhøringen
Merknader som kom inn under den begrensede tilleggshøringen

Litt om prosessen

Normalt vil kommuneplanens arealdel bli utlagt etter eller samtidig med kommuneplanens samfunnsdel. For denne rulleringen av kommuneplanen er rekkefølgen endret, slik at arealdelen ble lagt fram først. Endringen av rekkefølgen har sammenheng med prosessen med å slå sammen Stavanger, Rennesøy og Finnøy til én kommune 1. januar 2020. Det tas derfor forbehold om at det er en del temaer som vil bli belyst først når den samlede kommuneplanen legges fram for sluttbehandling, sommeren 2019.

I en overgangsperiode vil de tre tidligere kommunene ha hver sin arealdel, før vi lager en felles arealdel for nye Stavanger kommune. Samfunnsdelen er felles fra 1. januar 2020. 

Milepæler

tidslinje

På denne siden kan du lese mer om planprogrammet som ble vedtatt av Stavanger bystyre 5. februar 2018, og innspillene som kom inn da planprogrammet var til høring.