Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Arealdelen: Et kortreist hverdagsliv

Kommuneplanens arealdel

KORT FORTALT

  • Kommuneplanens arealdel gir overordnede føringer for all utbygging i Stavanger de neste 15 årene.
  • Denne ble vedtatt i desember 2019 og gjelder for kommunedelene i "gamle" Stavanger kommune.
  • Egne arealdeler gjelder for kommunedelen Finnøy og kommunedelen Rennesøy
  • Arbeidet med ny arealdel for hele Stavanger kommune er i gang, og kan følges på denne siden.
  • Nå foregår begrenset tilleggshøring for handelsramme ved Tvedtsenteret. 
dama

Begrenset tilleggshøring sommeren 2020

Da kommuneplanens arealdel ble vedtatt i desember 2019, ble det i vedtaket lagt inn utvidelse av rammen for detaljhandel ved Tvedtsenteret, fra 15000 m2 BRA til 47000 m2 BRA. Fylkesmannen reiste innsigelse til endringen, og i mai 2020 var det meklingsmøte om saken. Resultatet av meklingen var en økning av handelsrammen til 28000 m2 BRA. Meklingsresultatet ble avvist av kommunestyret 15. juni. Saken blir derfor oversendt departementet for endelig avgjørelse. Da rammen på 47000 m2 BRA ikke tidligere er blitt hørt, gjennomføres denne høringen nå, før saken oversendes departementet for avgjørelse. Merknader som kommer inn i høringen vil bli oppsummert av administrasjonen og vil følge oversendelsen av saken til departementet. 

Her kan du laste ned høringsdokumentene:

Høringsbrev
Sammenfatting av saken
Meklingsprotokoll
Innspill fra Tvedt Eiendom

Eventuelle merknader kan sendes til postmottak.bos@stavanger.kommune.no  eller som post til: By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger innen 21. august 2020. 

Plandokumentene

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Stavanger bystyre 9. desember 2019. 
Juridiske dokumenter: 
Bestemmelser og retningslinjer
Plankart

Her kan du lese planbeskrivelsen. 
Her finner du endringer i planbeskrivelsen

Øvrige saksdokumenter finner du i den politiske saken, med unntak av vedlegg 10 som er endret, se ny versjon her

Foreløpig uavklarte saker i tilknytning til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 9.desember 2019, med unntak av to uavklarte saker. Det er iverksatt prosess for avklaring av disse, med avklaring innen sommeren 2020. Dette gjelder:

Område BO 6, boligfelt på Austre Åmøy: I den siste tilleggshøringen av KPA ble det gitt innsigelser fra henholdsvis fylkesmannen og fylkeskommunen til forslaget om å endre felt BO 6 til boligformål. Det er gjennomført mekling i saken, som ikke førte fram. Saker er derfor oversendt fra fylkesmannen til departementet for endelig avgjørelse.

Handelsramme for Tvedtsenteret: Fylkesmannen har gitt innsigelse til bystyret vedtak om å øke handelsrammen for Tvedtsenteret fra dagens 15000m2 BRA opp til 47000m2 BRA. Det er avtalt meklingsmøte med fylkesmannen om saken den 20.mai. Om det ikke oppnås enighet i meklingen vil saken bli oversendt departementet for endelig avgjørelse.

Byutviklingsstrategien

Arealdelen i kommuneplanen handler blant annet om hvordan vi skal forvalte ulike områder i kommunen. Hvor skal vi bo, hvor høyt skal vi bygge, hvor skal vi ha grøntområder og hvordan skal vi forflytte oss? 

Den nye kommuneplanen foreslår å dele byen inn i fire bysoner. Sonene har ulik karakter og ulik grad av urbanitet. Vi foreslår at 80 % av byutviklingen skal skje innenfor bysone A og B. 

Bysone A: den sentrale byen 
Bysone B: den primære byutviklingsaksen (bybåndet)
Bysone C: den sekundære byutviklingsaksen (vestaksen)
Bysone D: den ytre byen 

fire bysoner


Et kortreist hverdagsliv

Byutvikling er først og fremst et spørsmål om å skape gode steder som legger grunnlaget for et godt hverdagsliv. Attraktive steder hvor vi ønsker å leve og bo, og som vi føler tilhørighet til. Byutviklingen skal bygge opp under Stavangers unike særpreg og bidra til en bærekraftig by med et langsiktig utviklingspotensial. 

Gjennom kommuneplanen legger vi grunnlaget for et kortreist hverdagsliv. Du skal kunne ivareta dine daglige behov og gjøremål innenfor nærområdet ditt.

Når mange mennesker bor nær hverandre, gir det grunnlag for et større mangfold og et allsidig tjenestetilbud. Derfor vil vi forsterke urbane kvaliteter i de sentrale strøkene.

Kommuneplan for den nye kommunen

Stavanger, Rennesøy og Finnøy ble til nye Stavanger kommune 1. januar 2020. I en overgangsperiode vil de tre tidligere kommunene, samt Hjelmeland-delen av Ombo, ha hver sin arealdel, før vi lager en felles arealdel for nye Stavanger kommune. Samfunnsdelen er felles fra 1. januar 2020. Følg arbeidet med ny arealdel på denne siden.