Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Arealdelen: Et kortreist hverdagsliv

Kommuneplanens arealdel

KORT FORTALT

  • Kommuneplanens arealdel gir overordnede føringer for all utbygging i Stavanger de neste 15 årene.
  • Denne ble vedtatt i desember 2019 og gjelder for kommunedelene i "gamle" Stavanger kommune.
  • Egne arealdeler gjelder for kommunedelen Finnøy og kommunedelen Rennesøy
  • Arbeidet med ny arealdel for hele Stavanger kommune er i gang, og kan følges på denne siden.
dama

Siste nytt

Juni 2021: Utvidet handelsramme for Tvedtsenteret
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utvidet handelsrammen for Tvedtsenteret til 47 000 m2. Dette er oppdatert i siste versjon av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Endringen er i 2.2.4.1, pkt.7, Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål.

Omdisponering på Austre Åmøy 
Departementet gjorde i desember 2020 endelig vedtak i sak om arealformål på felt BO 6 på Austre Åmøy. Vedtaket innebærer at dette området omdisponeres til boligformål:
Kart over område på Austre Åmøy som nå blir boligformål.

Plandokumentene

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Stavanger bystyre 9. desember 2019. 
Juridiske dokumenter: 
Bestemmelser og retningslinjer
Plankart

Her kan du lese planbeskrivelsen. 
Her finner du endringer i planbeskrivelsen

Øvrige saksdokumenter finner du i den politiske saken, med unntak av vedlegg 10 som er endret, se ny versjon her

Status i innsigelser til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 9. desember 2019, med unntak av to uavklarte saker, som det ble reist innsigelse til fra sektormyndigheter. Status på disse to sakene er per desember 2020 slik:

Område BO 6, boligfelt på Austre Åmøy: Departementet har satt innsigelsen til side. Det betyr at område BO 6 nå er endelig fastsatt til boligformål, i tråd med bystyrets vedtak fra desember 2019. Plankart for kommuneplanen blir oppdatert, i henhold til vedtaket.

Økning av handelsrammen for Tvedtsenteret: Innsigelsen til økt handelsramme for Tvedtsenteret ble ikke løst gjennom den lokale meklingen hos Fylkesmannen. Saken ble derfor oversendt til departementet for endelig avgjørelse, og endelig vedtak forelå i juni 2020 (se lenger oppe på siden).

Byutviklingsstrategien

Arealdelen i kommuneplanen handler blant annet om hvordan vi skal forvalte ulike områder i kommunen. Hvor skal vi bo, hvor høyt skal vi bygge, hvor skal vi ha grøntområder og hvordan skal vi forflytte oss? 

Den nye kommuneplanen foreslår å dele byen inn i fire bysoner. Sonene har ulik karakter og ulik grad av urbanitet. Vi foreslår at 80 % av byutviklingen skal skje innenfor bysone A og B. 

Bysone A: den sentrale byen 
Bysone B: den primære byutviklingsaksen (bybåndet)
Bysone C: den sekundære byutviklingsaksen (vestaksen)
Bysone D: den ytre byen 

fire bysoner


Et kortreist hverdagsliv

Byutvikling er først og fremst et spørsmål om å skape gode steder som legger grunnlaget for et godt hverdagsliv. Attraktive steder hvor vi ønsker å leve og bo, og som vi føler tilhørighet til. Byutviklingen skal bygge opp under Stavangers unike særpreg og bidra til en bærekraftig by med et langsiktig utviklingspotensial. 

Gjennom kommuneplanen legger vi grunnlaget for et kortreist hverdagsliv. Du skal kunne ivareta dine daglige behov og gjøremål innenfor nærområdet ditt.

Når mange mennesker bor nær hverandre, gir det grunnlag for et større mangfold og et allsidig tjenestetilbud. Derfor vil vi forsterke urbane kvaliteter i de sentrale strøkene.

Kommuneplan for den nye kommunen

Stavanger, Rennesøy og Finnøy ble til nye Stavanger kommune 1. januar 2020. I en overgangsperiode vil de tre tidligere kommunene, samt Hjelmeland-delen av Ombo, ha hver sin arealdel, før vi lager en felles arealdel for nye Stavanger kommune. Samfunnsdelen er felles fra 1. januar 2020. Følg arbeidet med ny arealdel på denne siden.