PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Kommuneplan for Finnøy (arealdelen)

Kommuneplanens arealdel for Finnøy

KORT FORTALT

  • Her finner du gjeldende arealdel for kommunedelen Finnøy.
  • Dette er en overordnet plan som bestemmer hvordan arealene skal brukes. Hvilke områder kan bygges ut, og hva må vi ta hensyn til?
  • Fram til vi har laget ny, felles kommuneplan for nye Stavanger kommune, forholder vi oss til fire gjeldende kommuneplaner: Finnøy, Rennesøy, Stavanger og Hjelmeland (Ombo-delen).

Information in other languages

Hus og landskap i kommunedelen Finnøy

Alle plandokumentene

Her finner du gjeldende arealdel for kommunedelen Finnøy (det som var Finnøy kommune fram til 31. desember 2019):

Planomtale
Føresegner, retningslinjer og tabeller
Konsekvensutredning
ROS-analyse
Plankart Finnøy
Plankart Reilstad
Temakart kulturminner og omsynssoner kulturmiljø 
Temakart kvikkleire og rasfare
Temakart landbruksområder og skogområder
Temakart omsynssoner naturmiljø og friluftsliv (sjø, land)
Utredning Øyfast
Protokoll sluttbehandling oktober 2019

Her finner du arealdel 2019–2031 for den delen av Ombo som tidligere hørte til Hjelmeland kommune 

Hva særtegner kommunedelen Finnøy?

Denne kommuneplanen ble vedtatt av Finnøy kommunestyre 8. oktober 2019, altså kort tid før kommunesammenslåingen. Derfor ble det i arbeidet med kommuneplanen lagt spesielt vekt på temaer som særtegner Finnøy: Landbruk, havbruk, samferdsel og situasjonen med ikke-landfaste øyer. 

Arealdelen for tidligere Finnøy kommune gjelder for kommunedelen Finnøy fram til ny, felles arealdel foreligger for hele Stavanger kommune.  

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Samfunnsdelen finner du her, den er felles for den nye kommunen. 

Judaberg.
Judaberg.

Arbeidet med kommuneplanen 2016-2019

I 2016 ble det laget kommunal planstrategi og planprogram. Brosjyren «Bli med» ble sendt alle husstander, og det ble holdt folkemøter og møter med organisasjoner og lag for å få innspill til den nye kommuneplanen. Ulike tema ble kartlagt, og politikerne drøftet utviklingen av kommunen i ulike fora.

Det kom inn 113 private innspill til kommuneplanen. De fleste var forslag om endret arealbruk. I tillegg kom det mange innspill og forslag til prioriteringer fra regionale og statlige organer.

I februar 2019 ble nytt planforslag for arealdelen førstegangsbehandlet av politikerne. Forslag til ny arealdel ble lagt ut og sendt på høring, og det ble gjort endringer ut fra innspill og innsigelser fra overordna myndigheter. Den nye arealdelen ble vedtatt av kommunestyret i Finnøy 7. oktober 2019.

Kontaktinformasjon

Linda Christine Olsen

Prosjektleder for kommuneplanens arealdel

Telefon:
51 50 76 95
E-post:
linda.christine.olsen@stavanger.kommune.no