Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Kommuneplan
 5. Planstrategi og planprogram

Forslag til ny planstrategi for Stavanger kommune

KORT FORTALT

 • Hva skal vi gjøre for å få til ønsket samfunnsutvikling de kommende årene?
 • Kommunestyret vedtok 25. november 2019 å gjøre forslag til planstrategi offentlig tilgjengelig, før endelig behandling på nyåret 2020. 
 • Planstrategien inneholder forslag til kommuneplanens samfunnsdel og nytt plansystem. Det legges opp til å utarbeide en ny arealstrategi for den nye kommunen.
Flyfoto av bro

Her kan du laste ned alle saksdokumentene og vedtaket i kommunestyret 25. november 2019. Høringsfristen gikk ut 5. januar 2020.

Planstrategi 2020-2023

Planstrategien inneholder følgende forslag til vedtak:

 1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel vedtas ihht Plan- og bygningsloven § 11-14.
 2. Kommunedirektøren utarbeider ny arealdel for den nye kommunen, i hht Plan- og bygningsloven § 11-14.
 3. Forslag til nytt plansystem vedtas som beskrevet i saken.


Trykk på bildet for å laste ned planstrategien:

Bilde Tjensvollkrysset og tekst: Hva skal vi gjøre for å få til ønsket samfunnsutvikling?
Planstrategi med forslag til kommuneplanens samfunnsdel og forslag til nytt plansystem.

Forslag: Kommuneplanens samfunnsplan videreføres

Kommuneplanens samfunnsdel peker ut viktige mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling i nye Stavanger de kommende 15 årene. Målene er en konkretisering av FNs bærekraftsmål, og legger til rette for en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig utvikling. 

Samfunnsdelen har tre satsingsområder:

Trekløver med de tre målene: Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss.

Forslag: Utarbeide ny arealstrategi

Kommuneplanens arealdel består per 1.1.2020 av fire sett med plankart og bestemmelser, for tidligere Finnøy, Rennesøy, Hjelmeland (Ombo) og Stavanger kommuner. Kommunedirektøren foreslår å gjøre en helhetlig vurdering av hvordan den nye kommunens arealer kan brukes og utvikles på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte. Kommunedirektøren vil komme tilbake med forslag til planprogram for rulleringen av arealdel på et senere tidspunkt. 

Illustrasjon som viser de ulike typer planer

Forslag: Nytt plansystem

Plansystemet skal gi et godt grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging, og stimulere til tverrfaglig oppgaveløsning i samarbeid med befolkning, næringsliv og organisasjoner. De folkevalgte vil få en tydeligere rolle i å prioritere hvilke planer kommunen trenger for å nå målene i kommuneplanen. Last ned hele forslaget her

Det nye plansystemet ser slik ut: 

Grafikk som viser hvordan plansystemet henger sammen

Figuren under viser hvordan de ulike planprosessene henger sammen tidsmessig. For at kommuneplanens samfunnsdel skal kunne styre prioriteringene i handlings- og økonomiplanen andre året i valgperioden må samfunnsdelen vedtas i løpet av første året i valgperioden. Da må kommunedirektøren ha gjort klart forslag til utfordringsbilde og utviklingstrekk før valget, slik at de folkevalgte kan komme med sine prioriteringer og vedtak etter valget.Illustrasjon som viser hvordan planer rullerer hvert fjerde år.

 

Kontaktinformasjon

Eli Sirnes Willumsen

Prosjektleder ny planstrategi

Telefon:
51 50 80 70
E-post:
eli.sirnes.willumsen@​stavanger.kommune.no