Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Planer i prosess
 5. Sentrumsplanen - kommunedelplan for Stavanger sentrum

Sentrumsplanen - kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kort fortalt

 • Sentrumsplanen skal peke ut hvordan sentrum i byen vår skal bli i framtiden.
 • Fra 2. februar til 18. mars har kommunen høring av endringene i planen. Du kan gi innspill på endringene.
 • De største endringene er at ny utbygging på Stavanger stasjon og langs Havnefronten er tilpasset og redusert.
 • Bruk skjema for innspill eller send e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

De største endringene

Kommunen inviterer til innspill om endringene i planen. De største endringene gjelder hvordan ny bebyggelse skal se ut i de viktige områdene Stavanger stasjon og Havnefronten. Planbeskrivelsen viser hvilke endringer som er foreslått.

Kommunen foreslår blant annet at bebyggelsen på Stavanger stasjon reduseres i omfang og at området åpnes mer opp. I tillegg foreslår vi å flytte den nye cruisekaien fra Holmen til Bjergsted. Bebyggelsen langs havnefronten må brytes mer opp enn i tidligere forslag.

Det er også andre endringer om hvor mye bebyggelse som skal bevares, hvor det kan plasseres høyhus og endringer knyttet til gatenettet rundt Stavanger stasjon. På grunn av Bussveien må blant annet Olav Vs gate stenges for gjennomkjøring.

Se flere illustrasjoner av forslagene i den digitale bymodellen.

Illustrasjon over havnefronten slik et av forslagene viser. 
Se flere forslag i Cityplanner.
Illustrasjon over havnefronten slik et av forslagene viser. Se flere forslag i Cityplanner.
Illustrasjon: Marthe Schjelderup, Stavanger kommune.

Nytt planforslag - februar 2018

For å sette deg inn i forslagene kan du lese:

Gi innspill frem til 18. mars 2018

Alle interesserte kan uttale seg innen fristen 18. mars.

Bruk skjema for innspill eller send e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no
Du kan også sende brev til Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger.

Det er endringene i planen sammenlignet med forslaget fra høsten 2016 kommunen inviterer deg til å gi synspunkter på. Planbeskrivelsen  viser alle endringene og forklarer hvilke spørsmål du kan komme med synspunkter på i denne høringen.

Gi innspill via digital bymodell, Cityplanner

Vi prøver også ut nye måter å få innspill på byutviklingsplaner. Gå inn i vår digitale bymodell Cityplanner  og se illustrasjoner av utbyggingsforslagene på Stavanger stasjon og i Havnefronten. Du kan gi kommunen innspill til disse områdene gjennom denne innsynsløsningen.

Politisk behandling og høring

24. oktober behandlet kommunalutvalget forslaget til ny sentrumsplan. Utvalget vedtok å legge forslaget ut på høring med enkelte endringer.

Bakgrunnsdokumenter og planer

Tidligere plandokumenter

Planprosess

Bredt samarbeid og medvirkning

I arbeidet med planen har kommunen utforsket nye måter å involvere innbyggere og andre berørte aktører.

Gjennom ulike faser er det blant annet brukt idegrupper, dialog gjennom sosiale medier, aktiv bruk av lokale arkitektfirmaer og tradisjonell høring.

Vurderinger fram mot sluttbehandling
Når høringen er avsluttet vil den videre prosessen være slik:

 • Alle innspill og synspunkter kommunen har mottatt gjennomgås og vurderes.
 • Administrasjonen lager merknadshefte med kommentarer til alle synspunkter og innspill fra hovedhøringen høsten 2016 og tilleggshøringen høsten 2017.
 • Administrasjonen gjør avsluttende vurderinger og justeringer i planforslaget
 • Kommunalstyret for byutvikling og kommunalutvalget behandler forslag til endelig plan før Stavanger bystyre vedtar planen.

Vedtak til sommeren
Det er forventet at planen vil kunne sluttbehandles rundt sommeren 2018. 

Innspill fra høring høsten 2016

Innspillene vi har fått i høringen høsten 2016 finner du her:

Innspill fra høring høsten 2014

Innspillene kommunen har fått i den første høringen er oppsummert og besvart i et eget merknadshefte.

Kontaktinformasjon

Tor Brynjar Welander, Stavanger kommune

Tor Brynjar Welander

Prosjektleder

Mobil:
51 91 24 87
Telefon:
992 44 957
E-post:
tor.brynjar.welander@stavanger.kommune.no
Ole Martin Lund, kommuneplansjef

Ole Martin Lund

kommuneplansjef

Telefon:
51 50 81 52
E-post:
ole.martin.lund@stavanger.kommune.no