Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 1881E Østre ring

Plan 1881E Østre ring

Østre ring

Etablering av sykkelfelt i Østre ring

Stavanger kommune ved tjenesteområdet bymiljø og utbygging skal tilrettelegge Østre ring bedre for sykkeltrafikk ved å bygge sykkelfelt i gata. I den forbindelse er det behov for endring av gjeldende reguleringsplan for gaten. Det er utvalg for miljø og utbygging som har vedtatt at Østre ring skal bygges om til gate med sykkelfelt.

Gjeldende regulering

Østre ring er regulert til kjørevei i gjeldende reguleringsplan nr. 1881. Planen ble vedtatt i bystyre 13.3.2003.

Beskrivelse av endringen og vurdering av konsekvenser

Hensikten med reguleringsendringen er å anlegge egne sykkelfelt i gata. I forbindelse med utskifting av et anlegg for vann og avløp i gaten blir veien oppgravd og reetablert. Det har lenge vært et ønske om bedre forhold for syklister i gaten.

Reguleringsplan

Plankart

Materialbruk

Gata og fortau blir asfaltert, sykkelfeltene blir malt røde. All kantstein blir av granitt. Ved alle kryssinger for fotgjengere blir det lagt varselsheller i betong. Rampene til opphøyete kryss blir av storgatestein i granitt med jevn overflate. Ny lysmaster blir plassert i rabatt på vestsiden av veien, fotgjengerovergangene blir intensivbelyst. Lysmastene skal være Københavner mast i fargen grønn (RAL 6009). Eksisterende trær i gata skal bevares. Eventuell utvidelse av grøntområder suppleres med busker eller annen vegetasjon.

Høring

Dersom dere har merknader til endringen kan dere sende merknad innen 15. mars på epost til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no eller med brev til Bymiljø og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil komme frem i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader til endringen, vil endringen bli vedtatt som endring av plan 1139. Vedtaket fattes administrativt av by- og samfunnsplanlegging. Meldingom vedtaket sendes til de som har sendt inn merknad.