Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2661 Hovedvannledning vest

Plan 2661 Hovedvannledning vest

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Hovedvannledning

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 10.02.2022 å legge planen ut på høring.

Planens formål er å sikre arealbruken for interkommunal hovedvannledning med tilhørende bygg og konstruksjoner fra Langavatnet i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger.

Planen her gjelder for prosjektets delstrekning som går gjennom Stavanger kommune. Planen skal fastlegge areal for ledningstraseen, bygninger, atkomstveier og utfyllingsområde for overskuddsmasser. Hensynet til natur, miljø og samfunn skal ivaretas. Planen skal gi informasjon om tiltaket og berørte interesser.

Dokumenter 

Si din mening innen 1. april

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 01.04.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.