Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2753 Grovikvegen 7, Kyrkjøyna

Plan 2753 Grovikvegen 7, Kyrkjøyna

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Fritidsbolig

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 16.12.2021 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å regulere eksisterende fritidsbolig, tilrettelegge for en ny fritidsbolig, 1 naust, samt felles brygge og gangtilkomst.

Som følge av dette vedtaket er plankart og bestemmelser justert.
På plankartet er området for naust nå tilpasset et naust på 30 m² i tråd med kommuneplanens føringer.
Bryggeområdet er også justert og bedre tilpasset dagens situasjon. Bestemmelsene legger nå opp til at eksisterende hytte skal beholdes. Om den skal erstattes sier bestemmelsene at kommuneplanens føringer med maksimal størrelse på 90 m² skal følges. Bestemmelsen om materialbruk, farge er flyttet til §3 og med det koblet til bebyggelsen.

Vi understreker at det er det er justert plankart og bestemmelser som er til uttalelse

Dokumenter 

Si din mening innen 1. april

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 01.04.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.