Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger

KORT FORTALT

 • Publikumsmottak har ordinær åpningstid fra klokken 08.00-15.00. For timebestilling ring resepsjonen på telefon 51914020.
 • Informasjon på ulike språk om korona
 • Hjemmekarantene? Oversatt informasjon på ulike språk fra FHI.
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber  kommunene om å bosette flyktninger.
 • Det er politikerne i Stavanger som avgjør hvor mange flyktninger som skal bosettes i vår kommune.
 • Flyktningtjenesten har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bosetting for alle enslige voksne og barnefamilier i byen. 

Bosetting av flyktninger

Vårt motto i arbeidet er «Veiledning til integrering i det norske samfunn». Virksomheten har ansvar for å bosette og følge opp familier og enslige voksne som har fått avtale om bosetting i Stavanger. Alle flyktningene som bosettes etter avtale med IMDi har allerede oppholdstillatelse i Norge.

Flyktningtjenesten omfatter bosettings- og oppfølgingsteam og et Introduksjonsprogram-team som driver forvaltning og oppfølging etter Lov om Introduksjonsordning.

Bosetting og oppfølging

Flyktningen/familien får en oppfølger for praktisk bistand i startfasen, samt veileder om forhold til familie, helse, økonomi, bolig og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Dette arbeidet er basert på godt samarbeid med mange ulike instanser, sektorer og organisasjoner, både offentlige og private. Som alle andre er flyktninger svært forskjellige individer med stor variasjon i hvor mye oppfølging den enkelte trenger og ønsker.

Familieinnvandring/familiegjenforening

Flyktningtjenesten kan veilede og følge opp deg som er gjenforent med familie som har bodd i Stavanger/Norge i mindre enn fem år. Tilbudet gjelder personer som vil få rett og plikt til å gjennomføre Introduksjonsprogrammmet og/eller som har familie som bor her og allerede er i gang med Introduksjonsprogrammet.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Familiegjenforente til personer med flyktningstatus eller har fått opphold på annet grunnlag i Stavanger kommune
 • Familiegjenforente med personer som er overføringsflyktninger som er bosatt i Stavanger kommune
 • Familiegjenforente med personer som er, og tidligere har vært enslige mindreårige som er under omsorg av Barnevernet

Her finner du registreringsskjema

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet varer i inntil to år, med mulighet inntil tre år ved særlige grunner. Alle søknader om deltakelse i introduksjonsprogrammet behandles ved Flyktningtjenesten.

Våre sentrale arbeidsområder:

 • Behandle og innvilge søknader om introduksjonsprogram og permisjoner  
 • Kartlegging av den enkeltes kvalifikasjoner og bakgrunn
 • Utarbeide individuell kvalifiseringsplan i samarbeid med introdeltakeren
 • Individuell oppfølging i henhold til kvalifiseringsplanen
 • Tett samarbeid med Johannes Læringssenter
 • Godkjenning og vurdering av utdanningsdokumenter via Nokut og Samordna Opptak
 • Faste møtepunkter med Flyktningveilederne i NAV
 • Samarbeid med flere andre instanser som blant andre Fylkeskommunen/voksenopplæringen, barnevernstjenesten, Transkulturellt Senter, fastlege, NAV.

Flyktningtjenesten følger opp flyktningene med arbeid eller utdanning som mål. Den individuelle planen brukes aktivt og er retningsgivende i dette arbeidet. Målet er at minst 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet starter direkte i arbeid eller utdanning etter endt program.

Veileder ved Flyktningtjenesten følger opp den enkelte deltaker gjennom hele programperioden når det gjelder individuell kvalifiseringsplan, yrkesmål og programinnhold med mere. Informasjon og dialog i grupper rundt sentrale tema for integreringsprosessen i Norge er en fast del av programmet, samt familieveiledning etter ICDP-modellen. Vi samarbeider tett med Johannes læringssenter om Introduksjonsordningen, som har ansvar for hovedtyngden av innholdet i programmet, som tiltak av norsk og samfunnsfag. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap forvaltes av Johannes Læringssenter.

Avtalt selvbosetting i Stavanger

Parallelt med anmodninger fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) er Stavanger kommune åpen for at bosettingsklare flyktninger kan bosettes her dersom de selv kan finne egnet bolig i kommunen etter gitte kriterier.

Alternativ mottaksplass i Stavanger kommune

Personer som kommer til Norge og søker asyl, får tilbud om boplass i asylmottak i påvente av behandling av sin søknad om beskyttelse(asyl) hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Man må bo på mottak for å ha rett på økonomisk støtte, tolketjenester, norskopplæring og annen hjelp etter behov.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med alternativ mottaksplass dersom man har spesiell tilknytning til en kommune.
For eksempel: Nære familiemedlemmer som er bosatt i en kommune, og ønsker å bo sammen med den som søker asyl til søknad er behandlet, eller har andre humanitære årsaker til søknaden. Dette skjer gjennom en avtale mellom UDI og kommunen. 

Ønske om alternativ mottaksplass til Stavanger kommune skal sendes til regionskontoret ved UDI. Det er viktig å få med oversikt over familie tilknytning og bomuligheter i søknaden.
Henvendelsen sendes til: UDI, postboks 8108 Dep., 0032 Oslo. 

Mer informasjon om alternativ mottaksplass finner du på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sekundærbosetting - bytte kommune som flyktning

Hva er sekundærbosetting?

Stavanger kommune får mange henvendelser fra flyktninger som ønsker å flytte fra en annen kommune til Stavanger innenfor de første fem år etter første bosetting. Dette kalles sekundærbosetting. 

Flyktningtjenesten i Stavanger kommune vurderer hver sak individuelt etter forespørsel fra fraflyttingskommunen, ikke fra personen direkte. 

Det er den første bosettingskommunen som gir tilbud og veiledning om bolig, introduksjonsprogram, helse, økonomi, skole, barnehage og andre tilbud.

For forespørsler som gjelder enslige mindreårige flyktninger skal barnevernstjenesten være med i vurderingen.

Kommunen kan vurdere å akseptere flytting fra andre kommuner dersom vedkommende har en sterk tilknytning til kommunen.
Eksempel på dette:

 • Nær familie som bor i Stavanger. Med nær familie menes kjernefamilie som ektefeller, registrert partner og felles barn.
 • Søker har arbeidskontrakt i Stavanger.
 • Søker har studieplass i Stavanger, og kan dokumentere at det ikke er mulig å gjennomføre utdanningen i oppholdskommunen.

Det er oppholdskommunen som må sende forespørsel på vegne av den som vil flytte til en annen kommune. Forespørselen sendes til Flyktningtjenesten i Stavanger kommune.

 

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten

Besøksadresse:

Flyktningtjenesten Tinngata 8 Åpent 08.00-15.00

Postadresse:

Flyktningtjenesten Postboks 8095 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 40 20
E-post:
flyktningtjenesten@stavanger.kommune.no

«Veiledning til integrering»