Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Bosetting av flyktninger
 4. Introduksjonsprogram for flyktninger

Introduksjonsprogram for flyktninger

Kort fortalt

Du har en rett og en plikt til introduksjonsprogram dersom du er nyankommet utlending, er mellom 18 og 55 år og har behov for grunnleggende kvalifisering.

Hva er introduksjonsprogram?

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud forankret i introduksjonsloven. Det varer i opp til to år, og inneholder blant annet opplæring i norsk, samfunnsfag og arbeidsrettet praksis. 

Fullstendig informasjon om introduksjonsordningen finner du på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: IMDI

Det må være inngått en avtale om bosetting mellom Stavanger kommune og utlendingsmyndighetene for hver enkelt person. 
Her finner du elektronisk påmelding til introduksjonsprogrammet.

Hvem har rett og plikt til introduksjonsprogram?

Følgende grupper har rett og plikt til introduksjonsprogram når det er inngått avtale om bosetting:

 • Personer med asylstatus
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag (etter asylsøknad)

Følgende grupper har rett og plikt til introduksjonsprogram uten bosettingsavtale:

 1. Familiegjenforente med personer som omfattes av en av de fire gruppene ovenfor. Personen som en blir familiegjenforent med kan ikke ha bodd i Norge i mer enn 5 år når det søkes om familiegjenforening.
 2. Utlending som på selvstendig grunnlag har fått oppholdstillatelse fordi:
 • personen selv, eller dennes barn, har blitt mishandlet i samlivsforhold
 • personen grunnet samlivsbrudd vil få urimelige vansker i hjemlandet 
 • personen har vært utsatt for tvangsekteskap.

Behov for grunnleggende kvalifisering er et såkalt "subjektivt kriterie", dvs at kommunen må gjøre en vurdering om personen har behov for den grunnleggende kvalifiseringen som introduksjonsprogrammet skal gi. 

Listen ovenfor viser hvem som i følge Introduksjonsloven har rett og plikt til program.  Dersom du ikke er i noen av disse gruppene, faller du utenfor ordningen.  Loven sier at kommunene kan velge å gi andre grupper introduksjonsprogram, men Stavanger kommune har dessverre ikke kapasitet til utvide ordningen til å gjelde personer uten rett og plikt.

Det må være inngått en avtale om bosetting mellom Stavanger kommune og utlendingsmyndighetene for hver enkelt person. 
Her finner påmelding til introduksjonsprogrammet

Rett til undervisning i norsk uten introduksjonsprogram

Selv om du ikke har rett til introduksjonsprogram, kan du ha rettigheter til norskundervisning og undervisning i samfunnskunnskap. Dette forvaltes  av Johannes Læringssenter.

Du er selvsagt velkommen til å ta kontakt med Flyktningtjenesten dersom du har generelle spørsmål om ordningen, eller lurer på om du har rettigheter til program.

 

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten

Besøksadresse:

Flyktningtjenesten Tinngata 8 Åpent 08.00-15.00

Postadresse:

Flyktningtjenesten Postboks 8095 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 40 20
E-post:
flyktningtjenesten@stavanger.kommune.no