1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Transport og mobilitet
Illustrasjon av byliv med syklende og gående

Transport og mobilitet

Publisert : 02.09.2020

Stavanger kommune har store land og sjøområder. Byen Stavanger er det sentrale tyngdepunktet, men folk bor og arbeider i alle deler av kommunen. Dette påvirker hverdagens transportbehov når en skal på jobb eller skole, levere barn i barnehagen, eller har et ærend i byen. Næringsdrivende har også behov for å få transportert varer og levere tjenester mest mulig effektivt. Både når det gjelder person- og næringstransport er det utfordringer avhengig av hvor i kommunen en skal reise til og fra.

I sentrale områder er det sterke føringer på at transportbehovet skal løses med kollektiv, sykkel og gange. I områder med få innbyggere er det vanskelig få tilstrekkelig passasjergrunnlag for gode kollektivtilbud. Lange avstander gjør at daglige gjøremål kan være vanskelig å få til. Vi ser også at det skjer endringer i transportbehovet med økende netthandel, og nye handels- og mobilitetskonsepter. Dette gjør at det er behov for å videreutvikle den gjeldende transportstrategien for tidligere Stavanger kommune, og utvide den til å omfatte også kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Tidligere Stavanger kommune har vedtatt ambisiøse mål i Klima- og miljøplanen. Klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030, med 2015 som referanseår. Målet er at minst 70 prosent av persontransporten skal foregå til fots, med sykkel, buss, tog eller båt, og mindre enn 30 prosent skal foregå med bil. Vi vil legge til rette for at reisene blir mest mulig kortreiste og miljøvennlige, og bygger opp under mål og tiltak i Bymiljøpakken med tilhørende byvekstavtale. Nullvekstmålet gjelder for byområdet, og vi har nullvisjonen når det gjelder trafikksikkerhet.

Det vil være behov for å differensiere mellom sentrale og mindre sentrale deler av kommunen. Å videreutvikle kollektivknutepunkt og mobilitetspunkt (som sted for felles transporttjenester) ved sentra og viktige målpunkt kan være et virkemiddel som bidrar til effektiv transport, og reduserer behovet for å bruke og eie egen bil.