Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Her graver kommunen
 4. Kongsgata

Rehabilitering av Kongsgata

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune skal rehabilitere Kongsgata, fra Byterminalen til Klubbgata.
 • Anleggsperioden blir i 2023 og 2024.

Information in other languages

Teknisk kart, Kongsgata ovenfra, slik den skal bli

Prosessen fram mot nye Kongsgata

 • I mai 2020 ble ny reguleringsplan (gatebruksplan) for Kongsgata vedtatt i utvalg for by- og samfunnsutvikling.
 • Planen handler om hvordan gata skal være som byrom og ferdselsåre.
 • Planen sier også noe om hvilke materialer som skal brukes når gata rehabiliteres. 

En strekningsanalyse ble vedtatt i utvalg for miljø og utbygging i mai 2021:

 • Den stadfester at Kongsgata rehabiliteres i tråd med intensjonene i sentrumsplanen.
 • Prosjektet må gjennomføres før fylkeskommunen starter arbeidet med bussvei i Olav Vs gt og Jernbaneveien, slik at det til enhver tid er mulig med midlertidige busstraséer i sentrum.
 • Siden Kongsgatas tilstand er uakseptabel for bussjåfører og syklister, legges det resirkulert asfalt midlertidig, fram til rehabiliteringen starter.  
 • Utbyggingsavdelingen i kommunen står for detaljprosjekteringen.
 • Det handler om hvordan anleggsarbeidet skal foregå, framdriften, valg av stein og andre materialer, omkjøring for trafikk, adkomst til eiendommene, kommunikasjonen til berørte med mer.
 • Anleggsarbeidene legges ut på anbud og kommunen velger entreprenører.
 • Denne fasen går fra januar 2022 til forsommeren 2023, og blir lagt fram for politisk behandling før anleggsarbeidet starter.
 • Anleggsarbeidet starter etter planen på forsommeren 2023 og vil vare i rundt halvannet år.
 • Målet er at Kongsgata kan åpnes igjen for trafikk på seinhøsten 2024.

1. Forprosjekt

2. Reguleringplan

 • I mai 2020 ble ny reguleringsplan (gatebruksplan) for Kongsgata vedtatt i utvalg for by- og samfunnsutvikling.
 • Planen handler om hvordan gata skal være som byrom og ferdselsåre.
 • Planen sier også noe om hvilke materialer som skal brukes når gata rehabiliteres. 

3. Strekningsanalyse

En strekningsanalyse ble vedtatt i utvalg for miljø og utbygging i mai 2021:

 • Den stadfester at Kongsgata rehabiliteres i tråd med intensjonene i sentrumsplanen.
 • Prosjektet må gjennomføres før fylkeskommunen starter arbeidet med bussvei i Olav Vs gt og Jernbaneveien, slik at det til enhver tid er mulig med midlertidige busstraséer i sentrum.
 • Siden Kongsgatas tilstand er uakseptabel for bussjåfører og syklister, legges det resirkulert asfalt midlertidig, fram til rehabiliteringen starter.  

4. Detaljprosjektering

 • Utbyggingsavdelingen i kommunen står for detaljprosjekteringen.
 • Det handler om hvordan anleggsarbeidet skal foregå, framdriften, valg av stein og andre materialer, omkjøring for trafikk, adkomst til eiendommene, kommunikasjonen til berørte med mer.
 • Anleggsarbeidene legges ut på anbud og kommunen velger entreprenører.
 • Denne fasen går fra januar 2022 til forsommeren 2023, og blir lagt fram for politisk behandling før anleggsarbeidet starter.

5. Anleggsarbeid

 • Anleggsarbeidet starter etter planen på forsommeren 2023 og vil vare i rundt halvannet år.
 • Målet er at Kongsgata kan åpnes igjen for trafikk på seinhøsten 2024.

Om byggeprosjektet

Type anlegg Rehabilitering av gate og fortau
Byggested Kongsgata, mellom Byterminalen og Klubbgata.
Sammenheng Delprosjekt i arbeidet med å gjøre Kongsgata og Klubbgata om til gode byrom for kollektivtrafikk, syklende og gående, i tråd med vedtatt sentrumsplan.
Kostnadsramme kr 59 mill. (2018)
Entrepriseform Delte entrepriser
Fullført Høsten 2024
Prosjektleder Omar Schevik, utbyggingsavdelingen

Snitt-tegning av Kongsgata, med fotgjenger ei parken, muren, busser, syklist, fotgjengere, fortauskafe og bebyggelse.

Dette inngår i prosjektet:

 • Grave opp dårlig fundamentering i grunnen og legge ny, solid fundamentering og nytt dekke av brostein i gata. 
 • Gatebrosteinen i granitt skal være slik at den tar hensyn til både trafikanter, vedlikehold og estetikk. Det skal også tas historiske hensyn i valg av stein.
 • Bygge opp fortau på ny, i slitesterk granitt. Den skal passe til gatesteinen, bebyggelsen i gata og byparken.
 • Hvis mulig, skal granittsteinen være produsert i Norge.
 • Etablere overvannsløsning for to bratte bakker ned mot Kongsgata, slik at mest mulig regnvann dreneres i grunnen, og ikke fosser ut i Kongsgata når skybruddene kommer.
 • Klargjøre gata for syklister og kollektivtransport. 
 • Åpne opp i muren mellom Kongsgata og Byparken for å bedre tilgjengeligheten for folk i byrommet mellom parken og forretninger langs gata.
 • Etablere midlertidig løsning for all trafikk i anleggsperioden, ikke minst busstrafikken i samråd med Kolumbus. 
 • Kommunisere med berørte naboer og interessenter underveis. 

Midlertidig asfaltering

Kongsgatas forfatning var så dårlig at kommunen i mars 2022 la gjenbruksasfalt på deler av av strekningen, som, en midlertidig løsning fram til rehabiliteringen starter i 2023.

Det blir ingen bruk av asfalt når gata blir rehabilitert. Da blir det lagt ny brostein. Den gamle er tatt vare på for gjenbruk et annet sted i kommunen.

Trafikkinformasjon 2023 – 2024

All trafikk i Kongsgata må også legges om når Kongsgata rehabiliteres med ny brostein i 2023 og 2024.

Mer konkret informasjon om omkjøring for buss- og biltrafikk i anleggsperioden vil komme her når løsningene er bestemt. 

Syklister og fotgjengere kan lettere velge andre veier i området, og får mindre utfordringer under anleggsarbeidet.

Konsekvenser for naboer og næringsliv 

Alt anleggsarbeid gir midlertidige ulemper for de som bor eller har virksomhet i nærheten. 

For naboer, lokalt næringsliv og andre som ferdes forbi, vil det til tider kunne være utfordringer med framkommelighet, støy, anleggstrafikk og støv. 

Kommunen vil gjøre det vi kan for at anleggsarbeidet blir til så lite bry som mulig. Vi skal informere berørte parter så godt vi kan underveis. 

Andre berørte planer og prosjekter

Sentrumsplanen: Sentrum skal utvikles med gå- og sykkelvennlige byrom, gater og veier. Bussgate i Kongsgata og Klubbgata, og kollektivfelt i hele Verksgata og videre østover, skal bidra til at busser kommer lettere fram i og gjennom sentrum. 

Karet som viser Kongsgata, Klubbgata, verksgata

En egen plan for opprusting av Klubbgata kommer etter hvert. Opprusting av kollektivfelt i Verksgata og østover står fylkeskommunen for.

Bystyret vedtok i mars 2019 at Kongsgata og Klubbgata skal stenges for biltrafikk når bussveien er ferdig i  Olav Vs gt og Jernbaneveien, og åpnes for trafikk.

Kommunen arbeider ellers med en egen plan for fornyelse av Byparken.

Kontaktinformasjon

Omar Schevik

Prosjektleder, utbyggingsavdelingen

Telefon:
969 40 697
E-post:
omar.schevik@stavanger.kommune.no

«Sentrum skal utvikles med gå- og sykkelvennlige byrom, gater og veier. »