Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Gravearbeid i Hjaltlandsgata

Graving i Hjaltlandsgata og Mosvannsparken

Prosjektbeskrivelse

På 1990-tallet begynte Stavanger kommune å separere overvann og spillvann i området rundt Hjaltlandsgata. Arbeidet er utført i flere faser, og fram til i dag har overvannet fulgt med avløpsvannet til avløpstunnel og derfra til renseanlegget i Mekjarvik.

Denne siste arbeidsetappen i området i 2019 fører til at overvann fra området i stedet ledes til Mosvatnet via til et stort sandfanganlegg for rensing.

Sandfanganlegget blir etablert i friområdet sør for Eiganesveien. Til anlegget må det etableres en avkjørsel og oppstillingsplass for servicebil. Som en konsekvens av dette anlegget må fem større trær felles.

Anlegget har planlagt oppstart 03.03.2019 og er planlagt ferdig sep.20.

Ny bekk til Mosvatnet

Fra dette sandfanganlegget skal både overvann og spillvann (kloakkvann) føres i rør under bøkeskogen. Ved Madlaveien vil spillvannsledningen bli koblet på det eksisterende ledningsnettet. Overvannet vil bli ført i rør under Madlaveien og lagt i dagen, som en bekk, fram til Mosvatnet.

Løsningen bidrar til at mindre mengder unødig vann ledes til i renseanlegget, noe som gir bedre rensing av kloakken. Med den nye bekken og planter rundt den, bidrar vi også til å styrke det biologiske mangfoldet.

Borer i stedet for å grave

For å unngå store inngrep i bøkeskogen, borer eller utblokker vi traseen for ledningene under skogen i stedet for å grave. Dermed sparer vi et tjuetalls store bøketrær fra å bli felt. Ved Madlaveien kommer det en byggegrop som kan medføre at fire trær må felles.

Anleggsarbeidet startet i mars 2019 og skal etter planen være ferdig mot slutten av året.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeídet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid, Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Tegning som viser gravearbeid i Hjatlandsgata og Mosvannsparken.
Gravearbeid i Hjatlandsgata og Mosvannsparken

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Lars Kramper, byggeleder Stavanger kommune
Mobil: 908 37 448
E-post:lars.kramper@stavanger.kommune.no

Gunnar Rege, anleggsleder, Bjellands AS
Mobil: 992 80 601
E-post: gunnar@bjelland-as.no