Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ryfylkegata for buss og sykkel

Ryfylkegata bygges om til vei for sykkel og kollektivtrafikk

Kort fortalt:

  • Ryfylkegata skal bygges om til vei for kollektivtrafikk og sykkel.
  • Arbeidet i Ryfylkegata starter i mai 2020 og vil vare til ut i 2021.
  • Trafikken vil bli ledet om Haugesundsgata i anleggsperioden.

 

Tegning av Ryfylkegata med fotgjengerfelt, mennesker, sykkelfelt, biler, busser og trær

Illustrasjon: Egil Bjørøen

Tilrettelegging for sykkel- og kollektivtrafikk i Ryfylkegata

Stavanger kommune skal opparbeide en ny løsning for kollektiv- og sykkeltrafikk langs Ryfylkegata.

Hele gaten bygges om og syklister får et sammenhengende sykkelfelt å sykle på fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate, og videre inn mot sentrum langs Pedersgata.

Kjørebanen ved Tinnfabrikken blir snevret inn og stenges for gjennomkjøring, både i anleggsperioden og etter at arbeidet er ferdig.

Prosjektet er støttet av Bymiljøpakken, som finansierer veier, kollektivtiltak og bedre løsinger for syklister i Stavanger-regionen ved hjelp av statlige midler og bompenger.

Tegning av Ryfylkegata med fotgjengerfelt, mennesker, sykkelfelt, biler, busser og trær
Illustrasjon: Egil Bjørøen

Annet anleggsarbeid i gata

I tillegg ombyggingen av selve gata, skal vann- og avløpsanlegget lett separeres. Det betyr at vi legger ned en grunn overvannsledning fra Rennesøygata og ned til fjernvarmestasjonen i Lervig. Det settes også ned nye kummer for sandfang der det trengs i gata.

Framdrift i arbeidet

  • Anlegget blir ferdig i midten av mai. Det vil gjenstå noe arbeid med vegmerking/rødmaling av sykkelfelt. Dette tas fortløpende, men rødmaling må man vente med til nylagt asfalt har ligget noen uker. Males mest sannsynlig etter sommerferien.
  • Arbeidene har blitt forsinket. Hovedårsaken til dette er at det var mer fjell i grøft enn det som var forventet. Det har også medført mye meisling (pigging) av fjell som har vært sjenerende for alle naboer. Vi har ikke kunnet utføre dette raskere med sprengning pga nærhet til fjernevarmeledninger og/eller gassledninger.
  • Stavanger kommune ønsker å takke alle naboer, næringslivsaktører og andre berørte for samarbeidet og tålmodigheten. Vi håper dere er og vil bli fornøyde med hvordan sluttresultatet ser ut.

Trafikk, støy og støv

Under anleggsarbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger vil arbeidet også skje på ettermiddag og kveldstid.

Adkomst til eiendommer og annen ferdsel

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboere har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre bil helt frem til boligen.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet. Vi vil gjøre det vi kan for å være så lite til bry som mulig.

Ved eventuelle endringer blir denne informasjonen oppdatert.

Andre ting som skjer i Lervig-området

Parallelt med fornyelsen av vann- og avløpsnettet pågår også andre bygge- og anleggsprosjekter i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Mari Skogerbø

prosjektleder

Telefon:
476 66 702
E-post:
mari.skogerbo@stavanger.kommune.no

Kjetil Tollefsen

byggeleder

Telefon:
991 61 155
E-post:
kjetil.tollefsen@stavanger.kommune.no