Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Strandflåtveien

Strandflåtveien

 

Strandflåtveien Anleggsområde
Strandflåtveien Anleggsområde

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune, v/ Plan og anleggsavdelingen, skal skifte vann- og avløpsledninger i Strandflåtveien.Hovedhensikten med prosjektet er å legge om eksisterende avløpssystem fra fellessystem til separatsystem. Det blir da lagt en ledning for spillvann (alt avløp innomhus) og en ledning for overvann (regn/tak/drensvann). I tillegg skiftes også de kommunale vannledningene. Etter at sanering av vann og avløpsledningen er utført vil veien bli opparbeidet med ny asfalt samt nye gatelys. I forbindelse med prosjektet vil det også bli etablert fortau langs Breiflåtveien mot Mariero stasjon.

Private stikkledninger som er tilknyttet den kommunale avløpsledningen vil samtidig bli separert inn til husvegg dersom de er lagt etter fellessystemet (en avløpsledning). En separering medfører at det må graves inne på den enkelte eiendom. Eiendommene som berøres vil bli reetablert til opprinnelig standard. Kostnadene for separering av boliger som allerede er tilknyttet kommunalt nett, vil bli dekket av Stavanger kommune. Hus/eiendommer som i dag har separate (og godkjente) stikkledninger ut til hovedledning vil bli tilkoblet i grense mellom vei og eiendom.

Vannforsyning

I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging. Det er aktuelt å legge en provisorisk vannforsyning til eiendommene som er koplet til vannledning som skal skiftes ut. Provisorisk vannforsyning innebærer at det legges inn liten ledning rett på bakken som koples inne i boligen. Boliger som trenger provisorisk vannforsyning vil bli kontaktet i forkant slik at rørlegger får adkomst til å kople ledninger til boligen. Spørsmål om provisorisk vann rettes til oppsynsmann på anlegget.

Framdrift

Anlegget er startet opp og skal være ferdig i juni 2018. Arbeid utføres av Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen.

Trafikk i anleggsperioden

Det vil foregå maskinarbeid med gravemaskiner og lastebiler på dagtid. Dette vil medføre en del støy, støv, og tilskitning av gatene og områdene rundt anlegget. Arbeid på ettermiddag og kveldstid vil også kunne forekomme. Det er sannsynligvis fjell i traseen, så da må sprengningsarbeid påregnes.

Det vil også bli lagret en del rørmaterialer og pukkmasser i anleggsområdet, samt en anleggsrigg.

Vi ber om at man viser aktsomhet ved ferdsel nær anleggsområdet og følger skilting og annen informasjon. Adkomst til boliger vil i så stor grad som mulig bli opprettholdt.

Tilbakemelding

Plan og anleggsavdelingen ønsker hele tiden å kunne forbedre arbeidet med tanke på plan- og gjennomføring/ anleggsarbeid. Tilbakemelding fra beboere er nyttige bidrag til dette. Vi tar gjerne imot konstruktive innspill pr. telefon eller e – post.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Oppsynsmann: Leif Harald Hansen
Telefon: 908 89 410
E-post: leif.harald.hansen@stavanger.kommune.no

Anleggsleder: Terje Berentsen
Telefon: 908 37 447 eller 51 50 72 22
E-post: terje.berentsen@stavanger.kommune.no