1. Om Stavanger kommune
  2. For våre leverandører
  3. Bærekraftige anskaffelser

Bærekraftige anskaffelser

Offentlige innkjøp utgjør en sjettedel av bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge. Som en offentlig oppdragsgiver har vi derfor et ansvar for å forvalte disse verdiene på en effektiv, ansvarlig og bærekraftig måte. Anskaffelsene våre skal derfor legge til rette for at vi kjøper av varer og tjenester fra seriøse leverandører og bidrar til bærekraftig vekst.

Kort fortalt

Stavanger kommune har en visjon som sier: "Vi bygger felleskap". I kommuneplanens samfunnsdel står det at Stavanger skal stille krav til klima, miljø og etikk i alle anskaffelser. Offentlige anskaffelser er et strategisk viktig verktøy for oss med hensyn til FNs bærekraftsmål og våre egne målsetninger om bærekraftige varer og tjenester til innbyggerne i Stavanger. Med stor innkjøpsmakt følger et stort samfunnsansvar om å støtte opp om og fremme grunnleggende menneskerettigheter.

Etisk handel

Kommunen har et godt samarbeid med Etisk handel Norge og vil fortsette dette samarbeidet. Stavanger kommune ønsker å bidra til å øke oppmerksomheten om anskaffelser som et strategisk viktig verktøy for menneskerettigheter. I 2023 vil vi fortsette oppfølgingen av utsatte leverandørkjeder med særlig vekt på sporbarhet, transparens og dialog.

Vi ønsker fortsatt god dialog med leverandører og næringsliv samt andre anskaffelsesmiljø i Norge og Europa for å bidra til en harmonisering - og videre utvikling av krav og prosesser for etisk handel.

Seriøst arbeidsliv

Stavanger kommune er opptatt av å inngå kontrakter med seriøse leverandører og jobber aktivt med å unngå arbeidslivskriminalitet. Vi samarbeider på tvers av flere etater, som blant annet Kemneren, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Fair Play Bygg Rogaland.

I anskaffelsesregelverket er det  tatt inn nye bestemmelser som skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dette gjelder for eksempel bestemmelser om krav til lærlinger og begrensning av antall ledd i leverandørkjeden for renholdstjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Stavanger kommune har et sett seriøsitetsbestemmelser som brukes i offentlige bygge- og anleggsprosjekter for å motvirke arbeidslivskriminalitet. 

Stavanger kommunes vedtatte seriøsitetsbestemmelser

Klima og miljø

Mer informasjon kommer.