PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Støtte til vinduer

Støtte til vinduer

KORT FORTALT

 • Sommeren 2023 var det mulig om støtte til utskifting eller oppgradering av vinduer i bevaringsverdige boliger i Stavanger. Søknadsfristen gikk ut 20. august.
 • Om det kommer flere søknader enn det er satt av midler til, avgjøres det ved loddtrekning på hvem som får støtte.
 • Godt isolerte vinduer er et godt miljøtiltak, fordi det reduserer varmetapet fra huset og sparer derfor mye strøm.

Hvilke verneverdige boliger kunne søke om støtte?

Du kan få støtte til følgende bevaringsverdige boliger:

 • Boliger med adresse innenfor trehusbyen som er bygd før 1970. 
 • Boliger med adresse innenfor trehusbyen som er bygget etter 1969 med krav om tilbakeføring fra byantikvar.
 • Boliger som ligger i områder regulert til bevaring utenfor hensynssone trehusbyen.
 • SEFRAK-registrerte bygg (gjelder kommunedelene Rennesøy og Finnøy som ikke har slik regulering som nevnt i punktet overfor).
 • Alle boliger bygget før 1900 i hele Stavanger kommune.

Byantikvaren vil ikke anbefale at originale vinduer byttes ut med kopier dersom de kan restaureres innenfor rimelighetens grenser – og energieffektiviseres med et varevindu eller koblingsramme på innsiden.

For hus i denne gruppen vil man derfor kunne få tilskudd til å skifte eldre, men ikke-originale vinduer. Det vil bli spesielt vektlagt at nye vinduer er historisk/stilmessig riktige til huset og har en teknisk utførelse i tråd med husets eventuelle vernestatus.

Det vil ikke bli gitt tilskudd til å skifte opprinnelige, bevaringsverdige vinduer på hus i denne gruppen, men det kan søkes støtte til forbedring av dem (innvendige varevinduer, ombygging til koblede vinduer mm).  

Hvor mye støtte kan jeg få?

Du kan få refundert inntil 50 prosent av kostnaden for hvert vindu, men ikke mer enn 7500 kroner per vindu. Du kan ikke få total støtte på mer enn 15.000 kr.

Budskap på asfalten foran eksemplariske hus: "Trehusbyen elsker gamle dører og vinduer", og "Trehusbyen elsker sveitserstil". Foto: Sigrun Sætrevik

Vilkår for støtte

 • Det kan kun søkes én gang per boenhet.
 • Støtteordningen omfatter kostnader for innkjøp av vinduer.
 • Det må dokumenteres at arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere før støtte utbetales.
 • Kostnad for vinduer må dokumenteres med faktura.
 • For å sikre at tiltaket er i tråd med retningslinjer for bevaring, må søker legge ved en uttalelse/bekreftelse fra Byantikvaren for å få utbetalt støtten.
 • Arbeidet kan ikke være igangsatt før oppstart av støtteordningen.

Du kan gå igang og bestille vinduer etter du har søkt, det vil ikke ha en innvirkning på om du får støtte eller ikke. Men du er ikke garantert å få støtte før du eventuelt får et tilsagnsbrev etter 20.8.23. 

Husk at det du bestiller må være i tråd med retningslinjene og Byantikvarens anbefaling.

Søk om støtte

Søknadsperioden er fra 3. juli til og med 20. august. I selve søknaden skal du bare logge inn med BankID og fylle ut søknadsskjema. Dokumentasjonen som er beskrevet over skal sendes inn når arbeidene er ferdige, dersom du får tilsagn om støtte.

Om det kommer flere søknader enn det er satt av midler til, avgjøres det ved loddtrekning på hvem som får støtte.

Tre gamle trehus

Hvorfor har vi en slik støtteordning?

Politikerne i utvalg for bymiljø og utbygging vedtok 24. mai 2023 å sette av midler til utskifting eller oppgraderinger av gamle vinduer med tanke på økt isolasjonsverdi. Det er et godt klima- og miljøtiltak.

Det er satt av 2,5 millioner kroner til ordningen i 2023. Pengene tas fra klima- og miljøfondet.

Her kan du lese saksfremlegget og her ligger vedtaket