Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Paradis

Paradis-planen er på høyring

KORT FORTALT

 • No kan du vera med å gi høyringsinnspel til områdereguleringa for Paradis!
 • Planforslaget legg til rette for eit klimanøytralt sentrumsområde med både bustadar, næringsliv og grøntareal.
 • Her er dokumenta som er på høyring
 • Høyringsfristen er 6. januar 2023. Sei kva du synest!

Information in other languages

Oversikt over planområdet mellom Våland og Storhaug. Det kommer bla. 500 boliger, 16.000 kvadratmeter næringsarealer, to grønne koblinger mellom Lagårdsveien og Hillevågsvatnet, tre parker, almenninger/promenade og møteplasser. Det er også foreslått gangbro over sundet, i nærheten av Strømsbrua.

Visualisering av hvordan ny utvikling av området vest og nord for Hillevågsvatnet kan komme til å se ut.

No kan du vera med å gi høyringsinnspel til områdereguleringa for Paradis! Visjonen for området er eit klimanøytralt Paradis – tett på kvardagen, tett på fjorden og tett på historia.

Planen legg til rette for at Paradis skal bli ein del av sentrum, med bustadar, næring og service – og nye parkar og samband mellom sentrum, nærområda og langs sjøen. Det er lagt vekt på å styrka dei grøne kvalitetane i området, og skapa ein betre kontakt med Hillevågsvatnet.

Skisse/illustrasjon som viser promenade langs Hillevågsvatnet, 5-7 etasjes bygninger med skråtak, og grønne reakreasjonsområder
Planforslaget legger til rette for en blanding av boligområder, næringsarealer, tjenestetilbud til nabolagene og nærkontakt med Hillevågsvatnet. Illustrasjon: 3RW arkitekter.

Tre alternativ på høyring

Politikarane i utval for by- og samfunnsutvikling har vedtatt at planforslaget skal leggast ut på høyring med to tilleggsalternativ: Eit med parkeringsdekning i samsvar med sentrumsplanen, og eit alternativ med separert sykkelveg.

Det er med andre ord tre alternativ på høyring:

 • Planforslaget som var til politisk førstegongsbehandling, dette blir kalla for 0-alternativet. 
 • Alternativ 1 med privatparkering
 • Alternativ 1 med separert sykkelveg

Bilder av forsider på noen av plandokumentene + plankart

Her er planforslaget

Planforslaget består av mange dokument, men her er dei viktigaste:

Saksframlegg gir ei oversikt av korleis vi har jobba med planen, og fortel om hovudgrepa i planforslaget (frå side 9)
Saksprotokoll viser kva politikarane vedtok då dei behandla planforslaget 6. oktober 2022.
Planskildring
Bestemmelser
Notat – Skildring og vurderingar av alternativ for bilparkering og sykkelløysing
Plankart – planforslag, 0-alternativ
Plankart – alternativ 1 med privatparkering 
Plankart – alternativ 1 med separert sykkelveg
Konsekvensutredning

I denne mappa finn du alle dokumenta som til saman utgjer planforslaget: Ulike kalkylar og konsekvensutgreiingar, klimagassbudsjett, stadsanalyse, mobilitetsplan, medverknadsrapport, støykartlegging, illustrasjonshefte m.m.

Paradisparken innerst i Hillevågsvatnet. Det foreslås at deler av buehallene bevares og fylles med nytt innhold. Illustrasjon: 3RW Arkitekter
Paradisparken innerst i Hillevågsvatnet. Det foreslås at deler av buehallene bevares og fylles med nytt innhold. Illustrasjon: 3RW Arkitekter

Slik sender du inn innspel

Høyringsperioden er frå 18. november 2022 til 6. januar 2023. Du kan senda innspel/merknadar til planforslaget på ein av desse måtane:

Planområdet

Flyfoto som viser plangrensen for planen, som er området mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien.
Foreløpig plangrense.

Kvifor områderegulering for Paradis?

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidlegare var godsterminal, skal utviklast som ein del av sentrum. Dette er eit av kommunens mest spennande byutviklingsområde med direkte kopling til Stavanger sentrum, bussvegen og med eige togstopp. Kva kvalitetar skal vi legga vekt på? Korleis kan vi stimulera til eit aktivt byliv gjennom ein god miks av bustadar, kontor, barnehage, kafear, møteplassar og gode uterom?

Paradis skal fortettast og utviklinga av området skal sikra at vi skal bevega oss meir til fots og på sykkel enn med bil. Korleis skal dette sjå ut, og korleis kan vi få til gode samband til nabolaga og resten av sentrum? Planprosessen tar for seg korleis utviklinga i dette området kan styrka Stavanger sentrum, korleis arbeidsplassen i framtida ser ut i Paradis, og korleis Paradis kan bidra til å vidareutvikla den grøne byen. Og korleis får vi til gode bumiljø og eit aktivt by- og næringsliv?

I arbeidet med den nye områdeplanen har vi sett nærare på kva særpreg og kva identitet området har i dag, og korleis vi kan bringa dette vidare. I tillegg må vi ta vare på kontakten mellom Storhaug og Våland og det grøne bandet langs fjorden og Hillevågsvatnet.

Tidslinje Paradis

 

Prosessen fram til no

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

E-post:
paradisplanen@stavanger.kommune.no
Karen Hatleskog Zeiner

Karen Hatleskog Zeiner

Byplanlegger, avdeling for byutvikling

Mobil:
483 52 978
Telefon:
51 91 22 39
E-post:
karen.hatleskog.zeiner@stavanger.kommune.no

Ida Andreassen

Konstituert seksjonsleder for overordnet plan

Telefon:
51 91 25 72
E-post:
ida.andreassen@stavanger.kommune.no