PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Paradis

Paradis-planen

KORT FORTALT

 • Paradis-planen legg til rette for eit klimanøytralt sentrumsområde med m.a. 500 bustader, ca. 85.000 kvadratmeter næring og tre nye parkar.
 • Endeleg planforslag skal opp i utval for by- og samfunnsutvikling 24. august, og deretter i kommunestyret 25. september. 

Information in other languages

Tre illustrasjoner av hvordan Paradis kan se ut i framtiden, med ny bebyggelse langs Hillevågsvatnet.

No skal planen sluttbehandlast

Endeleg planforslag skal opp i utval for by- og samfunnsutvikling 24. august, og deretter i kommunestyret 25. september. 

Her er plandokumenta

Her kan du lasta ned plandokumenta som skal til sluttbehandling

Illustrasjonar til nedlasting (laget av 3RW arkitektar)

Kart som viser planområdet

Kva handlar Paradis-planen om?

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidlegare var godsterminal, skal utviklast som ein del av sentrum. 

Paradis-planen legg til rette for eit nytt sentrumsnært gå- og sykkelvennleg byområde med både bustader, arbeidsplassar og grøntområde. Det nye som skal byggast er godt tilpassa trehusbusetnaden på Storhaug og Våland, og koplar Stavanger sentrum tettare saman med dei bynære områda med nye og forbetra gang- og sykkelsamband.

Planen har eit høgt ambisjonsnivå innanfor tema som klima og miljø, bumiljø og stadstilpassing, og visjonen «eit klimanøytralt Paradis – tett på kvardagen, tett på fjorden og tett på historia» vil vera ei viktig leiestjerne i den vidare utviklinga av området.

Planen skal:

 • legga grunnlag for eit klimanøytralt Paradis med klimasmarte plangrep og redusert forbruk av ressursar 
 • bygga opp under Stavanger sentrum som eit sterkt og attraktivt regionssenter
 • sikre føreseielege rammer for realisering av eit stort utbyggingspotensial med bustader og næring sentralt i byen og tett på høgverdig kollektivtilbod
 • legga til rette for gode, bilfrie nabolag
 • bevara og tilføra grøne verdiar for naturmangfald og rekreasjon, med betre tilgang til sjøen
 • knyta saman bydelar og tilføra nye gang- og sykkelsamband
 • sikre alle tilgang til bil gjennom delebilkonsept
 • bevara og bygga vidare på kulturmiljø og sikre ein stadstilpassa busetnad

Les meir om dette i saksframlegget

Gateløp langs jernbanen
Visualisering av mulig gateløp i Paradisveien. Ill.: 3RW Arkitekter

Kva er justert sidan sist?

Hovudgrepa i planforslaget står fast, men etter førstegongsbehandlinga er det gjort nokre justeringar for å vareta ulike aktørar og interessegrupper:

 • Utnytting for næringsbygg er justert og auka i enkelte felt, utan å auka byggehøgder.
 • Eksisterande busetnad i Paradisvegen er teke i betraktning med lågare bygg, inntrekt busetnad og tre.
 • Delebil er framleis hovudkonsept for bil, men det er moglegheit for noko privatbilparkering for bustader i første byggetrinn, i tillegg til delebilordning.
 • Forbetra sykkelsamband frå den sykkelprioriterte gata «Sporgata» til Lagårdsveien.
 • Lagårdsparken blir etablert på bakkenivå i staden for skrånande lokk.
 • Planen krev ikkje fjerning av båtplassar. Mogleg flytting kan sjåast i samband med temaplan for småbåtar.
 • Føresegner er forenkla og rekkefølgekrav er justert og kvalitetssikra for å auka gjennomføringsevna til planen.
 • Tilrettelegging for badeland i Paradis er ikkje lenger aktuelt, og Lagård gravlund er teken ut av planen. 

Illustrasjon av mulig framtidig bebyggelse og promenade langs Hillevågsvatnet.
Visualisering av mulig framtidig bebyggelse og promenade langs Hillevågsvatnet.

Tidslinje Paradis

 

Prosessen fram til no

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

Mobil:
467 86 833
Telefon:
51 50 70 91
E-post:
paradisplanen@stavanger.kommune.no
Ida Andreassen

Ida Andreassen

Konstituert seksjonsleder for overordnet plan

Telefon:
51 91 25 72
E-post:
ida.andreassen@stavanger.kommune.no