PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Paradis

Paradis-planen

KORT FORTALT

 • Paradis-planen legg til rette for eit klimanøytralt sentrumsområde med m.a. 500 bustadar, ca. 79.000 kvadratmeter næring og tre nye parkar.
 • Planforslaget var på høyring til 6. januar 2023. 
 • No jobbar vi med å gå gjennom innspela, før planen skal til endeleg politisk behandling.

Information in other languages

Oversiktsbilde over planområdet mellom Våland og Storhaug.

Visualisering av hvordan ny utvikling av området vest og nord for Hillevågsvatnet kan komme til å se ut.

Visjonen for området er eit klimanøytralt Paradis – tett på kvardagen, tett på fjorden og tett på historia.

Sjå «framtidsfilm» av planområdet

Planen legg til rette for at Paradis skal bli ein ny og attraktiv del av sentrum og eit positivt tilskot til nærområda. Området skal utviklast med nye bustadar, næring, tenester, nærmiljøtilbod, parkar, møteplassar og samband. Det er lagt vekt på å styrka dei grøne kvalitetane i området, og skapa ein betre kontakt med Hillevågsvatnet.

Skisse/illustrasjon som viser promenade langs Hillevågsvatnet,
Planforslaget legger til rette for en blanding av boligområder, næringsarealer, tjenestetilbud til nabolagene og nærkontakt med Hillevågsvatnet. Illustrasjon: 3RW arkitekter.

Tre alternativ på høyring

Politikarane i utval for by- og samfunnsutvikling har vedtatt at planforslaget skal leggast ut på høyring med to tilleggsalternativ: Eit med parkeringsdekning i samsvar med sentrumsplanen, og eit alternativ med separert sykkelveg.

Det er andre ord tre alternativ på høyring:

 • Planforslaget som var til politisk førstegongsbehandling, dette blir kalla for 0-alternativet. 
 • Alternativ 1 med privatparkering
 • Alternativ 1 med separert sykkelveg

Bilder av forsider på noen av plandokumentene + plankart

Her er planforslaget

Planforslaget består av følgande dokument:

Saksframlegget gir ei oversikt av korleis vi har jobba med planen, og fortel om hovudgrepa i planforslaget (frå side 9)
Saksprotokollen viser kva politikarane vedtok då dei behandla planforslaget 6. oktober 2022.
Planskildring er hovud-tekstdokumentet 
Bestemmelser
Notat – Skildring og vurderingar av alternativ for bilparkering og sykkelløysing
Plankart – planforslag, 0-alternativ
Plankart – alternativ 1 med privatparkering 
Plankart – alternativ 1 med separert sykkelveg
Konsekvensutredning

I tillegg er det ein del vedlegg som følger med planforslaget. Vedlegga ligg i denne mappa og består av kalkylar og konsekvensutgreiingar, klimagassbudsjett, stadsanalyse, mobilitetsplan, medverknadsrapport, støykartlegging, illustrasjonsheft m.m.

Her kan du lasta ned illustrasjonane 

Illustrasjon av Paradisparken innerst i Hillevågsvatnet. Illustrasjon: 3RW Arkitekter
Paradisparken innerst i Hillevågsvatnet. Det foreslås at deler av buehallene bevares og fylles med nytt innhold. Illustrasjon: 3RW Arkitekter

Bilde av et skilt i en park innerst ved Hillevågsvatnet

Vi vil gjerne høre din mening om Paradis-planen! I parken ved Hillevågsvatnet har vi satt opp dette skiltet, der du kan se nærmere på illustrasjonene og skrive kommentarer med tusj rett på skiltet – eller skanne QR-kode til innspill-skjemaet.
Vi vil gjerne høre din mening om Paradis-planen! I parken ved Hillevågsvatnet kan du se nærmere på illustrasjonene og skrive kommentarer med tusj rett på skiltet – eller skanne QR-kode til innspill-skjemaet.

Planforslaget var på høyring mellom 18. november 2022 og 6. januar 2023. Dokker som har sendt innspel får ikkje noko direkte svar, men alle innspel/merknadar blir refererte og kommenterte som ein del av saksframlegget når planen går vidare til politisk behandling. Det betyr at innspelet ditt blir offentleg tilgjengeleg. 

Planområdet

Flyfoto som viser plangrensen for planen, som er området mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien.
Foreløpig plangrense.

Kva skjer no etter høyringa?

No går vi gjennom alle innspela, før planen går til politisk andregongsbehandling. Så er det opp til grunneigarane å setja i gang detaljreguleringar og utbygging på tomtene.

Kvifor områderegulering for Paradis?

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidlegare var godsterminal, skal utviklast som ein del av sentrum. Dette er eit av dei mest spennande byutviklingsområda til kommunen med direkte kopling til Stavanger sentrum, bussvegen og med eige togstopp. Kva kvalitetar skal vi legga vekt på? Korleis kan vi stimulera til eit aktivt byliv gjennom ein god miks av bustadar, kontor, barnehage, kafear, møteplassar og gode uterom?

Paradis skal fortettast og utviklinga av området skal sikra at vi skal bevega oss meir til fots og på sykkel enn med bil. Korleis skal dette sjå ut, og korleis kan vi få til gode samband til nabolaga og resten av sentrum? Planprosessen tar for seg korleis utviklinga i dette området kan styrka Stavanger sentrum, korleis arbeidsplassen i framtida ser ut i Paradis, og korleis Paradis kan bidra til å vidareutvikla den grøne byen. Og korleis får vi til gode bumiljø og eit aktivt by- og næringsliv?

I arbeidet med den nye områdeplanen har vi sett nærare på kva særpreg og kva identitet området har i dag, og korleis vi kan bringa dette vidare. I tillegg må vi ta vare på kontakten mellom Storhaug og Våland og det grøne bandet langs fjorden og Hillevågsvatnet.

Tidslinje Paradis

 

Prosessen fram til no

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

E-post:
paradisplanen@stavanger.kommune.no
Karen Hatleskog Zeiner

Karen Hatleskog Zeiner

Byplanlegger, avdeling for byutvikling

Mobil:
483 52 978
Telefon:
51 91 22 39
E-post:
karen.hatleskog.zeiner@stavanger.kommune.no
Ida Andreassen

Ida Andreassen

Konstituert seksjonsleder for overordnet plan

Telefon:
51 91 25 72
E-post:
ida.andreassen@stavanger.kommune.no