1. Hjem
 2. Visuell profil
 3. Visuell profil

Retningslinjer visuell profil

INTRODUKSJON

Kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender i sin kommunikasjon. Vår felles visuelle identitet skal styrke Stavanger kommune som én aktør. Innbyggerne skal ikke være i tvil om at det er kommunen som står bak en tjeneste, et tilbud eller en opplevelse.

Kommunen skal ha én felles visuell identitet i alle våre trykte og digitale flater. Det gjelder i alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, skilt, biler og arbeidstøy. 

Profilprogrammet er summen av elementer som kommunevåpen, typografi (skrifttype), farger og grafiske former. Alle disse elementene bygger Stavanger kommunes visuelle profil. 

Profilprogrammet skal brukes av alle kommunens avdelinger og virksomheter. Foretakene kan bruke profilprogrammet, men står fritt til å velge sitt eget. Bestemmelse for bruken av kommunevåpen skal uansett følges. 

Kontakt
Den visuelle profilen er utarbeidet av procontra reklamebyrå i samarbeid med fagmiljøer i Stavanger kommune.
Spørsmål om profilen kan stilles til kommunikasjonsavdelingen i Stavanger kommune.

 

Konsept

Image of island concept - Stavanger kommune

Image of island concept - Stavanger kommune

Her kan du laste ned øyformene i Adobe Illustrator-format, samt png-filer av øyformer i diverse profilfarger.


Øyriket

Stavanger kommunes visuelle identitet er inspirert av det mangfoldige øyriket som kommunen består av. De grafiske elementene er basert på øyer og kystlinjer fra hele kommunen. Treenigheten – de tre kommunene som dannet ny kommune i 2020 – er også sentral.

Øyformene skaper et mykt og organisk uttrykk som kan anvendes på mange måter. Formene kan fylles med ulike farger, illustrasjoner, tekst eller foto. Dermed har vi en visuell profil som gir mange valg-muligheter, samtidig som det er en rød tråd og et gjenkjennelig uttrykk.

Reglement

Bruk aldri mer enn tre ulike “øyer” om gangen. Hovedregelen er å benytte seg av 1–3 øyformer.

Du kan tilrettelegge og opp- og nedjustere formene i størrelse og rotasjon slik du ønsker, men IKKE forandre form på øyene.

Øyformene kan brukes på disse måtene:
- til å plassere bilder inni
- som fargeflater/dekor
- som bakgrunn/innramming av tekst eller kommunelogo

Se eksempler nedenfor:

Examples of limitations - island concept - Stavanger kommune

 

Merkevarestruktur

Hvem er avsender?

Innbyggerne skal kunne forstå hvem kommunikasjonen kommer fra. Det krever at vi tenker gjennom hvem som skal stå som avsender. Avsender bør være det nivået som er nærmest innbyggeren, uavhengig av intern organisering.

Det er viktig at Stavanger kommune er en tydelig avsender. Profilen er bygget opp slik at egen logo for et prosjekt eller en avdeling ikke trengs. Den enkelte avdeling, prosjekt etc. vil kunne utvikle sin egen visuelle identitet innenfor kommunens profil, ved hjelp av den rikholdige fargepaletten og øyformene som kan fylles med ulikt innhold.

Stavanger kommune hovedlogo

Kommunelogoen består av kommunevåpenet og navnetrekket Stavanger kommune. Hovedregelen er at kommunelogoen alltid skal være med.

Alle regler for hovedlogo, slik som fargebruk, plassering, etc., gjelder for alle nivåene.

Nivå Avsender(e) Merking Visuell profil Eksempler
1 Stavanger kommune (SK) alene Kommunelogo SK-profil/konsept Fellesfyrverkeri/forbudssone
2 SK + tjenesteområde Kommunelogo SK-profil/konsept By- og samfunnsplanlegging
  SK + avdeling Kommunelogo + avdelingsnavn SK-profil
Mulighet for egne bilder/illustrasjoner/visuelle elementer
Smartbyen
Kultur
  SK + seksjon Kommunelogo + seksjonsnavn SK-profil
Mulighet for egne bilder/illustrasjoner/visuelle elementer
Overordna plan
Innbyggerservice
  SK + tjeneste Kommunelogo + tjenestenavn SK-profil
Mulighet for egne bilder/illustrasjoner/visuelle elementer
VOF
Fiks Ferigge Ferie
  SK + virksomhet Kommunelogo + virksomhetsnavn SK-profil
Mulighet for egne bilder/illustrasjoner/visuelle elementer
Helsehuset
Jåtten skole
Bekketunet barnehage
Lervig sykehjem
Bo og aktivitet sør
  SK + prosjekt Kommunelogo SK-profil
Mulighet for egne bilder/illustrasjoner/visuelle elementer
Stavanger på sykkel
Stavanger Business Region
  SK + kampanje Kommunelogo SK-profil
Mulighet for egne bilder/illustrasjoner/visuelle elementer
Brannvarsling trehusbyen

 

Kommunale foretak og kampanjer

Disse er ikke en del av merkehierarkiet til Stavanger kommune.

For prosjekter hvor prosjektets identitet er viktigere enn å vise kommunen som avsender, skal kommunens rolle kun omtales i tekst under “om” på prosjektets hjemmeside, på Facebook-side, i trykksaker og lignende.

Der samarbeidspartnere bak kampanjer eller prosjekter ønsker å bruke egne logoer for å vise hvem som står bak, kan Stavanger kommune benytte kommunelogoen i henhold til nivå 1.

Nivå Avsender(e) Merking Visuell profil Eksempler
3 Kommunalt foretak + SK Logo i kommunalt foretak + SK endorsement Egne profiler og konsepter Stavanger utvikling
Stavanger parkering
4 Kampanjen eller prosjektet Kampanje/prosjektlogo + SK endorsement Egne profiler og konsepter Sølvberget
Storhaug Unlimited
Restevenn

Søndagsåpne garasjer
Hentavfall
Digi Rogaland
Triangulum

 

Bruk av kommunevåpenet

Nivå 1

 • Merkes med kommunelogo alene (kommunevåpen + navnetrekk)
 • Bruk Stavanger kommune sin visuelle profil/konsept

Sort og farget logo på nivå 1

Nivå 2
Merkes med kommunelogo og; 

 • tjenesteområde
 • avdeling
 • seksjon
 • tjeneste
 • virksomhet

Hovedprinsippet (2a) er at tjenesteområde, avdeling, seksjon, tjeneste og virksomhet plasseres under “Stavanger kommune” i henhold til oppsettet under.

Logoeksempler med fagavdeling/virksomhetsnavn under "Stavanger kommune"

Prinsipp 2b gir mulighet for å frigjøre tjenesteområde-, avdelings-, seksjons-, tjeneste- og virksomhetsnavn fra kommunelogoen. Det er designretningslinjene knyttet til hvert enkelt virkemiddel som gir føringer for hvor kommunelogoen og navn skal plasseres.

Prosjekter og kampanjer skal utelukkende merkes med kommunelogoen.

Det finnes ett unntak fra prinsipp 2a når det gjelder skilting av virksomhet. Se eget kapittel om skilting fra side 28.

Bruk alltid Stavanger kommune sin visuelle profil.

Alle logoene finnes også i alternative utgaver (sentrert) og i engelsk utgave.

Se kapittel om hovedlogoer for bruk.

 • Merk med kommunelogoen øverst til høyre og tjenesteområde (e.l.) øverst til venstre.
 • Bruk SK sin visuelle profil/konsept. Det vil si de grafiske formene, fargene og skrifttypen.

Eksempelbilde trykksaker med kommunevåpen

Nivå 2B 

 • Merk med kommunelogoen øverst til høyre og tjenesteområde (e.l.) øverst til venstre.

Eksempel på brevark med kommunevåpen

Kommunelogo

Kommunevåpen i farger

 Kun kommunevåpenet alene

Kommunevåpenet med sine elementer (murkrone og tårn) skal brukes i sin helhet.

Det er bare kommunens administrasjons- og forvaltningsorganer som kan bruke kommunevåpenet. Der kommunen er indirekte part eller støttespiller, kan kommunevåpenet brukes etter godkjenning.

I tilfeller der Stavangers kommunelogo står sammen med andre kommune- eller byvåpen, og på trafikkskilt, skal fargeversjonen benyttes. I andre tilfeller skal sort eller hvit variant som hovedregel benyttes.

Kommunevåpenet kan unntaksvis stå alene (uten navnetrekk) på flagg og på enkelte digitale flater (f.eks. som profilbilde i kommunens kanaler i sosiale medier). På kommunens bygg, for eksempel i skilting av skoler og sykehjem, kan "Stavanger kommune" i logoen byttes ut med navnet på virksomheten. Se eksempler i skilt-kapittelet. 

Kommunelogo

Kommunelogoen består av kommunevåpenet med navnetrekk ("Stavanger kommune"). Denne er laget i to varianter: liggende og sentrert. Du kan velge versjonen som egner seg best på den valgte kommunikasjonsflaten. 

Den sorte versjonen er den foretrukne i kommunens kommunikasjon. 

Sort versjon
Den sorte logoversjonen (sort kommunevåpen og sort tekst) skal kun brukes på lys bakgrunn. Ingen mørke bakgrunnsfarger er tillatt. 
Sort logo på hvit bakgrunn

Hvit versjon
Den hvite logoversjonen (hvitt kommunevåpen og hvit tekst) skal kun brukes på mørke bakgrunner. Ingen lyse bakgrunnsfarger er tillatt. 

Hvit logo på sort bakgrunn

Farget versjon
Den fargede logoversjonen (sort tekst) skal alltid stå på hvit eller lys bakgrunn.

Logo i farger

Regler for bruk
Kommunevåpenet og kommunelogoen tillates ikke brukt i forbindelse med privat forretning som reklame, annonsering eller varemerke.

Kommunikasjonsavdelingen skal forhåndsgodkjenne all bruk av kommunevåpenet og kommunelogoen. Misbruk av kommunevåpen er straffbart ifølge straffeloven § 165.

Engelsk variant


LIGGENDE OG SENTRERT VARIANT 

Engelsk logo i sort (på hvit bakgrunn)

Engelsk logo, hvit variant på sort bakgrunn

Fargelogo, engelsk versjon

 

Beskyttelsesområde

Illustrasjon som viser avstand mellom kommunelogoen og andre grafiske elementer.

Illustrasjon som viser avstand mellom kommunelogoen og andre elementer.
Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafiske elementer plasseres for tett inntil kommunelogoen. For at logo skal stå fram klart og tydelig, og ikke konkurrere med andre visuelle elementer, skal det være et beskyttelsesområde rundt logoen. (x = høyden på skjoldet).

Det rosa feltet viser minimumsavstanden til andre grafiske elementer. Mengden beskyttelsesområde varierer etter kommunevåpenets størrelse. Riktig mengde avstand beregnes ved hjelp av kommunevåpenets høyde. 

Logo minimumstørrelse

For å sikre gjenkjennelse og lesbarhet ved bruk av logo i små størrelser, er minimum bredde for trykte medier 30 mm

For digitale flater gjelder 175 px som minstemål for logo. 

Stavanger kommune sort logo på hvit bakgrunn

Når logoen brukes sammen med andre logoer, skal dette skilles tydelig med en horisontal sort strek. 

Avstanden mellom strek og logo skal være den samme som beskyttelsesområdet. Høyden på den andre logoen skal ikke være høyere enn høyden på kommunevåpenet. 

Kommunens liggende logo sammen med logoen til en virksomhet, i dette tilfellet Søndagsåpne garasjer.

 

Feil bruk av kommunelogoen

 1. Størrelser og avstand mellom kommunevåpen og tekst skal ikke endres.
 2. Kommunelogoen skal ikke beskjæres.
 3. Kommunelogoen skal ikke strekkes.
 4. Font eller farger skal ikke endres. Bruk aldri store bokstaver.
 5. Sørg for at kommunelogoen har god nok kvalitet (høy nok oppløsning).
 6. Bruk kun de bakgrunnsfargene som er definert i denne profilmanualen. Sørg alltid for at det er god nok kontrast og lesbarhet mellom kommunelogo og bakgrunn. 


Eksempler på feil bruk av kommunevåpen.

 

Logo med virksomhetsnavn

Avdelinger, seksjoner, virksomheter og tjenesteområder kan noen ganger ha behov for å løfte fram sitt eget navn i tilknytning til kommuelogoen, for å tydeliggjøre hvem som er avsender. Det kan f.eks. være på skilt, i brevhode eller på bekledning. Elementene i original-logoen må da justeres av en grafiker i et vektor-program. Navnet på virksomheten må ha fonten TT Norms og mindre skriftstørrelse enn «Stavanger kommune». Logoen settes opp som i disse eksemplene:

Illustrasjon som viser hvor stort virksomhetsnavnet (f.eks. "Park og vei") skal være.

Kommunelogo med virksomhetsnavn: innbyrdes størrelser

 • X er lik høyden på kronen i byvåpenet
 • Avstand fra byvåpen til tekst er lik X
 • Avstand mellom Stavanger og kommune på neste linje er lik 1/2 X
 • Avstanden fra kommune og virksomhetsnavn på neste linje er lik 1/2 X
 • Høyden på stor bokstav i virksomhetsnavn er lik høyden på liten bokstav i kommune (Y)
 • Hele tekstfeltet midstilles vertikalt på skjoldet i kommunevåpenet slik at det blir lik avstand oppe og nede.

Skilt på bygg
Skoler og større virksomheter, som er bedre kjent under navnet sitt enn som «Stavanger kommune», kan bruke logosymbolet sammen med virksomhetens navn. Dette tillates kun i forbindelse med skilting på bygg. Les mer i retningslinjene for skilting.

I disse tilfellene brukes liggende versjon av logoen, og skiltet skal settes opp på denne måten: Illustrasjon som viser plasssering av virksomhetsnavnet

Logosymbol med virksomhetsnavn: innbyrdes størrelser

 • X er lik høyden på kronen i byvåpenet
 • Avstand fra byvåpen til tekst er lik X
 • Avstand fra toppen av skjoldet ned til toppen av teksten er lik 1/2 X
 • Høyden på skjoldet er lik 1/2 X pluss A
 • Bokstavhøyden på virksomhetsnavn er lik 1/2 AFarger og fonter

FARGER

Farger er en viktig del av merkevarens identitet. 

Fargene er inspirert av byen og øyrikets fargepalett, som kommer bl.a. fra kjente bygg, monumenter, matvarene, industrien og naturen. 

Kun angitte farger er tillatt for reproduksjon sammen med merkevaren. 

Det er tillat å bruke nyanser av fargene. 

MERKEVARENS FARGER

Stavanger kommunes farger består av farger angitt under. 

Identitetsfarger oversikt Stavanger kommune

Pantone-farger
Pantone-farger brukes i offsettrykk, først og fremst for eksklusive formål. 

CMYK-farger (fire-fargers trykk)
C: Cyan, M: Magenta, Y: Gul, K: Sort
Til bruk for fire-fargers offsettrykk. 

HEX-farger
Disse fargene brukes i sammenheng med digitale flater. 

NCS/RAL-farger
Disse fargene brukes på malte og lakkerte flater og er tilgjengelige der du får kjøpt maling. 

Fargekart og koder Stavanger kommune

CMYK, HEX, RAL, NCS og RGB fargekoder

Typografi

Primærtypesnitt - TT Norms
Typografi er en vesentlig del av Stavanger kommunes designprogram. TT Norms er valgt som skrifttype til Stavanger kommunes visuelle kommunikasjon. Konsekvent bruk av skriften TT Norms vil gjøre designet mer virkningsfullt, og gi et gjenkjennende visuelt uttrykk på tvers av mange bruksområder.

Typesnittet er tilgjengelig i 18 ulike vekter; dette for å kunne dekke ulike bruksbehov og sørge for rike typografiske muligheter – ikke begrensninger. Skriftsnittenes variasjonsbredde gir fleksibilitet i bruk og mulighet for et frodig, typografisk uttrykk. 

Ikke forvreng, strekk eller kondensér valgte skriftsnitt. Ikke bruk andre skrifttyper enn de som er spesifisert i denne profilmanualen. 

Brukes i materiell som produseres i profesjonelle layoutprogrammer (som Adobepakken). 

Font på nettsiden: TT Norms

Font på bilder i sosiale medier: TT Norms

Font i all skilting: TT Norms

TT Norms - typografi Stavanger kommune

ARIAL

Arial brukes til materiell som produseres i tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer som Word, Excel og PowerPoint. 

Arial typografi Stavanger kommune

Retningslinjer for skilt

Hovedskilting

Hovedskilting én farge

Dette er hovedprinsipp for hovedskilting av Stavanger kommunes bygg/bygg der Stavanger kommune har virksomhet. 

Bruk alltid en kontrast på skiltet mot bakgrunnen. Det vil si mørk versjon på lyse bakgrunner og lys versjon på mørke bakgrunner. 

Dette skal gjøres for å oppnå optimal lesbarhet av kommunens skilt.

Bruk alltid liggende versjon av logo på bygninger:Retninglinjer skilting Stavanger kommune

Profilen skal benyttes på/i nye bygg og når det skal skiftes om på/i eksisterende bygg. 

Eksempelbilde skilting fasade bygg Stavanger kommune

Hovedskilting én farge, alternativ

Hovedprinsipp for hovedskilting av Stavanger kommunes bygg/bygg der Stavanger kommune har virksomhet og liggende versjon ikke er optimal. 

Bruk alltid alternativ versjon av logo på bygninger der liggende versjon ikke er optimal. "S" i Stavanger skal flukte med høyre blad:
Alternativ skilting

Eksempel på skilting Stavanger kommune

Hovedskilting med fargelogo

Dette er hovedprinsipp for hovedskilting av Stavanger kommunes bygg/bygg der Stavanger kommune har virksomhet. Noen ganger vil det ikke være mulig å bruke utstanset kommunelogo i børstet aluminium. Det kan bli for dyrt, eller skiltet blir for lite til at detaljene i kommunelogoen lar seg stanse ut. 

I disse tilfellene kan man bruke farget logo. Deter kun skriften som skal stanses ut i børstet aluminium. Selv logosymbolet skal stanses ut etter omrisset på selve symbolet

Bruk alltid liggende versjon av kommunelogo på bygninger:

Blå silhuett viser utstansing av kommunevåpen.
Blå silhuett viser utstansing av kommunevåpen.

Når det brukes fargelogo på bygg, er det kun omrisset (silhuetten) av logosymbolet som stanses ut.
Når det brukes fargelogo på bygg, er det kun omrisset (silhuetten) av logosymbolet som stanses ut. I motsetning til ved bruk av ensfarget logo, der også «innmaten» i symbolet stanses ut.

 

Hovedskilting for avdeling og seksjon

Avdelinger og seksjoner skal benytte følgende prinsipp for hovedskilting av bygg: 
Kommunevåpen + Stavanger kommune + seksjon

Eksempel: Kommunevåpen + Stavanger kommune + Park og vei

Høyden på krona = x

Avstand mellom kommunevåpen og Stavanger kommune = x

“S” i stavanger skal kante med toppen av skjoldet. Bokstavhøyden på “Stavanger” skal være lik halvparten av høyden på skjoldet.

Virksomhetsnavn skal kante med bunn av skjoldet. Bokstavhøyden på virksomhetsnavn skal være lik høyden på krona (x).

Se eksempel under.

Stavanger kommune skilting med virksomhetsnavn

Eksempel på skilting bygg Stavanger kommune

Hovedskilting for virksomhet

Virksomheter skal benytte følgende prinsipp for hovedskilting av bygg: 
Kommunevåpen + virksomhetsnavn

Dette er et unntak fra merkestrukturen som gjelder utelukkende hovedskilt på bygg for virksomheter. 

Eksempel: 
Kommunevåpen + Helsehuset

Høyden på krona = x

Avstand mellom kommunevåpen og Helsehuset = x

Avstand fra toppen av skjoldet ned til toppen av teksten er lik 1/2 X
Høyden på skjoldet er lik 1/2 X pluss A
Bokstavhøyden på virksomhetsnavn er lik 1/2 ASkilting eksempel Helsehuset

Eksempel skilting fasade Stavanger kommune

 

HOVEDSKILTING SKOLE OG BARNEHAGE

Skoler og barnehager skal benytte følgende prinsipp for hovedskilting av bygg:

Kommunevåpen + navn på skole/barnehage

Dette er et unntak fra merkestrukturen, og gjelder utelukkende hovedskilt på bygg for virksomheter.

Eksempel: Kommunevåpen + Rennesøy skule

Her vil det ofte være aktuelt å bruke farget kommunelogo. Se eget kapittel.

Skilt på skolebygg kan benytte logosymbolet sammen med skolens navn.
Skilt på skolebygg kan benytte logosymbolet (kommunevåpenet) i kombinasjon med skolens navn. Kommunevåpenet kan enten være ensfarget (se eksempel lenger oppe) eller farget versjon, som på disse bildene.


Underskilting og orientering bygg

Underskilting og orientering på bygg skal utelukkende formidle informasjon. 

For eksempel "Legesenter", "bygg A" eller "SFO". 

Bruk alltid kommunens utvalgte fonter. 

Eksempel skilting fasade Stavanger kommune

Alternativ skilting

Alternativt kan man bruke kommunens utvalgte grafiske former og farger som bakgrunn til utstansede skilt. Dette kan gjøres for å skape variasjon i skiltprogrammet. 

Utstansede skilt Stavanger kommuneUtstansede skilt Stavanger kommune

Orienteringsskilt

Orienteringsskilt uten kart

All skilting i Stavanger kommune skal være i henhold til kommunens visuelle profil. 

Farger velges fra profilens fargepalett. 

Man kan velge med eller uten skygger/3D. 

Skilting eksempel Stavanger kommune

Eksempel på logobruk
Når logo til andre aktører skal være med på kommunens orienteringsskilt, skal disse være i sort eller ha negativ skrift.

Eksempel på orienteringsskilt ved inngangsparti.
Eksempel på orienteringsskilt ved inngangsparti.

Orienteringsskilt

Skilting eksempel Stavanger kommune

Orienteringsskilt med kart

Skilting eksempel Stavanger kommune

Skilt med oversiktsplan

Eksempel på skiltplan - Austbø skole

Skilt til skolebygg som viser hvor man står, og oversikt over de ulike byggene.
Materiale: Ibond montert på stolper med fundament. 
Mål: ca 150 x 100 cm

Veiledende skilt

Eksempel på skiltplan - Austbø skole

Skilting eksempel Stavanger kommune

Skilt til inngangsdører

Eksempel på skiltplan - Austbø skole

Skilting eksempel Stavanger kommune
Materiale: Folieskilt montert på glass/tre/aluminium, eller utskåret i valgfritt materiale. 
Mål: ca 50 x 60 cm

Skilt med siffer.

Materiale: Folieskilt montert på glass/tre/aluminium, eller utskåret i valgfritt materiale. 
Mål: ca 20 x 25 cm

Eksempel på skilting

Eksempel på skiltplan - Austbø skole

Skilting eksempel Stavanger kommune

SKILTPLAN

Skoler, barnehager og andre bygninger vil ofte få utarbeidet en egen skiltplan i samarbeid med kommunens arkitekt. Her vil lesbarhet, funksjonalitet og det estetiske være viktig.

Bruk retningslinjene i profilmanualen, fargepaletten og øyformene til å gi hvert bygg sitt særpreg. Bildene i denne profilmanualen viser bare noen eksempler.

Oransje skilt med øyform, i et skolemiljø med bord og stoler

Foliering

Foliering av inngangsparti

I inngangsparti brukes kommunelogo + virksomhetsnavn. På glassflater skal folien alltid være hvit. Det gir best lesbarhet, ettersom rommet innenfor alltid vil oppleves som mørkt.

Se kapittelet merkevarestruktur/bruk av kommunevåpenet nivå 2A. Hovedprinsippet (2A) er at tjenesteområde, avdeling, seksjon, tjeneste og virksomhet plasseres under «Stavanger kommune».

Eksempler på folie på inngangsparti

 

En kan også velge å plassere kommunelogo + virksomhet på en av de utvalgte øyformene. Velg da en farge som passer fra fargepaletten.

Foliering ved inngangsparti, med øyform.

Øyformen kan også brukes på fasade for å fremheve for eksempel en adresse:

Skilt over inngangsparti, med adressen oppå en øyform.

 


Frosting og folie innvendig

Frosting blir brukt til å skjerme innsyn til kontorer og møterom. Det er også klare krav til merking av glassdører og vegger med tanke på sikkerhet.

Se eksempler på frosting under.

Fire varianter frosting (dekor på glassvegger)

 

Alternativ 1
Frosting: rekke med små øyer

Alternativ 2
Frosting på møteromsvegg av glass: Bånd med øysilhuetter

Alternativ 3
Frosting: Bånd med større øysilhuetter

Alternativ 3 viser også et eksempel på at hele vegger kan folieres med for eksempel kommunens visjon.

Alternativ 4
Skilting eksempel Stavanger kommune

Alternativ 4 er et godt eksempel frosting brukt på en kreativ måte for å skape liv i rommet, ikke bare for å hindre innsikt.Folie innvendig

Foliering kan brukse som dekorative element, til merking av ulike rom eller vise vei i lokalet. Kan også brukes til å gi konkrete budskap som en ønsker fokus på, for eksempel visjon og verdier. Det bør lages en helhetlig plan for hvert enkelt bygg. Her kan en bruke alle øyformene, men ikke for mange ulike i samme bygg.

Eksempler på skilt og folie-klistremerker inne i kommunale bygg.

Når logo til andre aktører skal være med på kommunens orienteringsskilt, skal disse være i sort eller negativt.

Eksempler på innvendig foliering:

Eksempel foliering på Judaberg

Eksempel foliering på Judaberg

 

Navneskilt til kontor

Det er laget en wordmal i to formater som passer til de to systemene som kommunen i dag bruker. Fyll inn riktig informasjon og klipp ut langs den blå stiplete linjen. Navneskilt kan lages i andre farger.

Navneskilt i to formater. Til dører.

 

 

Småskilt og annet

Små informasjonsskilt og oppslag

Malen er laget i Word for utskrift på kopimaskin til enkle oppslag, f.eks. "Kantinen er stengt", "Midlertidig endring av åpningstidene". Oppslagsmalene er tilgjengelige for kommuneansatte blant delte maler i skrivebordsversjonen av Word. 

Eksempler på oppslagsmaler: 

Skilting eksempel Stavanger kommune

Skilt på byggeplass

Proporsjonene i skiltmalene er tilpasset standard A-format. Skiltene produseres i en størrelse og monteres på steder som gir god lesbarhet for folk som går forbi anleggsområdet. 

Eksempler: 
A0: 841 x 1189 mm
A1: 594 x 841 mm
A2: 420 x 594 mm

Stående format anbefales ettersom overskrift/hovedbudskap blir større på disse og mer lesbart på avstand. Er avstanden til leseren 5 meter, velg minst format A1. Er avstanden 10 meter, velg minst A0. 

Skilting font Stavanger kommune

NB: For svaksynte er det alltid en fordel å kunne gå helt inntil et skilt. Kan det for eksempel plasseres på byggegjerdet eller like utenfor selve anleggsområdet, i steder for inne på byggeplassen?

Eksempel på skiltplan - Stavanger kommune

Eksempel på informasjonsskilt

All skilting i Stavanger kommune skal være i henhold til kommunens visuelle profil. 

Farger og former velges fra profilens fargepalett. 

Eksempel på skiltplan - Stavanger kommune

Eksempel på skiltplan - Stavanger kommune

Eksempel skilt Breiavannet

Retningslinjer for trykksaker

Trykksaker

Formater

Brosjyrer og andre trykksaker skal settes i Adobe InDesign eller andre layoutprogrammer. Forsidemal i Adobe InDesign kan fås ved henvendelse til kommunikasjonsavdelingen.  

Logo og titler forholder seg ikke til de samme margene som det grafiske elementet. Dette er gjort bevisst for å oppnå visuell balanse. 

Plassering av logo skal ikke endres på. Plassering av tittel kan endres litt (først og fremst i høyden), etter hvor lang tittelen er, slik at den balanserer fint med de andre elementene. 

Stavanger kommune har følgende fire foretrukne brosjyreformater: 

Eksempel på trykksaker formater - Stavanger kommune

Eksempel på plakat

Eksempel på plakat Stavanger kommune
Eksempel trykksaker Stavanger kommune
Eksempel trykksaker Stavanger kommune
Eksempel trykksaker Stavanger kommune

Kontormateriell

Konvoluttene kan trykkes i spesialfarger. 

Mal for brevark og tekstoppsett for saksdokumenter er lagt inn i Stavanger kommunes datasystem. 

Brevark (fortrykkes ikke)

Forsideark (fortrykkes ikke)

C4-konvolutt (229 x 324 mm)

C5-konvolutt (162 x 229 mm) 

E6/5-konvolutt (220 x 110 mm) 

Visittkort (85 x 55 mm) norsk med mobilnummer og engelsk bakside (valgfritt) eller alternativ bakside. 

Som avsender skal Stavanger kommune i tillegg til kommunevåpen merke det nivå som er nærmest innbygger. 

Unntaket er hvis nivået over er mer forståelig. Det er viktig at merkingen gir mening for mottakerne. 

Eksempler på brevark i kommunens profil. Logo oppe i høyre hjørne på side 1, ingen logo på side 2.

Konvolutter i tre størrelser, med logo plassert oppe i venstre hjørne.

Visittkort framside, variant med og uten mobilnummer.

VISITTKORT

Visittkort norsk, med mobilnummer og engelsk bakside (valgfritt) eller alternativ bakside. 

Visittkortene er 85 x 55 mm, og har trykk på begge sider.

Visittkortoppsettet må ikke endres, og man kan ikke legge til elementer som for eksempel bilder.

Man kan velge i tre forskjellige fargemaler. Dersom man ønsker andre farger på visittkortet tilpasset virksomhet/avdeling, tar man kontakt med kommunikasjonsavdelingen. 

Visittkort forside norsk
Visittkort forside engelsk
Visittkort bakside
Visittkort ulike farger

Retningslinjer for merkantilt

Powerpoint-mal

Stavanger kommunes PowerPoint-mal skal brukes ved alle interne og eksterne presentasjoner.

Malen er laget med tittelside i ulike farger og en rekke ulike innholds­sider.

Unngå for lang hovedtittel. Del den heller opp og legg inn stikktittel. 

Husk å redusere/komprimere bildestørrelser, slik at presentasjonene blir lettest mulig. 

Alle maler har fått unike navn.
Malene fra 1 til 19 skal brukes som første tittellysbilde i presentasjonen. Av disse kan du legge inn ditt eget bilde på sidene fra 14 til 19. Malene fra 20 til 42 skal brukes til innhold.

Noen eksempler:

Powerpoint mal - eksempelbilde

Oversikt over alle maler: 

Powerpoint mal - oversikt over alle malsider

E-post-signatur

Ved bruk av signatur i e-post, brukes standardfonten Arial og punktstørrelse 10. Navn skal settes i Arial Bold, resten skal være Arial Regular.

På intranett kan ansatte laste ned signaturtilpassede bildefiler med kommunelogo og øyformer med visjon og verdier i ulike farger, samt på bokmål/nynorsk.

Signaturen skal settes opp slik: 

 1. Hilsen
 2. Navn og etternavn
 3. Stilling (valgfritt) 
 4. Tjenesteområde/avdeling/seksjon
 5. Telefonnummer direkte skrives slik: 00 00 00 00
 6. Telefonnummer mobil skrives slik: 00 00 00 00
 7. Nettadresse
 8. Kommunelogo
 9. Visjon/verdier (valgfritt)

Eksempler: 
Eksempler på oppsett av epostsignatur på bokmål og nynorsk, i henhold til punktene i teksten ovenfor

 

Mal for Kort fortalt og nyhetsbrev i Word

Det er laget maler til "Kort fortalt" og "Nyhetsbrev" i Word. Disse er tilgjengelige blant delte maler i skrivebordsversjonen av Word, hos ansatte i Stavanger kommune. 

Eksempel på maler - Stavanger kommune

Omslagsmaler tilpasset Word

Det er mulig å velge mellom fem forskjellige omslagsmaler,. Disse kan brukes som forsider i rapporter, planer og lignende. Se veiledning på intranett. Omslagsmalene er tilgjengelige i skrivebordsversjonen av Word, hos ansatte i Stavanger kommune. 

A4 stående

Omslagsmaler A4 eksempler - Stavanger kommune

A4 liggende

Omslagsmaler A4 liggende eksempler - Stavanger kommune

Forsidemaler tilpasset InDesign

Det er mulig å velge mellom fem forskjellige forsidemaler uten bilder og tre forskjellige forsidemaler med bilder. 

Det er lov til å tilpasse en egen mal dersom man har InDesign-kompetanse og holder seg til de grafiske retningslinjene. 

A4 stående uten bilder

Forsidemaler A4 stående uten bilder - Stavanger kommune

A4 liggende uten bilder

Forsidemaler A4 liggende uten bilder - Stavanger kommune

A4 stående med bilder

Forsidemaler A4 stående med bilder - Stavanger kommune

A4 liggende med bilder

Forsidemaler A4 liggende med bilder - Stavanger kommune

Notatmal tilpasset Word

Det er laget maler til "Notat" i Word. Eksempel notatmal Word - Stavanger kommune

Møteinnkalling og møtereferat tilpasset Word

Det er laget maler til "Møteinnkalling" og "Møtereferat" i Word. Disse er tilgjengelige via saksbehandlingssystemet Public360.

Eksempler mal møtereferat og møteinnkalling - Stavanger kommune

Diverse

Webside desktop

Eksempel webside desktop - Stavanger kommune

Webside mobilversjon

Eksempel webside mobilversjon - Stavanger kommune

Adgangskort

Alle adgangskort i Stavanger kommune skal være i henhold til kommunens visuelle profil. 

Eksempler adgangskort - Stavanger kommune

Bildekor

Bildekor: øyformer på en bil.

Bil i bymiljø med øyformer, logo og "Vi bygger fellesskap" på siden.

 

Klær og arbeidsklær

All bekledning skal være i henhold til kommunens visuelle profil. 

Farger velges fra profilens fargepalett. 

Her er eksempler på: 

 1. Synlighetsplagg
 2. Profileringsplagg
 3. Kampanjeplagg

Eksempler klær og arbeidsklær - Stavanger kommune

Retningslinjer for annonsering

Annonsering

Digitale stillingsannonser

Eksempler: 
300 x 400 px
980 x 300 px

Eksempler digitale stillingsannonser - Stavanger kommune

Stillingsannonser på print

Eksempler på stilingsannonser print - Stavanger kommune

Kunngjøringsannonser

Eksempler kunngjøringsannonser - Stavanger kommune