El-lastesykkel med tre barn på lasteplanet pluss syklist.

Hvordan gikk det på klima- og miljøfronten i 2023?

Klimagassutslippene er på vei ned, men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre!

Oppdatert : 29.05.2024

Nå er årsrapporten for klima og miljø for 2023 klar. Den viser hvordan vi ligger an i arbeidet med å nå klima- og miljømålene i Stavanger. 

Klimautslipp og reisevaner

  • Klimautslippene er redusert med 3 % fra 2021 til 2022. 

  • Biltrafikken økte i 2023, men stadig flere kjører elbil: Elbil-andelen økte fra 26,3 % i 2022 til 30,1 % i 2023.
  • Sykkelbruken har gått ned med 7,7 % på Nord-Jæren siden 2019.

  • For å nå målet om at 70 % av persontransporten tas med sykkel, gange og kollektiv­transport i 2030, er det behov for en raskere overgang fra personbiltransport de kommende årene.

Energibruk

Strømforbruket i Stavanger økte med 3,2 % fra 2022 til 2023. Når vi justerer verdiene etter temperaturen som har vært, har forbruket gått ned 0,6 % fra 2022 til 2023.

Stadig flere tar i bruk solenergi. Av de 513 solcelleanleggene som nå er installert, er 432 anlegg på private boliger og fritidseiendommer, 60 er på næringsbygg og 21 innenfor jordbruk, skogbruk og fiske.

Hvordan brukte vi arealene?

Mindre jordbruksareal ble omdisponert til andre formål i 2023 enn i 2022. Områder som har blitt omdisponert er på Helgøy, Jåttå Nord og Kronhaugtunet, samt barnehagen på Atlanteren.

Vannkvalitet

Det ble tatt prøver på 36 badeplasser i 2023. Det var ikke behov for å sette opp skilt om at bading frarådes. Kommunen jobber med å bedre den økologiske tilstanden i Mosvatnet og Hålandsvatnet. Per i dag er tilstanden Dårlig for Hålandsvatnet og Moderat for Mosvatnet.

Luftkvalitet

I 2023 var det én periode med så dårlig luftkvalitet i Stavanger at helsesjefen gikk ut med helseråd til utsatte grupper. Kravene i forurensingsforskriften har likevel ikke vært overskredet flere ganger enn tillatt i 2023. Hovedkilder til luftforurensingen er som tidligere; veitrafikk og vedfyring.

Plast på avveie

Nye retningslinjer for bruk av Stavangers torg og uterom ble vedtatt i begynnelsen av 2023. Reglene for bruk av engangsemballasje er også skjerpet i retningslinjen – den skal være nedbrytbar hvis ikke annet er avtalt. Det er også forbudt med heliumballonger, ballongslipp og plastkonfetti.

Mer penger til klima- og miljøfondet

Kommunen har et eget klima- og miljøfond som bl.a. støtter innbyggere som investerer i varmepumpe, elsykkel eller mer energieffektive vinduer. Fondet fikk 45 millioner ekstra til bruk i 2023. Les mer om støtteordningene her. 

Følg med på klimabarometeret her. 

Klima- og miljøprisvinneren 2023, Jan  Terje Vignes. Ordfører Kari Nessa Nordtun delte ut prisen.
Klima- og miljøprisvinneren 2023, Jan Terje Vignes. Ordfører Kari Nessa Nordtun delte ut prisen.