1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Her er jubileumsideene som får støtte
Geoparken: Foto: Emile Ashley

Disse jubileumsideene får støtte

Et storslått Stavangeroratorium, en ny vitenpark ved oljemuseet og spektakulære byvandringer i Stavanger sentrum. Dette er tre av de ni ideene til jubileumsaktiviteter som skal utvikles videre.
Publisert : 12.02.2021

Blant Stavangers innbyggere finnes allerede flere ideer om hvordan byen og kirkens jubileum skal feires i 2025. I august ble det lyst ut 500 000 kroner i forprosjektmidler for å hjelpe noen av ideene videre. 

Det kom inn 22 søknader, noe som utgjorde et totalt søknadsbeløp på kr. 2.520.500. Prosjektleder for Stavanger 2025, Lena Antonius, er fornøyd med idémangfoldet.  
- Vi er glade for å se at flere av søknadene gjelder prosjektideer knyttet til Domkirken og middelalderkirkene i Stavanger kommune. Dette er en del av historien vår som skal løftes fram i jubileet, sier hun.  

Viser mangfold 

Dag Mossige (Ap), leder av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog og medlem av kommunalutvalget som er styringsgruppe for Stavanger 2025, gleder seg også over mangfoldet av ideer.

- Vår felles historie engasjerer bredt. Det så vi senest nå i det store engasjementet som ble vekket etter riksantikvaren sin avgjørelse om å stanse utgravningene under Domkirken, sa han da kommunalutvalget behandlet saken. 

Ved siden av Stavangeroratoriet og Vitenparken får disse søkerne støtte: 

  • Engøyholmen kystkultursenter skal formidle maritim historie og sjøfart ved å la barn og voksne selv ta del i tradisjonelt håndverksarbeid.  
  • Stavanger symfoniorkester utfordrer seks komponister til å komponere verk om essensen av Stavanger.  
  • Domkirken og St. Petri menighet vil invitere skolebarn fra hele kommunen inn til musikalske opplevelser i den nyrestaurerte domkirken.  
  • Kulturkompaniet vil utvikle både digitale og fysiske vandringer i Stavanger ved å ta i bruk digital teknologi i samarbeid med Smartbyen Stavanger, og ved å skape vandreteater sammen med byens kulturliv og internasjonale organisasjoner.  
  • Ryfylke Livsgnist skal med sitt prosjektDe fem årstidene levendegjøre historien bak de fem stein-middelalderkirkebyggene i Stavanger kommune 
  • Arkeologisk museum vil formidle kunnskap om middelalderbyen Stavanger ved å synliggjøre objekter fra tidligere levde liv i byrommet.

Mye historie 
 
En overvekt av ideene det søkes om støtte til handler om å formidle en opplevelse av Stavangers historie til barn og unge. Fem av søknadene gjelder ideer som på ulike måter vil løfte offentlige rom i Stavanger. 

Stavanger 2025 skal sette synlige spor også etter at jubileumsåret er avsluttet, da er det interessant å se hva som kan skapes i de offentlige rommene som innbyggere og besøkende ferdes i, sier Antonius.  
Tiltakene som får støtte skal altså enten bygge identitet, styrke Stavangers attraktivitet, eller bidra til byutvikling. Vurderingen av søknadene har lagt vekt på i hvilken grad ideen er realiserbar på sikt, og i hvilken grad prosjektet vil legge igjen noe etter jubileumsåret. Tiltak som bygger samarbeid og bidrar til mangfold og inkludering har blitt prioritert.  

Det har vært krevende å velge vekk noen av ideene. Det kom så mange gode forslag at rammen er utvidet fra kr. 500 000 til kr. 690000. Det er gjort mulig blant annet ved å samarbeide på tvers av avdelinger i kommunen under behandlingen av søknadene, forteller prosjektlederen.  

Kartlegger 

Betyr dette at vi kan glede oss til et storslått Stavanger-oratorium og en ny Vitenpark ved Oljemuseet?  

Ikke helt enda. Tilsagn om midler til forprosjekt medfører ikke automatisk tilsagn om støtte til hovedprosjekt og gjennomføring. I første omgang skal midlene brukes til å kartlegge veien videre og planlegge samarbeid og finansiering framover, opplyser prosjektlederen.  

Det er satt av midler til jubileumsrelaterte prosjekter også i 2021. 

Her er en utvidet og detaljert oversikt over prosjektideene som får støtte i denne runden:

Større kunstnerisk produksjon eller arrangement:

Prosjektnavn: Stavangeroratoriet 

Søker: Stavanger konserthus IKS 
Kontaktperson: Maren Berg-Thomassen 

Kort beskrivelse: Stavangeroratoriet er et episk musikkverk i ni deler. Novellistiske nedslag i vår felles fortid, fra byggingen av Domkirken til vår tid. Anders Brunvær Hauge og Tore Renberg er kunstnerisk ansvarlige. 

Innstiling:100 000 kr. 

Prosjektnavn: Seks musikalske verk om Stavanger 

Søker: Stavanger symfoniorkester 
Kontaktperson: Maris Gothoni 

Kort beskrivelse:Seks utvalgte norske komponister (eller komponister bosatt i Norge) vil få i oppdrag å skrive nye verk rundt det de mener er essensen av Stavanger. Nye verk 2022-2025. 

Innstilling:50 000 kr. 


Ideer som bidrar til å løfte offentlige rom 

Prosjektnavn: Vitenparken 

Søker: Norsk Oljemuseum
Kontaktperson: Finn E. Krogh 

Kort beskrivelse:Idéen er å skape et attraktivt uterom som fungerer til hverdagsbruk, men også har appell som turistattraksjon.  Materialbruk, tema og utforming skal speile byens tilblivelse og identitet i form av nærheten til havet. 

Innstilling:100 000 kr. 


Ideer som formidler kunnskap og opplevelse av byens historie til barn og unge:

Prosjektnavn: Fotspor gjennom middelalderens Stavanger 

Søker: Arkeologisk Museum, UiS 
Kontaktperson: Hege Ingjerd Hollund 

Kort beskrivelse:Formidling av forskningsprosjekt om Stavangers middelalder-historie til barn og unge. 

Innstilling: 100 000 kr. 

Prosjektnavn: Fortellingen om byen vår 

Søker: Kulturkompaniet AS
Kontaktperson: Ole Petter Søllesvik 

Kort beskrivelse:Spektakulære byvandringer som forteller byens historie med scenekunstens virkemidler, utviklet med involvering av innbyggere og fribyforfattere. 

Innstilling:100 000 kr. 

Prosjektnavn: Dei fem årstidene! – mellomaldersuset over by og fyrylkeøyar 

Søker: Ryfylke livsgnist
Kontaktperson: Tor Øyvind Skeiseid 

Kort beskrivelse:Musikalske, historiske spill knyttet til hver av de fem middelalderkirkebyggene i Stavanger. 

Innstilling: 50 000 kr. 

Prosjektnavn: Forestillinger for Den kulturelle skolesekken i Stavanger domkirke   

Søker: Domkirken og St. Petri menighet
Kontaktperson: Øivind Holtedahl 

Kort beskrivelse:Utvikle to forestillinger til den kulturelle skolesekken, for henholdsvis barne- og ungdomsskole. Scenisk uttrykk med musikk som skal gi et møte med Domkirken som religiøst bygg og kulturminne. 

Innstilling: 50 000 kr.  

Prosjektnavn: Opplevelser i Stavangers natur, kultur og utvikling gjennom 900 år 

Søker: Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter
Kontaktperson: Ketil Thu 

Kort beskrivelse:Bygging og bruk av båter, fartøy og regionens maritime bygninger og miljøer, herunder kommunens 5 middelalderanlegg. Ideer der innbyggerne kan delta. 

Innstilling: 50 000 kr. 

Prosjektnavn: Utforsk Stavanger 2025 

Søker: Kulturkompaniet AS
Kontaktperson: Ole Petter Søllesvik 

Kort beskrivelse:Utviklingen av appen Utforsk - en app som ved hjelp av spillmekanismer motiverer og inspirerer brukeren til å bli bedre kjent med Stavanger og byens rike historie. Lanseres for barn og unge i 2024, og for generelt publikum i 2025. 

Innstilling: 90 000 kr.