1. Stavanger2025
 2. Nyheter
 3. Utlysning av forprosjektmidler
Kulturplanen

Tilskudd til forprosjekt

Stavanger kommune har lyst ut midler til forprosjekt for initiativ knyttet til Stavanger 2025, byen og domkirkens 900-årsjubileum. Midlene skal brukes til forprosjekter og utvikling av større tiltak som skal realiseres i forbindelse med jubileet. Søknadsfristen var 20. september, endelig svar på søknadene kommer i slutten av oktober.
Publisert : 28.09.2020

Stavanger kommune har lyst ut midler til forprosjekt for initiativ knyttet til Stavanger 2025, byen og domkirkens 900-årsjubileum. Midlene skal brukes til forprosjekter og utvikling av større tiltak som skal realiseres i forbindelse med jubileet.  

Det har kommet inn 22 søknader som utgjør et totalt søknadsbeløp på kr. 2.520.500. 

Det er i 2020 satt av kr. 500.000 til formålet, og det er mulig å søke om 50.000 – 150.000 kr. Tilsvarende er det satt av kr. 500.000 som det er mulig å søke om i 2021.

Formålet med midlene 

Stavanger 2025 skal feire Stavanger sin historie og utforske hva Stavanger skal være i framtiden, på en måte som involverer bredt blant innbyggere i Stavanger-regionen og setter spor for ettertiden.  Tre overordnede målsetninger er definert for arbeidet:

 • bygge identitet for innbyggere i Stavanger-regionen ved å skape tilhørighet, tillit og fellesskap 
 • bygge Stavangers omdømme og attraktivitet både overfor innbyggere og nasjonalt 
 • bidra positivt til byutvikling og kommunedelsutvikling

Det lyses nå ut midler som skal brukes til å utvikle tiltak som bygger opp under målsetningene for Stavanger 2025. Tilskuddene skal hjelpe i gang jubileumsprosjekter i en tidlig fase, for at de skal kunne videreutvikles og realiseres som en del av Stavanger 2025. Forprosjektet for Stavanger 2025 kan leses her. 

Hvem kan søke? 

 • Institusjoner og organisasjoner innen kultur, idrett og frivillighet
 • Selvstendige aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Stavangerregionen
 • Paraplyorganisasjoner som eksempelvis medlemsorganisasjoner, interesseorganisasjoner eller næringsklynger

Søkere som mottar driftsstøtte fra Stavanger kommune må redegjøre for hvordan tiltaket det søkes om støtte til faller utenfor ordinær drift.

Avdelinger som ligger innenfor Stavanger kommunes administrasjon kan ikke søke på ordningen.

Søkere må være tilknyttet Stavanger kommune gjennom bosted, faglig virke eller virksomhet. Søkers eventuelle samarbeidspartnere behøver ikke å være tilknyttet Stavanger kommune.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om støtte til forprosjekt for  

 • større kunstneriske produksjoner eller arrangement fram mot og/eller i jubileumsåret 2025 
 • større arrangement som skal realiseres fram mot og/eller i jubileumsåret 2025.
 • prosjekter som bidrar til å løfte offentlige rom i Stavanger. 
 • konsepter som formidler kunnskap og opplevelse av Stavangers historie til barn og unge.

Det er ikke mulig å søke om støtte til gjennomføring eller videreutvikling av allerede ferdige konsepter eller arrangement.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på følgende kriterier:

Prosjektideen skal

 • bygge opp under de overordnede målsetningene for Stavanger 2025
 • sette varige spor etter jubileumsåret 2025
 • bidra til mangfold og inkludering
 • bidra til å skape gode møteplasser for deltakelse og offentlig debatt
 • bygge samarbeid og nettverk innenfor og på tvers av felt
 • være realiserbart på sikt med tanke på finansiering, tidshorisont og nødvendige samarbeidspartnere. Erfaring fra tilsvarende prosjekter vil tas med i vurderingen.

Tilsagn om midler til forprosjekt medfører ikke automatisk tilsagn om støtte til hovedprosjekt og gjennomføring.  

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde generell informasjon om søker med CV, beskrivelse av prosjektideen og eventuelle samarbeidspartnere, og noen ord om hvordan ideen bygger opp om de overordnede målsetningene for Stavanger 2025. Se søknadsskjema for detaljer.

Rapportering

Ferdig forprosjekt og regnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt skal sendes til kulturavdelingen senest 1. juni 2021.

Forprosjektet skal inneholde følgende:

 • gjennomarbeidet skisse på idé/prosjekt
 • beskrivelse av målgrupper for prosjektet
 • beskrivelse av effekten av prosjektet på lang sikt
 • framdriftsplan
 • eventuelle samarbeidspartnere
 • budsjett og finansieringsplan

Ta kontakt ved behov for sende ytterligere informasjon.

Kontaktperson ved spørsmål: 

Lena Antonius
lena.antonius@stavanger.kommune.no
94836022

Les mer om Stavanger 2025 her.