1. Stavanger2025
 2. Tilskudd til jubileumsideer
Fotograf: Helle Navratil

Vi lyser ut tilskudd til jubileumsideer

Nå kan du søke om tilskudd til ditt jubileumsprosjekt!

Oppdatert : 05.02.2024

Om ordningen

Stavanger kommune lyser ut tilskudd til prosjekter til Stavanger 2025, byen og domkirkens 900-årsjubileum. Du kan søke om tilskudd til utvikling/forprosjekt, eller til gjennomføring av mindre jubileumstiltak.

Søknadsfristen er 23. februar. Behandlingstid er på mellom 6-8 uker.

Det er satt av kr 500 000 i tilskuddsordningen. Det er ingen nedre grense for søknadsbeløp, men du kan ikke søke om mer enn kr 100 000. 

Tilskudd fra Stavanger kommune forutsetter at tiltaket underbygger jubileets målsetninger, at det er høy kvalitet på prosjektet som beskrives. Søkers gjennomføringsevne er også en del av vurderingen. 

Formålet med jubileet

Stavanger 2025 skal feire Stavanger sin fortid, undersøke hva fortiden kan fortelle oss om dem vi er i dag, og utforske hva Stavanger skal være i framtiden. Jubileet skal involvere bredt blant innbyggerne i stavangerregionen, og sette spor for ettertiden. Tre overordnede målsetninger er definert for arbeidet: 

 • bygge identitet for innbyggere i Stavanger-regionen ved å skape tilhørighet, tillit og fellesskap
 • bygge Stavangers omdømme og attraktivitet både overfor innbyggere og nasjonalt
 • bidra positivt til byutvikling og regionsutvikling

Midlene som lyses ut skal brukes til å utvikle eller gjennomføre tiltak som bygger opp under jubileets målsetninger. 

Hvem kan søke

 • institusjoner og organisasjoner innen kultur, idrett og frivillighet
 • selvstendige aktører og ensembler innenfor det profesjonelle kunst- og kulturlivet i stavangerregionen
 • paraplyorganisasjoner som medlemsorganisasjoner, interesseorganisasjoner eller næringsklynger

Prosjektet må gjennomføres i stavangerregionen og ha lokal forankring. Søker bør være tilknyttet Stavanger kommune gjennom bosted eller virksomhet. Søkere med tilknytning til Stavanger vil prioriteres. 

Søkere som mottar driftstøtte fra Stavanger kommune må redegjøre for hvordan tiltaket det søkes om støtte til faller utenfor ordinær drift.

Selv om tiltaket skal ha lokal forankring, kan søker knytte til seg samarbeidspartnere fra andre kommuner. 

Avdelinger som ligger innenfor Stavanger kommunes administrasjon, kan ikke søke på ordningen.

Du kan søke om støtte til 

 • utvikling av forprosjekt til arrangement opp mot eller under 2025
 • gjennomføring av tiltak opp mot eller under 2025
 • prosjekter som bidrar til å løfte pilarprosjektene til Stavanger 2025, domkirka, Pedersgata eller Ullandhaug
 • konsepter som formidler kunnskap og opplevelse av Stavangers historie for innbyggere, særlig barn og unge

Kriterier for ordningen

Prosjektideen skal treffe på ett eller flere av disse kriteriene: 

 • bygge opp under de overordnede målsetningene for Stavanger 2025
 • sette varige spor etter jubileumsåret 2025
 • bidra til å skape inkluderende møteplasser for deltakelse og offentlig debatt
 • bygge samarbeid og nettverk innenfor og på tvers av felt
 • være realiserbart på sikt med tanke på finansiering, tidshorisont og nødvendige samarbeidspartnere (erfaring fra tilsvarende prosjekter vil tas med i vurderingen)

Tilsagn om utviklingsmidler medfører ikke automatisk tilsagn om støtte til videre gjennomføring. Prosjekter som vurderes å treffe på kriteriene i svært høy grad, og som har særskilt potensiale som jubileumstiltak, søkes innarbeidet i det offisielle jubileumsprogrammet. 

Prosjekter som bidrar til mangfold og inkludering og som representerer alternative historier og fortellinger om Stavanger, vil bli prioritert. Det er lov å sparke fra seg, og bruke prosjektet til å stille kritiske spørsmål om Stavanger.

Alle søknadene vurderes av et tverrfaglig team.  

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde 

 • prosjektbeskrivelse
 • budsjett
 • intensjonsavtaler
 • CV til søker og eventuelle samarbeidspartnere

Det er en forutsetning at prosjektbeskrivelsen viser hvordan tiltaket bygger opp om de overordnede målsetningene og temaene for Stavanger 2025.

Du søker ved å fylle ut et elektronisk skjema

Markedsføring

Alle arrangement som mottar utviklings- eller gjennomføringstilskudd, skal ta i bruk Stavanger 2025 sin grafiske profil. Logo skal også være tydelig i kommunikasjonen av tiltaket, på flyers, plakater, nettside og sosiale medier. Prosjekteier får den grafiske profilen tilsendt av prosjektorganisasjonen for Stavanger 2025.

Rapportering og regnskap

Rapport som viser hvordan ideen er utviklet videre, eller tiltaket ble gjennomført, og regnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt, skal sendes innen utgangen av september 2024.

Om det gis midler til utvikling, skal rapporten skal inneholde følgende:

 • gjennomarbeidet skisse på idé/prosjekt
 • beskrivelse av målgrupper for prosjektet
 • beskrivelse av effekten av prosjektet på lang sikt
 • framdriftsplan
 • eventuelle samarbeidspartnere
 • budsjett og finansieringsplan for prosjektideen

Rapporten brukes for å vurdere om prosjektet skal få videre finansiering i jubileet.

Om det gis midler til gjennomføring, skal rapporten inneholde: 

 • regnskap
 • besøkstall og tilbakemelding fra publikum
 • hvis prosjektet endret seg, hva endringene bestod i
 • beskrivelse av gjennomføring
 • på hvilken måte har tiltaket styrket jubileets målsetninger?

Rapportene vil inngå i en større evaluering av jubileet, og om jubileet når målsetningene sine.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no
Rådgiver for Stavanger 2025 og kultur, Stian

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no