1. KlimaStavanger
  2. Nytt om klima og miljø
  3. – Lang vei å gå for å nå klimamålene
Trafikk på Lagårdsveien

– Lang vei å gå for å nå klimamålene

Tallene for klimabudsjettet 2023 er klare: Utslippene går nedover, men det er fortsatt en lang vei å gå for å nå klimamålene.
Publisert : 04.11.2022
Av : Eirik Skagen, kommunikasjonsavdelingen

– Klimabudsjettet forteller oss at vi alle i Stavanger må bidra i omstillingsarbeidet, sier miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus. 

Klimabudsjettet viser at det er et gap mellom mål og forventet utslippsutvikling. Stavanger kommunes mål er å redusere klimagassutslippene med 80% i perioden fra 2015 til 2030.  Utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet viser at så langt har utslippene blitt redusert med 12,6 % fra 2015 til 2020 – fra 464 065 tonn CO2-ekvivalenter, til 405 515 tonn. 

Utslippstallene og klimabudsjettet inkluderer også Stavangers andel av utslipp fra følgende fellesanlegg i nabokommuner: Stavanger lufthavn, Sele avfallsdeponianlegg, Sentralrenseanlegg Nord-Jæren og Forus Energigjenvinning.
Utslippstallene og klimabudsjettet inkluderer også Stavangers andel av utslipp fra følgende fellesanlegg i nabokommuner: Stavanger lufthavn, Sele avfallsdeponianlegg, Sentralrenseanlegg Nord-Jæren og Forus Energigjenvinning.

– Kommunen er en pådriver, tilrettelegger og samarbeidspartner for klimakutt. I mange tilfeller er det imidlertid andre aktører enn kommunen som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene i klimabudsjettet, og vi er derfor avhengig av samarbeid for å nå målene. Samtidig er det viktig å sikre utslippskutt fra kommunens egen drift, blant annet fossilfri og utslippsfri bil- og maskinpark, samt fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, forteller Nilsen Aalhus. 

Gitt de lokale og statlige forutsetningene som ligger til grunn for klimabudsjettet, kan utslippene reduseres med 45% fra 2015 til 2030. 

– Det er et stort gap. Det trengs derfor ytterligere tiltak for å nå målet på 80%. Godt samarbeid internt og eksternt, samt kompetansebygging når det gjelder muligheter knyttet til nye tiltak og effekten av disse, blir viktig framover, sier Nilsen Aalhus. 

Reduksjon av utslipp fra veitrafikk og sjøfart  

For de to største utslippssektorene i Stavanger, veitrafikk og sjøfart, har utslippene gått ned; Utslippene fra veitrafikk har gått ned med 7% mellom 2019 og 2020, og hele 27% fra 2015 til 2020. Reduksjon i veitrafikk skyldes blant annet økt elbilandel, og mer bruk at biodrivstoff i perioden. Utslipp fra sjøfart var 112 182 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Dette er en reduksjon på 22% fra 2015, og 16% fra 2019 til 2020. Det er i hovedsak nedgang i utslipp fra passasjerfartøy og cruiseskip som bidrar til dette.  

– Det er gledelig å se at utslippene fra veitrafikk og sjøfart har gått såpass mye ned. Samtidig er tallene fra 2020, så nedgangen bør ses i lys av pandemien. Tallene fra 2021 får vi fra Miljødirektoratet på slutten av året, forteller Nilsen Aalhus. 

Viser reduksjon av veitrafikk og sjøfart i Stavanger
Utslipp fra veitrafikk og sjøfart har gått ned i Stavanger.

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for reduserte klimagassutslippI klimabudsjettet ligger 16 klimatiltak, blant annet elektrifisering av kjøretøyparken og av kollektivtransporten på vei og til sjøs, og bruk av biodrivstoff.  

Du kan lese mer om kommunens klimabudsjett, og faggrunnlaget til budsjettet her: Stavanger kommune klimabudsjett 2023