PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Slik skal vi kutte klimagassutslippene

Slik skal vi kutte klimagassutslippene

Kort fortalt

 • Bystyret har vedtatt at klimagassutslippene i Stavanger skal ned med 80 prosent fram mot 2030.
 • Klima- og miljøplanen beskriver viktige klima- og miljøutfordringer vi må løse i tida som kommer.
 • Handlingsplanen beskriver hvilke tiltak som må gjøres for å løse klima- og miljøutfordringene.

Information in other languages

Bilde av bekk ned til Mosvatnet. Syklist på brua i bakgrunnen. Fin sommerdag.

De viktigste klima- og miljømålene for Stavanger

De viktigste målene vi skal nå i klima- og miljøplanen er

 • å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015, og være en fossilfri kommune innen 2040
 • å gjøre det trygt å spise fisk og sjømat fra alle sjøområder i Stavanger innen 2030
 • at luften er ren for alle innbyggerne
 • å bevare livsbetingelsene for plante- og dyreliv, og øke det biologiske mangfoldet.

flyfoto av stavanger med cruiseskip i front

De største miljøutfordringene i Stavanger

En av de aller største utfordringene i Stavanger er å få ned de lokale klimagassutslippene. De kommer i hovedsak fra transport på veier og på sjøen, og fra energi til bruk i bygninger. For å løse dette må privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og kommunen jobbe sammen.

I tillegg har vi utfordringer knyttet til

 • forurensing i sjøbunnen 
 • perioder med dårlig luftkvalitet grunnet for mye svevestøv og utslipp av helseskadelige gasser
 • press på arter og naturområder
 • utslipp fra fly- og skipstrafikk
 • utslipp fra landbruk.

Våre planer for et bedre klima og miljø

Nedenfor finner du mer informasjon om hvilke klimautfordringer vi har, hvordan vi skal løse dem og hvordan vi ligger an.

Temaplanen for havbruk er vedtatt.   

Klima- og miljøplanen beskriver viktige klima- og miljøutfordringer vi må løse i tida som kommer.

Her finner du hele klima- og miljøplanen 2018-2030.

Planen handler om natur og miljø, og om klima og energi. Den sier mest om de utfordringene vi har lokalt i nærområdet vårt, som vi kan gjøre noe med. Men den sier også noe om hvordan vi kan bidra til et bedre miljø og en tryggere framtid andre steder på kloden. 

Klima- og miljøplanen tar for seg mange tema. Eksempler er luftkvalitet, forurensning på land og til sjø, gjenbruk og gjenvinning av avfall og bevaring av biologisk mangfold. Plastforsøpling har fått et eget kapittel. Bruken av engangsplast skal bli mindre, og minst mulig plast skal havne i naturen.

Vi lager egne handlingsplaner for kapitlene som omhandler landbruk og havbruk. Fra 1.1.2020 ble Rennesøy og Finnøy en del av Stavanger kommune, og de to næringene er store der.

English version: Climate and environmental plan Stavanger 2018-230

Bystyrets vedtak om klima- og miljøplanen

Bystyret vedtok klima- og miljøplanen i november 2018. Hvert år lager vi en rapport for å vise status. Her er dokumentene:

Tidligere klima- og miljøplan

En egen handlingsplan følger klima- og miljøplanen. Den beskriver tiltakene nærmere. For hvert tema er det definert konkrete måleindikatorer, slik at vi kan følge og dokumentere utviklingen.

Handlingsplanen for perioden 2022-2026 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2022.

 

Her finner du Handlingsplan 2018-2022 og evalueringen av den:

Klimabudsjettet 2024

Stavanger kommune har ambisiøse klimamål. Vi ønsker å ta vår del av de nasjonale forpliktelsene for å redusere klimagassutslipp og bidra til et lavutslippssamfunn. Klimabudsjettet for 2024 er et styringsverktøy for å oppnå målfestede kutt i klimagassutslipp. Det inngår som en del av kommunens handlings- og økonomiplan. Budsjettet beskriver tiltak og gir en framskriving mot 2027.

 

Her finner du faggrunnlaget til klimabudsjettet, med informasjon om metode og tiltaksberegninger.

Kommunene på Nord-Jæren - Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg utarbeidet i 2021 Klimabudsjett-notat Nord-Jæren . Her vises status for utslippene og muligheter for tiltak framover mot 2030. Her ligger også grunnlag for fordeling av utslipp fra fire fellesanlegg på Nord-Jæren; Forus energigjenvinning, Stavanger lufthavn, Sele avfallsdeponi og Sentralrenseanlegg Nord-Jæren.

Årsrapporter klima og miljø

Stavanger er ein stor landbrukskommune, med et aktivt jordbruk, mange husdyr og veksthus fulle av tomater ute på øyene. Temaplan for klima og miljø i landbruket  beskriver tiltak som landbruket og kommunen skal gjøre for å redusere landbruket sitt klima- og miljøavtrykk, redusere matsvinn og knytte matprodusenter og forbrukere tettere sammen.

 

Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret i mai 2021.

 

Kontaktinformasjon

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef 
Stavanger kommune

E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no