PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Kort fortalt

 • Hovedopptaket barnehage 2024 pågår.
 • Tilbud om plass etter andre runde sendes ut 12. april.
 • Barnehagetilbud finner du i foreldreportalen til Vigilo, og det blir sendt ut elekronisk, sjekk din e-post og digitale postkasse.
 • Mer informasjon om barnehageopptak finner du i teksten på denne siden.

Information in other languages

Søknad om barnehageplass

Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Du kan velge inntilfire barnehager i søknaden din. Barnehagene prioriteres fra en til fire ved tildeling av plasser. 

Stavanger kommune har et hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Alle barn som fyller ett år innen 30.11. dette året, har en rett på barnehageplass fra høsten. 

I tillegg har Stavanger kommune et opptak med søknadsfrist 15. august, og begynner i 2024 en prøveordning med et fleksibelt opptak (søknadsfrist enda ikke avklart). Mer om disse to opptakene senere i teksten.

Dersom du ønsker å reservere deg mot tildeling av plass i barnehager med særlige formål, kan du krysse av for dette i barnehagesøknaden. Særlige formål gjelder private barnehager som har bestemt at deler av formålsbestemmelsen i barnehageloven ikke skal gjelde for dem, eller barnehager som har særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål, (se barnehagelovens §1a).

Søkere som ikke kan søke via internett, kan få hjelp av Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, på Judaberg og i Vikevåg i åpningstiden klokken 08.30 til 15.00. Husk å ta med ditt eget og barnets/barnas personnummer.

Hvem har rett på barnehageplass i hovedopptaket?

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars tildeler plasser til barn med lovfestet rett. Det vil si barn som:

 • søker innen søknadsfristen 1. mars
 • er bosatt i Stavanger kommune ved oppstart i barnehagen
 • fyller ett år seinest innen utgangen av november 2024

Plassene tildeles fra nytt barnehageår 2024, med oppstart i august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2024, har etter søknad rett til å få plass og starte i barnehagen den måneden de fyller ett år.

I kommunale barnehager tildeles plassene etter opptakskriteriene punkt 7 i vedtektene. Private barnehager tildeler plasser etter opptakskriterier nedfelt i egne vedtekter, se barnehagens nettside.

Andre opptak i kommunen

Stavanger kommune har også et opptak med søknadsfrist 15. august, og innfører fra og med 2024 et fleksibelt opptak (søknadsfrist enda ikke avklart).

Opptak med søknadsfrist 15. august tildeler plasser til barn som:

 • søker innen fristen 15. august 2024
 • er bosatt i Stavanger kommune ved oppstart i barnehage
 • fyller to år seinest innen utgangen av desember 2024
 • ønsker oppstart innen utgangen av desember 2024

Plassene i kommunale barnehager tildeles etter opptakskriteriene punkt 7 i vedtektene. Plasser i private barnehager tildeles etter deres opptakskriterier.

Fra 2024 har Stavanger kommune også en prøveordning med et fleksibelt opptak for barn som fyller ett år etter november 2024. Disse barna har ikke rett på barnehageplass, men kan få tilbud om plass fra måneden etter de fyller ett år. Det vil si at hvis barnet er født i desember, kan det få plass fra 1. januar. Barn født i januar kan få plass fra 1. februar osv.

Det er pr. i dag usikkert hvor mange som får plass i fleksibelt opptak. Mer informasjon om dette opptaket kommer våren 2024 og i god tid før søknadsfrist. Frist vil tidligst være i august 2024.

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune.

Private barnehager tildeler plasser etter opptakskriterier nedfelt i egne vedtekter, se barnehagens nettside, eller ta kontakt med barnehagen. 

Viktig å vite før du søker om barnehageplass

Hva om jeg ønsker å bare søke barnehageplass i min kommunedel?

Da kan det ta lenger tid å få en barnehageplass. Du har rett på barnehageplass i Stavanger kommune, men du har ikke rett på plass i egen kommunedel.

Hvordan tildeles barnehageplassene?

I kommunale barnehager tildeles barnehageplassene etter gjeldende opptakskriterier; prioritet og fødselsdato.

De eldste barna tildeles plass først. Hvis to søkere til barnehageplass i samme barnehage er født på samme dato, vil datoen for søknaden avgjøre plassering på ventelisten. Søkerlisten er delt i to, en for barn under 3 år og en for barn over 3 år. 

Barnehageplassene tildeles så langt som mulig i tråd med ønsker om barnehage, område i kommunedel eller kommunedel. Dersom det ikke er ledige plasser i de aktuelle barnehagene, tilbys plass i en annen barnehage.

Private barnehager tildeler plass etter opptakskriterier nedfelt i egne vedtekter, se barnehagens nettside eller kontakt barnehagen 

Når får du svar på barnehagesøknaden?

Hovedopptaket gjennomføres i flere runder utover våren.

Tilbud om plass etter andre runde sendes ut 12. april 2024.

De som ikke mottar tilbud om plass i første runde, vil få tilbud om plass seinere. Det gjennomføres to opptaksrunder i løpet av april og tilbudsbrev sendes ut etter hver runde. Deretter tildeles plasser fortløpende i mai.

Alle barn med rett til plass, vil få tilbud om dette før hovedopptaket avsluttes (vanligvis innen 1. juni).

I perioden 2. mars og til vi er ferdige med hovedopptaket, er det ikke mulig å endre på innsendt barnehagesøknad. Dette på grunn av arbeid med opptaket, forventes å være ferdig innen utgangen av mai.

Slik takker du ja til barnehageplassen du har fått

Du takker ja til tilbudt barnehageplass i foreldreportalen til Vigilo. Innlogging via id-porten. 

Hvis jeg har fått plass i en barnehage som jeg ikke har valgt, kan jeg stå på søkerlisten til de andre barnehagene jeg har søkt på?

Da kan du gjøre ett av to:

 • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til de andre barnehagene du har søkt på.
 • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til de barnehagene du har søkt på.

Takker du nei til plassen er ikke kommunen forpliktet til å gi et nytt tilbud om plass. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i Stavanger kommune. Du vil allikevel være på ventelisten til ønskede barnehager og kan få tilbud om plass når det blir ledig plass og det er din tur på ventelisten.

Hva hvis jeg ikke får plass i de barnehagene jeg har valgt?

Da vil du få tilbud om plass i en annen barnehage.

Du kan be om begrunnelse og klage på tilbudet om barnehageplass

Dersom du ikke får plass i barnehagene du har som første- eller andrevalg i hovedopptaket, kan du kreve skriftlig begrunnelse for avgjørelsen.

Hvis du mener avgjørelsen er feil, for eksempel om du mener at barnehagen ikke har fulgt opptakskriteriene i egne vedtekter, kan du klage på avgjørelsen. At du får lang reisevei eller andre logistikkutfordringer som følge av tilbudt barnehageplass, vil ikke være grunn til å endre avgjørelsen. 

De kommunale barnehagene har felles vedtekter. Private barnehager har egne vedtekter. De private barnehagenes vedtekter kan du finne på den enkelte barnehages nettside.

Klagen må være skriftlig, den må vise hva du ønsker å klage på, og hva du ønsker endret.

Klagefristen er tre uker. Det vil si at vi må motta klagen din senest tre uker etter at du har fått tilbud om barnehageplass.

Klagen sendes på e-post til postmottak.oou@stavanger.kommune.no, eller per post til;

Stavanger kommune
v/oppvekst og utdanning
Postboks 8001
4068 Stavanger

Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger på e-post.

Reglene om klagerett og klagefrist finner du i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §§6-9, og retten til begrunnelse i §4 .

Bytte eller si opp barnehageplass

Ønsker du å bytte til annen barnehage? Det gjøres ved å søke om barnehageplass på vanlig måte. Søker du om bytte vil barnet ditt få plass i ny barnehage når det blir ledig plass og det er din tur på ventelisten. 

Barnehageplassen er tildelt til barnet starter på skolen eller til den blir sagt opp. 

Ønsker du å si opp barnehageplassen gjør du det i Vigilo sin foreldreportalen på denne nettsiden. 

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden to måneder og løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Hvis du sier opp plassen fra og med 1. april må du betale ut barnehageåret. Det vil si at barn som ønsker å slutte etter 31. mai også må betale for juni og juli. 

Les mer informasjon i vedtektene for Stavanger kommunes barnehager.

Private barnehager kan ha andre bestemmelser for oppsigelse, sjekk barnehagens vedtekter. 

 

Permisjon fra barnehage

For kommunale barnehager gjelder følgende: 

Søknad om permisjon sendes direkte til barnehagen. Permisjon fra barnehageplass kan innvilges for inntil ett barnehageår og for minimum seks måneder. Barnehageplassen må være tatt i bruk før det kan søkes om permisjon. Permisjonen kan innvilges under forutsetning av at et annet barn kan bruke plassen i permisjonstiden.

Det kan gis unntak for disse reglene ved langtidssykdom hos barnet.

Private barnehager:  

Se den enkelte barnehages vedtekter, disse finner du på barnehagens nettside. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også ta kontakt med innbyggertorgene i Judabergveien 6 på Judaberg og i Asalveien 6 i Vikevåg. Telefonnummer er 51 50 70 90.