PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Planer og strategier
  4. Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager

Oppdatert: 07.03.2024 15.33.20
Mann i fotballmål og barn

Gjeldende fra 1. januar 2023. 

1. Virkeområde

Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stavanger kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet mellom foreldre og barnehagene.

2. Eierforhold og forvaltning

Stavanger kommune eier eller leier lokaler for de kommunale barnehagene og står ansvarlig for driften. Virksomhetsleder er ansvarlig for driften av barnehagene i sin virksomhet. Avdelingsleder har delegert ansvar for deler av virksomheten. Utvalg for oppvekst og utdanning er politisk styringsorgan for barnehagene.

3. Formål

Stavanger kommunes barnehager drives i samsvar med § 1 Formål i lov om barnehager. Barnehagene skal drives i samsvar med barnehagelovens bestemmelser, rammeplan samt andre forskrifter og retningslinjer gitt av departementet og kommunale vedtak og planer.

4. Opptak

Direktør for oppvekst og utdanning er opptaksmyndighet, og gjør vedtak om opptak av barn i barnehage i Stavanger kommune.

Barnehageopptaket er samordnet. Ett og samme søknadsskjema brukes både for kommunale og private barnehager. Det skal kun leveres én elektronisk søknad per barn. Det kan søkes om plass i ulike barnehager, områder innen en kommunedel og kommunedeler i prioritert rekkefølge. Opptaket av barn til ledige plasser skjer etter fastsatte kriterier, jf. punkt 7. Plassen tildeles fram til barnet begynner på skole.

Hvert år gjennomfører kommunen opptak med to søknadsfrister, 1. mars og 15. august. Opptaket gjelder for opptak til plasser for høsten med oppstart innen hhv. 30. november og 31. desember samme år.

I henhold til søknad og ledig kapasitet gjennomføres det i tillegg opptak hver måned for søkere med oppstart til våren.

Plassene tildeles i henhold til opptakskriteriene i punkt 7.

Opptak 1. mars (hovedopptaket)

Etter 1. mars tildeles ledige plasser til barn med lovfestet rett. Det vil si barn som:

a) er bosatt i Stavanger kommune ved oppstart i barnehage

b) fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Barnet har rett til å starte i barnehagen i august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november i det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass og starte i barnehagen den måneden det fyller ett år

c) søker innen søknadsfristen 1. mars.

Plassene tildeles i henhold til opptakskriteriene i punkt 7.

Opptaket avsluttes når alle barn med rett til plass etter § 16 i barnehageloven har fått tilbud om plass.

Opptak 15. august

Etter 15. august tildeles ledige plasser til barn som:

a) er bosatt i Stavanger kommune ved oppstart i barnehage

b) fyller to år senest innen utgangen av desember det året det søkes om barnehageplass

c) ønsker oppstart innen utgangen av desember i søknadsåret

d) søker innen søknadsfristen 15. august

Plassene tildeles i henhold til opptakskriteriene i punkt 7.

Opptaket avsluttes når alle barn etter punkt a-d har fått tilbud om plass.

Månedlige opptak

Etter at barn med rett til barnehageplass har fått et tilbud etter søknadsfristene 1. mars eller 15. august gjennomfører Stavanger kommune opptak hver måned til plasser som blir ledige i løpet av året. Disse opptakene inkluderer alle søkere og dem som søker om å bytte barnehage. Ledige plasser tildeles i henhold til opptakskriteriene i punkt 7.

Det er mulig å søke om bytte gjennom hele året. Frist for å søke om bytte av barnehageplass fra august er 1. mars. Dersom det er ledig plass, innvilges bytte i henhold til kriteriene i punkt 7.

Alle søknader sendes elektronisk via kommunens digitale portal. Det gjelder også søknad om bytte av barnehage, endring av oppholdstid, permisjon m.m.

5. Brukernes ønsker

Brukernes prioriteringer skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf. barnehageloven § 16 første ledd. Plassene tildeles så langt mulig i tråd med ønsker om barnehage, område i kommunedel eller kommunedel. Dersom det ikke er ledige plasser i de aktuelle barnehagene, tilbyr kommunen plass i en annen barnehage. Rett til plass i barnehage gjelder innen den kommune barnet er bosatt i, jf. § 16 i barnehageloven.

6. Opptakskrets

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er hele Stavanger kommune.

7. Opptakskriterier

Opptaksreglene gir opplysninger om rekkefølgen for tildeling av ledige barnehageplasser. Med unntak av barn med lovfestet prioritet tildeles plasser innenfor aldersgruppene under tre år og over tre år etter barnets fødselsdato. De eldste barna i hver gruppe tildeles plass først.

Etter søknadsfristen 1. mars tildeles først plasser til barn med lovfestet prioritet. Det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne, og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, jf. lov om barnehager § 18. Dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen (helsestasjon, PPT, barnevern, lege m. fl) vedlegges søknaden. Deretter tildeles plasser til barn med lovfestet rett etter følgende prioriteringer:

a) barn som har søsken med barnehageplass

b) plasser til barn i familier med belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen vedlegges søknaden.

c) plasser til flerspråklige barn med annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen vedlegges søknaden.

d) plasser til barn til barnehagelærere som er ansatt i kommunale barnehager.

e) barn av enslige forsørgere.

f) øvrige barn med lovfestet rett.

Til slutt tildeles ledige barnehageplasser til øvrige barn. Ledige barnehageplasser gjennom året tildeles fortløpende i tråd med kriteriene i pkt. 7.

8. Særskilt tildeling av barnehageplasser for enkelte grupper av barn

Dersom en barnehage blir avviklet eller av andre grunner ikke viderefører driften, har kommunen ansvar for å sikre at alle barn som går i barnehagen får tilbud om barnehageplass i en annen barnehage. Dersom eventuelt avvikling er kjent før hovedopptaket, gjennomføres tildeling av nye barnehageplasser i forkant av opptaket.

Det gjennomføres et eget opptak for tildeling av plasser i innføringsbarnehagen til barn av foreldre som deltar på introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger ved Johannes Læringssenter. Dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen vedlegges søknaden.

Det er reservert noen barnehageplasser for barn av kommunale arbeidstakere i enkelte prioriterte stillinger. Opptaket gjennomføres utenom hovedopptaket, og plassene tildeles etter prioriteringer gjort av Organisasjon og forhandling. Et mindre antall plasser er også forbeholdt minoritetsspråklige barn som rekrutteres til deltakelse i barnehage gjennom året. Tildeling foregår fortløpende og utenom ordinært opptak.

9. Rett til å stå på søkerliste til sitt første ønske

Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste til denne barnehagen, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (saksbehandlingsforskriften) § 3 annet ledd. Det er mulig å stå på venteliste til flere barnehager etter man er tildelt barnehageplass. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.

10. Permisjon fra barnehageplassen

Permisjon fra barnehageplass kan innvilges for inntil ett barnehageår og for minimum seks måneder. Barnehageplassen må være tatt i bruk før det kan søkes om permisjon og permisjonen må avsluttes ved oppstart av nytt barnehageår. Permisjon kan innvilges under forutsetning av at et annet barn kan bruke plassen i permisjonstiden.

11. Oppholdstider

I utgangspunktet tilbyr kommunen heldagsplasser. Dersom foresatte ønsker det, er det mulig å søke om deltidsplass. Tilbud om deltidsplasser gis innenfor rammene av norm for pedagogisk bemanning.

12. Åpningstider

Ordinær åpningstid er kl. 07.30–16.30 alle virkedager i året med unntak av fastsatte planleggingsdager. På julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag har barnehagen åpent kl. 07.30–12.00.

Kommunen kan for den enkelte barnehagen ha andre åpnings- og oppholdstider for å imøtekomme brukernes og lokale behov på best mulig måte. Forslag til endrede åpningstider skal legges fram i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene er barnehagene stengt. Planleggingsdager kan inngå i antall feriedager for barnet.

Tre av planleggingsdagene er felles for kommunale barnehager, skoler og SFO. Samarbeidsutvalg fastsetter de øvrige planleggingsdagene. Hver barnehage orienterer foreldrene om datoene for planleggingsdagene.

13. Ferie

Barn i barnehagen skal ta ut 4 uker ferie hvert år. Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende i skolens sommerferie. Barnehagen må ha melding innen 1. mai om når barnet skal ha ferie. Kommunen kan gjøre unntak fra bestemmelsene når særlige grunner taler for det. Kommunen kan fastsette tilpasninger av bestemmelsene om ferie for enkelte virksomheter/ geografiske områder ut fra særlig hensyn og lokale forhold.

14. Oppsigelse

Barnehageplassen kan sies opp med 2 måneders varsel fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.

Dersom oppsigelsen gjelder fra og med 1. april, må plassen betales ut barnehageåret. Det vil si at barn som ønsker å slutte etter 31. mai, også må betale for juni og juli.

Ved flytting ut av kommunen kan barnet beholde plassen ut desember måned i høsthalvåret og fram til barnehageårets slutt i vårhalvåret. Kommunen kan gjøre unntak fra bestemmelsen hvis særlige grunner taler for det.

Kommunen kan si opp plassen med én måneds varsel fra den 1. i måneden, dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

a) hvis plassen er tildelt basert på uriktige opplysninger i søknaden

b) manglende foreldrebetaling

c) vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen

d) flytting ut av kommunen

e) dersom særskilte forhold gir grunn til oppsigelse

15. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal følger den veiledende normen i lov om barnehager som er 4m 2 per barn over 3 år innendørs. Barn under 3 år skal ha om lag 1/3 mer enn dette. Lekearealet per barn fastsettes når barnehagen godkjennes. Den veiledende normen kan fravikes hvis bygningsmessige eller andre forhold taler for det.

Som veiledende norm skal utearealet være om lag seks ganger så stort som oppholdsarealet inne.

16. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre et godt samarbeid med hjemmet, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. § 4 i lov om barnehager. Viktige saker skal legges fram for foreldrerådet og/eller samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet skal bestå av foreldrene til alle barna.

Samarbeidsutvalget skal bestå av representanter for foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Virksomheter med flere barnehager kan i samarbeid med foreldrerådene finne praktisk sammensetning og organisering av samarbeidsutvalg.

Ved oppvekstsentrene etableres et felles samarbeidsutvalg som omfatter både barnehage og skole, i tråd med henholdsvis § 4 i barnehageloven og § 11-1 i opplæringsloven.

17. Betalingsregler

Foreldrebetaling løper fra den måneden barnet har blitt tildelt barnehageplass. For barn med rett til plass i september, oktober eller november, løper foreldrebetalingen fra den måneden barnet starter i barnehagen. Foreldrebetalingen er forskuddsvis. Foreldrebetalingen løper til barnet begynner på skolen eller barnehageplassen sies opp.

Maksimalprisen for opphold i barnehage fastsettes av Stortinget hvert år. Den årlige foreldrebetalingen fordeles over 11 måneder. Fratrekk for pålagt ferie tas ut samlet. August er derfor betalingsfri. Det gis ikke fratrekk fra ferie utover dette.

Eventuelle matpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Sats for matpenger fastsettes av samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen.

Ved bytte av barnehage skal det ikke betales for to kommunale barnehageplasser samtidig.

18. Moderasjonsordninger

Foresatte kan ved tildeling av barnehageplass søke om lavere pris på foreldrebetaling dersom familien samlet sett har lavere inntekt enn fastsatt inntektsgrense.

Regelverk for moderasjonsordning fastsettes av kommunestyret. Siste års skattemelding og skattepliktig kapital- og personinntekt, blir lagt til grunn. Vilkårene for rett til reduksjon i foreldrebetalingen følger av forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager.

Vedtak om lavere pris på foreldrebetalingen gjelder for ett barnehageår. Dersom husholdningen i løpet av barnehageåret har en vesentlig og varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste års skattemelding, kan foreldrebetalingen reduseres. Søker plikter å legge frem dokumentasjon som viser at endringen er vesentlig og varig. Endringen gjøres gjeldende fra den påfølgende måneden etter innlevert dokumentasjon.

Det er mulig å få helt fritak fra betaling ved særskilte grunner uten å miste barnehageplassen, for eksempel ved langtidssykdom hos barnet.

19. Forsinket betaling

Foreldre som betaler for sent må betale rente for forsinkelsen, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Det kan også ilegges purregebyr for purringer som er sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt.

20. Internkontroll

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskriftet følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasser barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, jf. barnehageloven § 9.

21. Forsikring

Stavanger kommune har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle barn som går i kommunale barnehager.

Forsikringen dekker skader ved ulykker som rammer mens barna oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser og liknende som er arrangert av barnehagen. Forsikringen omfatter også barna på direkte vei til og fra barnehagen. Forsikringen gjelder bare personskade, og ikke skade på personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner eller leker. Ansvarsforhold for skader som oppstår utover dette, avgjøres etter lov om skadeserstatning.

22. Klage

Det er mulig å klage på alle vedtak som er gjort etter disse vedtektene. Skriftlig klage sendes Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune. Fristen for å klage er tre uker fra du har fått vedtaket om barnehageplass, jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Formannskapet er siste klageinstans etter at klagen er behandlet i Oppvekst og utdanning.

Disse vedtakene kan klages på:

a) vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket, jf. saksbehandlingsforskriften § 6 første ledd første punktum,

b) ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket, jf. saksbehandlingsforskriften § 6 første ledd andre punktum,

c) vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved opptak gjennom året for søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18, jf. saksbehandlingsforskriften § 6 annet ledd,

d) vedtak om avslag på søknad om lovfestet prioritet etter barnehageloven § 18,

e) vedtak om avslag på søknad om barnehageplass for punkt 7, fjerde ledd,

f) vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage,

g) oppsigelse av barnehageplass

23. Ikrafttredelse

Vedtektene er vedtatt av kommunalstyret 14.11.2022 og trer i kraft 01. 01.2023