Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Næringsutvikling

Næringsutvikling

Kort fortalt

 • Innovasjon, smartby, infrastruktur, inkluderende vekst og internasjonalisering er de viktigste innsatsområdene for næringsarbeidet i kommunen. 
 • Næringsavdelingen gir økonomisk støtte til næringsutvikling. 

Verdiskapning og arbeidsplasser

Stavanger-regionens skal være storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet.

Regionen skal være åpen, energisk og nyskapende. Stavanger kommune har sammen med 14 andre kommuner og Rogaland fylkeskommune organisert et felles næringsarbeid i Greater Stavanger Economic Development AS.

Strategisk plan

Strategisk næringsplan for Stavanger
Strategisk næringsplan for Stavanger

Stavanger kommune tar utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Stavangerregionen i sitt næringsarbeid, og har lagt fram handlingsplan for næringsarbeid med følgende innsatsområder:

 • Innovasjon og smartby 
 • Infrastruktur
 • Inkluderende vekst
 • Internasjonalisering

Den strategiske næringsplanen har definert seks drivere:

 • Kompetanse
 • Nyskaping
 • Infrastruktur
 • Internasjonalisering
 • Attraktivitet
 • Offentlig sektor

Last ned strategisk næringsplan (PDF 4,4 MB). 

Vekstfond

Digitalisering, klima og helse er globale utfordringer, som skal løses i fellesskap. For næringslivet ligger det store mulighet for verdiskaping knyttet til områdene. Offentlig sektor trenger bærekraftige løsninger for å tilby bedre offentlige tjenester til innbyggere. Vekstfondet har derfor prioritert fire innsatsområder:

 • Digital infrastruktur
 • Velferd og folkehelse
 • Miljø og klima
 • Attraktivitet, inkludert kultur og mat

Kommunen vil prioritere langsiktige tiltak som styrker innovasjonsevnen i de fire definerte innsatsområdene. Vekstfondet prioriterer fortrinnsvis større satsinger framfor mindre prosjekter. 

Vekstfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper: næringsliv, akademia, sivilt samfunn og offentlig sektor. Prosjekter hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.

Dersom du vurderer å søke Vekstfondet nå så kan det være nyttig å ta en kikk på tidligere saksdokumenter og vedtak i Stavanger formannskap i saken:

Her finner du elektronisk søknadsskjema til Vekstfondet

Her finner du: Elektronisk søknadsskjema til Vekstfondet.

Kontaktinformasjon: 
Har du spørsmål som ikke blir besvart gjennom veiledningen og retningslinjene kan du kontakte næringsavdelingen på e-post næring@stavanger.kommune.no.

Internasjonalisering

Stavanger er by med sterk internasjonal orientering. Nærmere en av fire innbyggere har annen bakgrunn enn norsk, og mer enn 180 nasjonaliteter er representert i byen, regionen har hatt stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forskningsmiljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass er et viktig grunnlag for denne utviklingen. 

Vertskommune
Som vertskommune for mange internasjonale selskaper og organisasjoner har Stavanger prioritert utbyggingen av infrastruktur i form av skoler og utdanningstilbud, kommunikasjon, konferanser og utstillinger, kultur og reiseliv.

Engasjement
Stavanger kommune har et stort internasjonalt engasjement i egen organisasjon gjennom deltagelse i nettverk og prosjekter knyttet til EØS-avtalen og EU-programmene. Dette arbeidet ivaretas i de relevante sektorer og fagavdelinger i kommunen.

Stavanger kommune har organisert deler av sitt internasjonale arbeid i deltar aktivt i flere samarbeidsorganisasjoner:

Attraktivitet for arrangement

Stavanger ønsker å være en fremragende vertsby for alle arrangement. Stavanger har de senere årene investert betydelig i infrastruktur, i form av nye arenaer.

Økt kapasitet gjør at byen har en hovedutfordring i å få til en markant økning i antall arrangement og besøkende. Det trengs en strategisk tilnærming som, basert på nyskaping, produktutvikling og kvalitet, knytter hovedmålet til vekst framover.  Stavanger kommune har derfor vedtatt en egen arrangementsstrategi

Reiseliv
Turisme og reiseliv er sentralt i Stavangers arbeid knyttet til attraktivitet og vi har organisert oss i et regionalt fellesskap som jobber aktivt for å utvikle turistmarkedet for regionen. Les mer på no.regionstavanger-ryfylke.com

Økonomisk støtte til næringsutvikling

Stavanger kommune kan gi støtte til næringsutvikling. Våre støtteordninger er delt i tre deler:

1. Vekstfond

Stavanger bystyre har besluttet å sette av 40 mill. kr til et Vekstfond, der midlene skal brukes som et strategisk virkemiddel for å bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Nå åpnes det for å sende inn søknader til fondet, og søknadsfristen for denne tildelingen er satt til 12. mars. 

Det vil være særlig aktuelt å vurdere søknader opp mot disse prioriterte innsatsområdene:

 • Digital infrastruktur
 • Miljø og klima
 • Attraktivitet (herunder matsatsing og kulturtiltak)
 • Velferd og folkehelse

Kommunen ønsker å støtte et mindre antall store satsinger framfor mange små prosjekter. 

Bedrifter, organisasjoner, institusjoner og offentlige aktører som ønsker å søke om midler, kan henvende seg til rådmannen v/næringssjefen for å få utdypende informasjon, retningslinjer for fondet, krav til søknaden mv. Neste frist vil bli i november. 

2. Næringsutvikling

Det kan gis generell støtte til følgende tiltak: 

 • Tilskudd til generelle tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som angår utredninger, undersøkelser, kompetanseoppbygging, planlegging og gjennomføring av arrangementer, prosjekt- og planleggingsoppgaver og eventuelt andre spesielle tiltak.
 • Tilskudd til enkeltforetak kan gis under forutsetning av at tiltaket er av interesse for større deler av næringslivet, som for eksempel markedsundersøkelser eller andre konsulenttjenester.
 • Underskuddsgaranti i forbindelse med enkeltarrangementer.
 • Tiltak som kommunen selv vil gjennomføre, som for eksempel utredninger, rapporter og spesielle arrangementer som er viktige for utviklingen i en hel næring.
 • Stiftelses- og aksjekapital i selskaper som vurderes å ha stor betydning for en hel næring eller for næringslivet generelt i kommunen.

3. Kulturnæringer

Ønsket om å styrke utviklingen av kulturnæringer spesielt er forankret i egen Strategi- og handlingsplan for kulturnæringene i Stavanger-regionen (PDF, 1MB). Her er følgende strategier lagt til grunn:

 • Bygge ut den kulturelle infrastrukturen i form av bedre produksjonsfasiliteter for kunstnere og kulturvirksomheter.
 • Arbeide for å styrke kapitaltilgangen.
 • Tilrettelegge for at flere kunstnere og kulturvirksomheter søker nasjonale og internasjonale partnere og finansiering.
 • Styrke kompetanseutviklingen og bidra til publikumsbyggingen.
 • Styrke etablerte og ta initiativ til etablering av nye fora for kontakt og nettverksbygging mellom kultur- og næringslivsaktører.

Det kan søkes hele året, og søknader vil bli behandlet fortløpende. Søknader sendes:

Næringssjefen i Stavanger kommune
Postboks 8001, 4068 Stavanger eller på e-post

Kontakt næringsavdelingen

Næringssjef Tone Grindland
Næringssjef Tone Grindland

Næringssjef Tone Grindland
Telfon: 51 50 72 68
Mobil:  456 99 909