1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Transport- og mobilitetsstrategi
Illustrasjon av byliv med syklende og gående

Transport- og mobilitetsstrategi

Hvordan skal vi komme oss rundt omkring på en bærekraftig måte? Kommuneplanens arealdel inneholder en oppdatert transport- og mobilitetsstrategi, som blant annet handler om at det skal bli lettere å komme seg rundt uten bil.
Publisert : 31.05.2023

Transport- og mobilitetsstrategien består av følgende dokumenter:

Strategien var på høring sammen med resten av kommuneplanens arealdel mellom 1. juli og 16. september 2022.

Mobilitetspyramiden viser prioriteringsrekkefølgen. Arealstrategien skal først og fremst tilrettelegge for gående, syklende, deleløsninger og kollektivtransport.
Mobilitetspyramiden viser hva vi skal prioritere i planleggingen. Vi skal først og fremst tilrettelegge for gående, syklende, deleløsninger og kollektivtransport.

Hvorfor trenger vi en transport- og mobilitetsstrategi?
Stavanger kommune har store land- og sjøområder. Byen Stavanger er det sentrale tyngdepunktet, men folk bor og arbeider i alle deler av kommunen. Dette påvirker hverdagens transportbehov når en skal på jobb eller skole, levere barn i barnehagen, eller har et ærend i byen. Næringsdrivende har også behov for å få transportert varer og levere tjenester mest mulig effektivt. Både når det gjelder person- og næringstransport er det utfordringer avhengig av hvor i kommunen en skal reise til og fra.

I sentrale områder er det sterke føringer på at transportbehovet skal løses med kollektiv, sykkel og gange. I områder med få innbyggere er det vanskelig få tilstrekkelig passasjergrunnlag for gode kollektivtilbud. Lange avstander gjør at daglige gjøremål kan være vanskelig å få til. Vi ser også at det skjer endringer i transportbehovet med økende netthandel, og nye handels- og mobilitetskonsepter. Dette gjør at det er behov for å videreutvikle den gjeldende transportstrategien for tidligere Stavanger kommune, og utvide den til å omfatte også kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Tidligere Stavanger kommune har vedtatt ambisiøse mål i Klima- og miljøplanen. Klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030, med 2015 som referanseår. Målet er at mindre enn 30 prosent av turene skal foregå med personbil. Vi vil legge til rette for at reisene blir mest mulig kortreiste og miljøvennlige, og bygger opp under mål og tiltak i Bymiljøpakken med tilhørende byvekstavtale. Nullvekstmålet gjelder for byområdet, og vi har nullvisjonen når det gjelder trafikksikkerhet.