1. Kommuneplanens nye arealdel
 2. Nyhetsutlisting
 3. Delprosjekt grønnstruktur
Møllebukta med bekk og grøntområde. Foto: Sigrun Sætrevik

Ny temaplan for det grønne

Temaplanen Grønn plan skal sikre sammenhengende grøntdrag og et rikt biologisk mangfold.
Publisert : 01.10.2022

Grønn plan er en selvstendig temaplan, men den er også en del av kommuneplanens arealdel. 

Planen legger for eksempel opp til at alle som bor i byområdet skal ha maks 300 meter til nærmeste grøntområde (tidligere var kravet 500 meter).

I trehusbyen foreslås det å verne alle trær som har mer enn 90 cm stammeomkrets. 

Et annet viktig grep i planen, er arealnøytralitet for naturverdier. Det betyr at vi skal bremse eller stanse nye naturinngrep, i tillegg til å restaurere eller tilbakeføre naturområder, slik at naturverdiene i sum bevares. Stavanger kommune skal altså ikke forbruke mer natur (i form av nedbygging og omdisponering) enn vi klarer å gjenskape. 

Her er dokumentene som var på høring fram til 16. september 2022

Grønn plan – tekstdokument
Vurderinger av arealinnspill

Illustrasjon av bymiljø med grønne områder
Illustrasjon: Berit Sømme.

Hvorfor trengs Grønn plan?

Naturen og grønne omgivelser er et livsviktig, levende og grunnleggende element for oss alle. Blå og grønne arealer er viktige for naturmangfold, naturopplevelser, helsefremmende fysisk aktivitet og gode møteplasser i hverdagen vår. Derfor er det viktig å sikre og utvikle tilgjengelige blå og grønne områder i hele Stavanger.

Vi har behov for et overordnet strategisk dokument som ser på bevaring og videreutvikling av grønnstrukturen i Stavanger for mennesker og for naturen samlet. Grønn plan handler blant annet om naturmangfold, friluftsliv, grønne møteplasser i nærmiljøet og sammenhengende blågrønne strukturer i byen og tettstedene.

Visjon og hovedmål for grønnstrukturen

Planens overordnete visjon er at Stavanger kommune skal ha en livskraftig og variert grønnstruktur med høy verdi for natur, landskap og rekreasjon.

Stavangers grønnstruktur skal bevares og videreutvikles som bruks- og rekreasjonsområder for mennesker, for naturmangfold og for å bidra til klimatilpasning. «Sammenhengende, nært, variert og naturbasert» er grunnprinsippene som skal ivaretas for bevaring, forvaltning og videreutvikling av overordnet grønnstruktur.

Grønnstrukturen skal være:Grønnstrukturen skal være sammenhengende - nær - variert - naturbasert. Illustrert med illustrasjoner av Berit Sømme.

Hva inneholder del 1 av Grønn plan?

Grønn plan del 1 er kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dokumentet beskriver kunnskapsgrunnlaget (status), utfordringer, mål og innsatsområder. Det er delt inn i disse strategiområdene:

 • Natur og landskap
 • Friluftsliv
 • Grønnstruktur i byggesonen 
 • Trær

Grønn plan del 1 legger hovedvekten på den juridisk bindende sikringen av områder og verdier for friluftsliv, natur og grønnstrukturen i kommuneplanen. Andre viktige prinsipper, strategiske grep og handlinger for å sikre og videreutvikle grønnstrukturen vil vi behandle i det videre arbeidet med Grønn plan del 2.

I Grønn plan del 1 er det også foreslått flere endringer i bestemmelser/retningslinjer eller arealvisning i kommuneplanens arealdel. Viktige grep fra Grønn plan er f.eks.:

 • Innføre prinsippet om arealnøytralitet for naturverdier
 • Sikre viktige arealer for natur, naturrestaurering og karbonlagring (myrområder)
 • Innføre tiltakspyramide og temakart natur for å sikre god vurdering av naturverdier i alle planer og prosjekter.
 • Sikre viktige arealer for natur, friluftsliv og økologiske sammenhenger i kulturlandskapet i Finnøy og Rennesøy kommunedel
 • Sikre åpning av bekkeløp og kantsoner langs vassdrag
 • Legge til rette for bynatur og blågrønne løsninger i byutviklingen
 • Innføre stedsanalyse som grunnlag for plassering og utforming av uteområder i byggesonen
 • Legge til rette for uterom med mer varierte funksjoner og flere brukergrupper
 • Redusere avstand fra bolig til nærmeste grøntområde fra 500m til 300m i byområdet
 • Sikre flere arealer for grønnstrukturen og turforbindelser
 • Bevare trær over 90 cm stammeomkrets i trehusbyen
 • Beskytte hule eiker bedre

Nå kan du si din mening

Bevaring av naturmangfold og utvikling av grønnstruktur angår oss alle. Derfor var Grønn plan del 1 på høring sammen med kommuneplanens arealdel, i perioden 1. juli til 16. september 2022. 

Her er selve plandokumentene:
Grønn plan – tekstdokument
Vurderinger av arealinnspill

Innspill til temastrategiene og innsatsområdene vil vi ta med i videre arbeidet med del 2 av Grønn plan, som skal munne ut i konkrete handlinger og tiltak.

Kontaktinformasjon
Felicitas Heimann
felicitas.heimann@stavanger.kommune.no