1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Arealstrategien kort fortalt
Flyfoto bybrua hele Stavanger, jpg

Arealstrategien kort fortalt

Kommuneplanen legger opp til at bruken av landområdene skal bidra til at vi oppnår den samfunnsutviklingen vi ønsker oss. Arealstrategien viser vei.
Publisert : 23.02.2024

Arealstrategien viser koplingen mellom arealbruk og ønsket samfunnsutvikling, og skal bidra til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens arealer.

Arealforvaltningen skal bidra til at vi når målene i kommuneplanens samfunnsdel som er sammenfattet i trekløveret. 

Kart som viser areal- og transportstrategien. Bybåndet mellom Stavanger og Sandnes, bussveien mot vest, båtruter til Judaberg og Hanasand

Klikk her for å se areal- og transportstrategi-kartet i større format.

Arealstrategien består av åtte punkter:

Utbyggingsrekkefølge: Vi skal bygge byen innenfra og ut, rundt bussveitraseen, som vist på dette kartet. Det vi kaller gjennomføringsområdene i bysone A (det sentrale byområdet) og i bysone B (bybåndet, dvs. langs jernbanen) skal ha høyeste prioritet. I kommunedelene som ligger utenfor byområdet skal fortetting i kommunedelssentrene prioriteres, f.eks. Judaberg i Finnøy. 

Jordvern: Skjerme landbruksjord og naturverdier mot omdisponering og utbygging i tråd med kommunens jordvernmål og mål om arealnøytralitet for naturverdier. Vurdere muligheter for ytterligere tilbakeføring av byggeområder til landbruk. Bosettingshensyn kan bli tillagt vekt på ikke-landfaste øyer.

By- og stedsutvikling: Arealstrategien legger opp til at vi skal bygge videre på, og forsterke, det enkelte steds særegenhet og identitet i fremtidig arealutvikling i kommunen, herunder arkitektur, natur-, kultur- og landskapsverdier.Bolig- og byutvikling

Gode bo- og nærmiljø: Utvikle bo- og nærmiljø med grønne og inkluderende uterom der alle føler trygghet og tilhørighet. Bebyggelse skal utformes slik at den stimulerer til aktiv bruk av uterommene. Øke variasjon i boformer, boligtyper, -størrelser, og -priser.

Grønnstruktur: Bevare og videreutvikle Stavangers grønnstruktur som bruks- og rekreasjonsområder for mennesker, for naturmangfold, og for å bidra til klimatilpasning. Grønnstrukturen skal være sammenhengende, nær, variert og naturbasert.

Aktiv transport: Utvikle byen og kommunen slik at kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste som bor i by eller tettsted. Hensynet til de myke trafikantene skal komme først i drift og planlegging, og være strukturerende for arealutviklingen.

Mobilitetspyramiden viser hva vi skal prioritere i planleggingen. Vi skal først og fremst tilrettelegge for gående, syklende, deleløsninger og kollektivtransport.
Mobilitetspyramiden viser hva vi skal prioritere i planleggingen. Vi skal først og fremst tilrettelegge for gående, syklende, deleløsninger og kollektivtransport.

Næringsutvikling: Sikre arealer som gir utviklingsmuligheter for framtidas næringer. Bidra til at rett virksomhet etableres på rett sted med tanke på transport og næringsklynger. Kontorvirksomhet i sentrumsnære områder og utpekte områder langs bybåndet.

Sjøområdene: Bruke sjøarealene på en bærekraftig måte, og slik at det er åpent for ulik bruk, som friluftsliv, naturmangfold og næringsvirksomhet. Sikring av økosystem og marint liv for framtidige generasjoner gis høy prioritet. Det skal være en restriktiv tilnærming til utbygging i strandsonen.Illustrasjon som viser ulik bruk av sjøområdene: Fiskeoppdrett, rutebåt, fritidsbåt, hytter ved sjøen etc.

Vite mer? Her er en politisk sak som utdyper arealstrategien