Vi ser et bilde av vinduet i Tante Emmas hus med utsikten mot Breiavatnet.

Støtte til utskiftning av eldre vindu

Fristen for å søke om støtte til utskiftning av eldre vindu gikk ut 24. mai.

Oppdatert : 27.05.2024
Kort fortalt:
 • Fristen for å søke om støtte til utskiftning av vindu gikk ut 24. mai.
 • Du som har søkt vil få et svarbrev fra oss i løpet av de nærmeste ukene. I svarbrevet får du vite om du har fått tilsagn eller ikke.
 • Å skifte ut eldre vinduer til tettere vinduer vil redusere energiforbruket til oppvarmingen og spare miljøet.

Hva skjer videre?

Fristen for å søke om støtte til utskiftning av vindu gikk ut 24. mai, klokka 12.00. Nå behandler vi alle søknadene før vi sender ut et svarbrev til alle som har søkt. I svarbrevet får du vite om du har fått tilsagn eller ikke.

Du kan forvente svar på søknaden innen utgangen av juni.

Dersom du får tilsagn om støtte skal du sende inn dokumentasjon som viser at kriteriene er oppfylt. Dette sendes inn når vinduene er skiftet ut og arbeidet er fullført. Du vil få mer informasjon om fremgangsmåten i svarbrevet.

Hvor mye støtte kan jeg få? 

 • Du kan få 2000 kroner i støtte per vindu, men maksimalt 60 prosent av kostnaden per vindu. 
 • Den øvre grensen for støtte er 10 000 kroner per boenhet. 
 • Støtten gjelder kun for kostnaden til selve vinduet, montering av vindu dekkes ikke. 

Hvem kan motta støtte? 

 • Boligen må ligge i Stavanger kommune. 
 • Vinduene må være fra 1987 eller eldre. 
 • Vinduene må være bestilt etter at denne støtteordningen ble lansert 25. april 2024. 
 • Du kan kun søke én gang per boenhet og du må være eier av boligen. 
 • Du må kunne dokumentere at de nye vinduene enten har tre lag med glass, eller en U-verdi på maksimalt 1,2 W/m2K (glass og ramme). U-verdien står oppgitt i dokumentasjonen for vinduet og beskriver hvor god varmeisolasjon vinduet har. Jo lavere U-verdi, jo bedre er varmeisoleringen til vinduet. 
 • Arbeidet må være utført av faglært personell som er ansatt i et firma registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Dersom boligen du eier fikk tilsagn om støtte til utskiftning av bevaringsverdige vinduer i 2023, vil du ikke få støtte på den boligen på årets støtteordning.
 • Dersom boligen er bygd før 1970 og ligger i områder regulert til bevaring, er søkeren ansvarlig for å følge retningslinjene fra byantikvaren. For disse boligene gjelder egne dokumentasjonskrav. 
 • Alle kriteriene over gjelder også for varevindu. Et varevindu er et vindu som monteres på innsiden av eksisterende vindu. 

Verdt å vite: 

Dersom du planlegger en større oppgradering av bygningskroppen på din bolig, og reduserer varmetapet betraktelig, anbefales det å undersøke støtteordningen fra Enova. 

Enova støtter ikke utskiftning av vindu som enkelttiltak, men gir god informasjon om hvilke vinduer som bør skiftes ut, og hvorfor det er viktig. 

Et godt råd er å velge vindu med best mulig U-verdi for å redusere energiforbruket i størst mulig grad. I tillegg er det fornuftig å benytte lokale leverandører for å redusere klimagassutslippet fra transport. 

Hvem kunne søke om støtte? 

Boligeiere i Stavanger som har vinduer som er fra 1987 eller eldre, kunne søke om støtte til utskiftning og oppgradering av sine vinduer. 

Hvorfor har vi denne støtteordningen? 

Ordningen er et viktig tiltak for å oppnå mer energieffektive boliger. Utskiftning av eldre vinduer til lavenergivinduer vil redusere energiforbruket til oppvarming. Tiltaket vil føre til redusert energiforbruk for boligen, samt avlaste strømnettet på vinteren.  

Energi er en viktig ressurs, og jo mindre energi vi bruker til oppvarming, jo mer kan vi benytte energien til andre formål, som elektrifisering. Ordningen er derfor et viktig klima og miljøtiltak for omstillingen til et lavutslippssamfunn. 

Det er satt av fire millioner kroner fra klima og miljøfondet til støtteordningen. Om det kommer flere søknader enn det er satt av midler til, avgjøres det ved loddtrekning hvem som mottar støtte.

Fikk du tilsagn om støtte i 2023? 

Sommeren 2023 var det mulig å søke om støtte til utskifting eller oppgradering av vinduer i bevaringsverdige boliger i Stavanger. Søknadsfristen gikk ut 20. august 2023. 

Denne ordningen gjaldt boliger bygget før 1970 i trehusbyen eller andre hensynssoner i Stavanger kommune. 

Innbyggere som fikk tilsagn om støtte til boligen sin under støtteordningen i 2023 vil ikke kunne få støtte til den boligen til årets ordning. 

Kontaktinformasjon

Lise Ball Priésner

Saksbehandler

Klima og miljø

Telefon:
51 50 74 59
E-post:
lise.ball.priesner@stavanger.kommune.no