Stavanger museum og Rogaland Teater

Bakgrunn for prosjektet

Siden 2010 er det utført en rekke utredninger av nytt teaterbygg og nytt museumsbygg.

Oppdatert : 02.02.2024

Utredninger av Rogaland Teater

Allerede i 2010 startet Rogaland Teater et utredningsarbeid for nytt teaterbygg. Teateret er bygget på i flere runder, og høydeforskjeller og plasseringen av scener og verkstedene gjør arbeidsforholdene krevende. Ingen av scenene har sidescener hvor kulissene til ulike forestillinger kan lagres når de ikke er i bruk, og publikumsarealene har dårlig tilgjengelighet.

Teateret har gjennomført flere utredninger, blant annet konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring i 2016/2017. Konseptvalgutredningen viste at det er vanskelig å realisere et fullverdig teaterhus på tomten som Rogaland Teater i dag disponerer uten å redusere romprogrammet og gjøre store inngrep i de bevaringsverdige bygningene.

Mulighetsstudien viste også at ved å utnytte teaterets tomt optimalt og utvide på sørlig nabotomt mot Stavanger museum, kan det gi en bedre organisering av teaterprogrammet. Konseptvalgutredningen anbefalte derfor et nytt teaterhus som den beste løsningen, sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Kvalitetssikringen støttet denne vurderingen, og anbefalte å utrede konseptet «Nytt teaterhus i Kannik», som innebærer at det bygges et nytt teaterhus på dagens tomt i kombinasjon med eksisterende og ny bygningsmasse.

Utredninger av Stavanger museum

I 2014 gjorde MUST – Museum Stavanger egne utredninger for hovedanlegget Stavanger museum på Kannikhøyden. Driften av museet er begrenset av den vernede bygningen, det er behov for blant annet bedre inneklima og tilpassede lysforhold samt bedre sikring mot brann, tyveri og skadedyr. Museet ønsket samtidig nye arealer som ivaretar internasjonale standarder og sikkerhetskrav fra andre museer i inn- og utland, både for å kunne stille ut sensitive gjenstander fra egne samlinger og for å kunne låne enkeltgjenstander eller hele utstillinger fra andre museer. «Museumsparkvisjonen» (Alliance/Snøhetta, 2015) utredet muligheten for å utvide museumsarealene på egen tomt, og er utgangspunktet for utbyggingsmulighetene som senere ble vedtatt i Sentrumsplanen i Stavanger i 2019.

Felles utredninger

Med utgangspunkt i de to kulturinstitusjonenes behov for bygningsmessige oppgraderinger og felles ønske om å bli værende på Kannikhøyden, gikk Rogaland Teater og Museum Stavanger sammen om å utrede mulighetene for en samlet utbygging i 2018.

Mulighetsstudien ble utført av Arkitektfirmaet Helen & Hard, og oversendt Stavanger kommune, som ble bedt om å ta stilling til hvordan kommunen ønsker å ta eierskap og være pådriver i det videre arbeidet. Samme år vedtok politikerne Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025 hvor Akropolisvisjonen løftes frem som en av prioriteringene i kommunen. 

I 2020 vedtok kommunen å ta rollen som pådriver for det videre utredningsarbeidet, og visjonen og målene for Akropolis-visjonen ble vedtatt i 2021.

Ler mer om Akropolis-visjonen her.

Tidligere rapporter og utfordringer fra Rogaland Teater og Museum Stavanger:

Samtlige rapporter og utredninger for Rogaland Teater og Museum Stavanger kan lastes ned via institusjonenes nettsider: