1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Har du arealinnspill?
Arealinnspill åpent til 15.01.21

Har du arealinnspill?

Fristen for arealinnspill gikk ut 15. januar 2021.
Publisert : 21.09.2021

Arbeidet med å lage arealdelen av Stavangers nye kommuneplan er i gang. Planprogrammet var på høring våren 2020, og mange har gitt innspill til hva planarbeidet bør omfatte. 16. november 2020 godkjente kommunestyret planprogrammet, som gir rammer for det videre planarbeidet. 

Kommuneplanens arealdel er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, som angir overordnede satsinger og mål for Stavanger kommune, og føringer for hva som vil bli prioritert i ny arealdel.

Slik sender du inn innspill

Arealinnspill sendes inn på én av disse måtene innen 15. januar 2021:

  • Brev til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger
  • Via skjemaet nederst på denne siden
  • E-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no med «Kommuneplanens arealdel 2023–2040» i emnefeltet

Lurer du på noe, eller trenger du hjelp i forbindelse med innsendelsen? Kontakt Linda Christine Olsen tlf. 51 50 76 95 eller Eli Sirnes Willumsen tlf. 51 50 80 70.

Hva må være med i innspillet? 

Forslag om arealendring bør ha en beskrivelse av det ønskede tiltaket, kartskisse som viser plassering så nøyaktig som mulig, og utfylt sjekkliste for risiko og konsekvenser av arealendringen. Iht. plan- og bygningslovens § 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.  

Forslag bør ha en presis beskrivelse. Skriv gjerne hvor stort område som ønskes omdisponert, hvor mange enheter eller kvadratmeter bebygd areal en tenker seg, høyder/etasjeradkomstforhold, muligheter for tilknytning til eksisterende infrastruktur m.m.  

Kart og gjeldende kommuneplaner til bruk i innspillet kan hentes fra kommunens kart eller denne kartportalen.

I innspillet ditt kan du gjerne også beskrive hvordan foreslått arealbruk kan bidra til de tre satsingsområdene gode hverdagslivgrønn spydspiss og regionmotoren, samt FNs bærekraftmål. Les mer om disse i kommuneplanens samfunnsdel.De tre målene: Regionmotoren, gode hverdagsliv og grønn spydspiss

Vi har laget en sjekkliste i Word-format som du kan laste ned, fylle ut og legge ved innsendelsen. Det er ikke sikkert det er aktuelt for deg å fylle ut sjekklista, men den kan være nyttig dersom du har et omfattende arealinnspill.

Hvis du har et arealinnspill som kan fattes i korthet, holder det å fylle ut skjemaet nedenfor. 

----------------------------------------------------------------------------

Forenklet skjema for arealinnspill

Innspillet gjelder følgende kommunedel(er):

----------------------------------------------------------------------------

På grunn av korona-restriksjoner vil informasjon om planprosessen og dialog om innspill skje via telefon eller digitale møter. Om situasjonen tillater det, kan det bli åpne kontordagerinnbyggertorgene på Judaberg og Vikevåg i første del av januar. Dette vil vi i så fall informere om på denne siden, samt på innbyggertorgenes Facebook-sider.  

Linker til kartgrunn og databaser

Hva skjer med innspillene?

Alle arealinnspill blir vurdert og lagt fram for politisk behandling før de tas inn i forslaget til ny arealdel. Vi gjør oppmerksom på at iht plan- og bygningsloven har ikke kommunen plikt til å informere forslagstillere om hvordan innspillet behandles underveis i planprosessen. Det er heller  ikke klagerett på vedtaket av ny kommuneplan.  

Dersom arealinnspillet er i strid med kommunens målsettinger eller nasjonale og regionale føringer, kan det bli avvist. Manglende behov for arealbruken, grunnet store utbyggingsreserver i gjeldende kommuneplaner, er også en årsak til at innspill ikke prioriteres 

Regionale og nasjonale myndigheter kan fremme innsigelser til arealendringer ved høring av planforslaget. Arealinnspill som tas inn i kommuneplanen ved 1. eller 2. gangs høring vil først være endelig avklart når kommunestyret egen-godkjenner planen rundt årskiftet 2022/2023.  

Når ny kommuneplan er vedtatt, vil alle få en tilbakemelding på om arealinnspillet er tatt hensyn til i planen.  

Følg ellers med på planarbeidet her på stavanger.kommune.no/stavanger2040

Du kan også melde deg på nyhetsoppdateringer her.