Det nye byrommet ved IDDIS-museet i Gamle Stavanger

Stavanger har fått en egen arkitekturstrategi

Den nye strategien for arkitektur og byforming skal bidra til økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom.
Publisert : 08.09.2023

Strategien inngår som del av kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2023.

Les arkitekturstrategien her.

Hvorfor trenger vi en arkitekturstrategi?
Gjennom strategien for arkitektur og byforming for Stavanger vil kommunen bidra til å oppnå samfunnsmålene om økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom.

Kommunen ønsker å forsterke den lokale attraktiviteten, som skal bidra til at Stavanger oppleves som attraktiv for de som bor her og tiltrekkende for de som vil bosette seg her i framtiden.

Strategien skal bidra til at planlegging og gjennomføring av utbygginger i kommunen skjer etter en mest mulig helhetlig og balansert avveining mellom kvalitative og kvantitative faktorer.

Videre skal strategien bidra til at diskusjoner om arkitektur og byforming løftes fram i tidlige faser av utviklingen, og blir en rød tråd fra overordnet planlegging til utbygging og forvaltning.

Arkitekturstrategien skal følges opp og gjøres kjent for alle som har en rolle i planlegging, utforming og gjennomføring av utbygginger i Stavanger. Fra og med høsten 2023 har vi også fått en egen byarkitekt som blant annet skal bidra til å følge opp strategien. 

Ønsker du mer bakgrunnsstoff om arkitekturstrategien, kan du lese plangrunnlaget for by- og boligutvikling her.

Holmegenes

Kontaktinformasjon

Kaj Lea

Arkitekt, avdeling for byutvikling

Telefon:
51 50 76 21
E-post:
kaj.lea@stavanger.kommune.no