1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Endringer i bestemmelser om miljøprogram og uteromskrav
Illustrasjon av bymiljø med grønne områder

Fra juni 2024: Justerte bestemmelser om miljøprogram og uteromskrav

Bystyret har vedtatt noen endringer i kommuneplanbestemmelsene om miljøprogram og uteromskrav. Disse trer i kraft fra 1. juni.
Publisert : 23.05.2024

Bystyret vedtok i april noen endringer i kommuneplanen som berører utbyggere og eiendomsutviklere. Dette gjelder kommuneplan-bestemmelsene 1.10 punkt 2 om miljøprogram og 1.17 punkt 1 om uteromskrav. 

Krav om miljøprogram

Innslagspunkt for krav om miljøprogram er 1000 m2 BRA. Det betyr at de som planlegger byggeprosjekter på 1000 m2 eller mer, må utarbeide et miljøprogram som dokumenterer områdekvaliteter, klimakonsekvenser og tiltak for å ivareta Stavanger kommune sine klimamål. Les mer i punkt 2 på side 22 her. 

Mer fleksible uteromskrav i bynære strøk

For prosjekter og planer i hele bysone A og deler av bysone B kan uteromskravet på 30 m2 pr. boenhet løses med 20 m2 innenfor planområdet og 10 m2 som sambruk med offentlig friområde.

I bysone B gjelder «20+10 m2 ordningen» innenfor 200 m fra bussveien, med unntak av områder med eneboligbebyggelse på Boganes, Gausel, Vaulen og Hinna. Kommuneplanens øvrige kriterier må oppfylles ved anvendelse av ordningen.

Endringene gjelder fra 1. juni 2024.

Last ned justert versjon av bestemmelser og retningslinjer her. 

Her finner du saksfremlegget og politikernes vedtak i bystyremøtet 22. april 2024. 

Her ser du hvor bysone A og B er, og virkeområdene for 20+10 ordningen (klikk på kartet for å få det i større format):Kart som viser  bysone A (nærmest sentrum) og de delene av  bysone B som ligger innenfor 200 m fra bussveien, med unntak av områder med eneboligbebyggelse på Boganes, Gausel, Vaulen og Hinna.

En mer bærekraftig utvikling

Bakgrunnen for de nye bestemmelsene er Stavangers mål om å bli en mer bærekraftig kommune – både når det gjelder miljømessig og sosial bærekraft. 

Stavanger har mål om å redusere klimagassutslippene fram mot 2030, og om å bli en fossilfri kommune innen 2040. Stavanger er en av 112 europeiske «Mission Cities» som har forpliktet seg å bli klimanøytral innen 2030. Da bygg-, anlegg- og eiendoms- sektoren står for 15 % av de totale klimagassutslippene, er det viktig å legge til rette for at sektoren i økende grad kan bidra til å nå klimamålene.

Gode uterom og møteplasser for barn, unge og andre aldersgrupper er viktig for den sosiale bærekraften og for å nå målet i samfunnsdelen om «gode hverdagsliv». Samtidig er det viktig å legge til rette for boligbygging som en integrert del av byutviklingen i områder med tett arealutnyttelse der det er utfordrende å finne tilstrekkelig uteareal på egen grunn. Her kan «20+10 m2ordningen» være et alternativ å vurdere i konkrete reguleringssaker.

Trekløveret (Regionmotoren, grønn spydspiss og gode hverdagsliv) omgitt av bærekraftsmålene som hører inn under henholdsvis økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.