1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Kommuneplanens arealdel til førstegangsbehandling
Linda Christine Olsen er prosjektleder for kommuneplanens arealdel, som består av en hel portefølje av plandokumenter.

Kommuneplanens arealdel til førstegangsbehandling

Nå nærmer det seg høring av kommuneplanens arealdel, som legger føringer for hvordan Stavanger skal utvikle arealene i årene framover. Planen legges fram for politikerne i mai og juni.
Publisert : 10.05.2022

– Den nye kommuneplanen har en tydelig grønn og klimavennlig profil, med sterkere sikring av naturverdier og landskap, tilbakeføring av ubrukte utbyggingsområder og høyere krav til arkitektur, forteller prosjektleder Linda Chr. Olsen i avdeling for byutvikling i Stavanger kommune (på bildet over).

10. mai ble kommuneplanens arealdel presentert for politikerne i kommunalutvalget – se opptak fra kommune-tv her.

De neste ukene skal planen opp i utvalg for by- og samfunnsplanlegging 19. mai, kommunalutvalget 31. mai og kommunestyret 20. juni, før den legges ut på høring i sommer. Høringsfristen blir utpå høsten, avhengig av den politiske behandlingen.

Her er presentasjonen som ble holdt i kommunalutvalget.

Eli Sirnes Willumsen presenterte arealstrategien i kommunalutvalget 10. mai 2022.
Eli Sirnes Willumsen presenterte arealstrategien i kommunalutvalget 10. mai 2022.

Hvor skal det bygges?
Kommuneplanens arealdel inneholder blant annet en ny arealstrategi som viser koblingen mellom arealbruk og ønsket samfunnsutvikling.

– Arealstrategien handler blant annet om hvor ny utbygging skal foregå. Byen skal bygges innenfra og ut, og langs bussveitraséen, forteller samfunnsplanlegger Eli Sirnes Willumsen.

På Rennesøy og Finnøy skal det legges til rette for vekst innenfor kommundelssentrene, det vil si Vikevåg og Judaberg.

Christin Berg har hatt ansvaret for transport- og mobilitetsstrategien, som prioriterer gående og syklende.
Christin Berg har hatt ansvaret for transport- og mobilitetsstrategien, som prioriterer gående og syklende.

Nye strategier for arkitektur, transport og grønnstruktur
Tre delprosjekter har levert kunnskapsgrunnlag og utdypende strategier, deriblant en samlet boligpolitikk, ny arkitekturstrategi, oppdatert transport- og mobilitetsstrategi og del 1 av grønn plan. I tillegg er det laget konsekvensutredning og en rekke delrapporter om utvalgte tema. Du finner alle dokumentene herDokumentoversikt

Første arealdel for den nye kommunen
Dette er den første arealdelen som dekker hele nye Stavanger kommune – det som før var Finnøy, Rennesøy og Stavanger, samt Hjelmeland-delen av Ombo. 

Kaj Lea viser kommuneplanens forslag til utbyggingsrekkefølge.
Kaj Lea viser kommuneplanens forslag til utbyggingsrekkefølge.

– Arealdelen er masterplanen for arealutviklingen, og en plan vi eier i felleskap med innbyggere og andre. Vi ønsker engasjement og debatt om innhold og strategier i høringsperioden, slik at det kan bli en god og omforent plan for framtida, sier Linda og Eli.

– En plan som bidrar til klimaomstilling og bærekraftig utvikling av byen og øyane!

Følg arbeidet med kommuneplanens arealdel her

Kontaktinformasjon