1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Tilleggshøring til 18. desember 2023
flyfoto bybrua

Tilleggshøring til kommuneplanens arealdel

Høringen gjelder endringer i bestemmelser og retningslinjer om uteromskrav i bysone A og B, og endret innslagspunkt for krav om miljøprogram. Høringsperioden er fra 3. november til 18. desember 2023. Vi holder informasjonsmøte tirsdag 5. desember 2023 kl. 15–17 i Olav Kyrres gate 23.
Publisert : 06.11.2023

Kommuneplanens arealdel 2023–2040 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2023. Samtidig med vedtaket av planen, vedtok kommunestyret å legge ut justerte bestemmelser om uteromskrav i bysone A og B, og endret innslagspunkt for krav om miljøprogram, på ny høring.

Hva er på høring nå?

Endringen vedr. miljøprogram gjelder bestemmelse 1.10 pkt. 2 om endret innslagspunkt for krav om miljøprogram/bærekraftprogram. Dette foreslås endret fra 10 000 m2 BRA slik innslagspunktet er i dag, til 1000 m2 BRA.

Endringen vedr. uteromskrav gjelder bestemmelse 1.17 pkt. 1 om muligheter for reduserte uteromskrav ned til 20 m2 på eget område dersom 10 m2 av kravet kan løses med sambruk på annet område i nærmiljøet. Det gis også muligheter for reduserte uteromskrav i bybåndet eller bussveien mellom Stavanger og Sandnes i retningslinjene til regionalplan for areal og transport for Jæren og Søre Ryfylke.

Endret innslagspunkt for krav om miljøprogram/bærekraftprogram:

Dersom endret innslagspunkt for krav om miljøprogram/bærekraftprogram reduseres fra 10 000 m2 BRA til 1000 m2 BRA, vil justerte bestemmelser og retningslinjer 1.10 pkt. 2 få følgende ordlyd:

Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner for byggeprosjekter over 1.000 m2 BRA skal områdekvaliteter og klimakonsekvenser og tiltak for å ivareta kommunens klimamål dokumenteres gjennom miljøprogram/ bærekraftprogram med miljøoppfølgingsplan/bærekraftoppfølgingsplan iht. norsk standard NS 3466 eller tilsvarende.

Der miljøprogram/miljøoppfølgingsplan er utarbeidet som en del av en områderegulering kan det legges til grunn ved videre detaljregulering. Klimagassberegninger skal utarbeides som en del av miljøoppfølgings-planen/bærekraftoppfølgingsplanen.

Klikk her for å laste ned delrapport klima- og miljøkrav med informasjon om bakgrunnen for de endringene som foreslås.
Ulike hustyper. Ill.: Berit SømmeEndrede uteromskrav i bysone A og deler av bysone B:

Om bestemmelser om uteromskrav endres slik foreslått i alternativ 4, vil justert bestemmelse 1.17 pkt. 1 få følgende ordlyd:

I prosjekter eller nye planer for mer enn 5 boliger skal det avsettes minimum 30 m2 felles og/eller offentlig uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor utbyggingsområde/planområde. Arealbehov kan være større for å oppfylle funksjons- og kvalitetskravene. I områder avsatt til sentrumsformål i bydelene i tidl. Stavanger er kravet minimum 16 m2 pr. boenhet.  

I bysone A og innenfor 200 m fra bussvei i bysone B, kan kravet om 30 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet løses med 20 m2 innenfor planområdet og 10 m2 utenfor. Arealene innenfor og utenfor planområdet må ha kapasitet og sikres opparbeidet i henhold til bestemmelser om kvalitetskrav og funksjonskrav i § 1.17, og krav til blågrønn faktor må være løst innenfor planområdet. Tiltenkt bruk av arealene skal være i tråd med regulert arealformål.

Arealet utenfor planområdet skal ha en avstand på maksimalt 200 meter i trafikksikker gangavstand.

Dersom bestemmelser om uteromskrav endres slik foreslått i alternativ 3 som samsvarer med ordlyden i kommunestyrets vedtak, vil justert bestemmelse eller retningslinje under 1.17  få følgende ordlyd:

I prosjekter eller planer for mer enn 5 boliger skal det avsettes minimum 30 m2 felles og/eller offentlig uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor utbyggingsområde. Arealbehov kan være større for å oppfylle funksjons- og kvalitetskravene. I områder avsatt til sentrumsformål i byområdet er kravet minimum 16 m2 pr. boenhet. 

I eksisterende bystruktur og utbyggingsprosjekter i bysone A og B i en bredde av 200 m fra bussvei mellom Stavanger og Sandnes, kan det unntaksvis aksepteres utearealer ned mot 20 m2 MUA pr. boenhet dersom krav til blågrønn faktor er løst på egen grunn. Det må i tillegg dokumenteres at resterende 10 m2 pr. boenhet kan dekkes med sambruk på nærliggende, egnede byrom eller offentlige grøntarealer. Arealene som skal sambrukes må ha kapasitet og ha passende funksjoner. På areal som skal sambrukes må det gjennomføres eller sikres gjennomført kvalitetshevingstiltak før det gis brukstillatelse.

Disse arealene kan ha en avstand på maksimalt 150 meter fra senter av plan-/utbyggingsområde, være innenfor 200 m fra bussvei, og ha en trafikksikker tilkomst»

Klikk her for å laste ned delrapport uteromskrav med informasjon om bakgrunnen for de endringene som foreslås.

Spørsmål, informasjonsmøte og frist for å komme med innspill

Høringsfristen er mandag 18. desember 2023. Spørsmål til høringen kan rettes til prosjektleder for kommuneplanens arealdel Linda Christine Olsen tlf. 51 50 76 95, linda.christine.olsen@stavanger.kommune.no.

Det blir åpent møte om høringen tirsdag 5. desember 2023 kl. 15–17 i kantina i Olav Kyrresgate 23. 

Merknader til de foreslåtte endringene kan sendes til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger, eller på e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Merk innspillet «Tilleggshøring kommuneplanens arealdel 2023-2040». 

Illustrasjon av bymiljø med bilvei, sykkelfelt, buss, busstopp, delesykler, transportsykler osv. Illustrasjon: Berit Sømme